پسرخاله پررو

0 views
0%

هیچ وقت یادم نمیره فقط 17 ساله بودم. تابستان بود و من با دوستام رفته بودم بگردیم که شهاب پسرخاله ام من را دید .ماشین را زد کنار و سلام کردیم.-سلام آیناز جون-سلام خوبی-شما بهتری دوباره تابستان شد و افتادی دنبال ولگردی-بی ادب تو هم که حالا دست کمی از من نداری-من من بیچاره که از صبح تا شب دنبال یه لقمه نون ام-اخی بمیرم برات که با ویتارا می افتی دنبال یه لقمه نون-به دوستات بگو بیان برسونموشون-دستت درد نکنه اقای دکتر درس ها چطوره-هی پاس می کنیم پس بیا حداقل خودت را برسونم-هییی ما اگر شانس داشتیم که تو 15 سالگی خر نمی شدیم به تو جواب مثبت بدیم-واای یادته تازه جواب انتخاب رشته امده بود قبل اینکه به مادر و پدرم بگم دانشگاه اصفهان قبول شدم.اومدم به تو گفتم شرطت عملی شد و دیگه مال خودمی . تو هم با اون عقلت عجب شرطی گذاشتیا خوب دیگه بیا بالا آفتابه پوستت می سوزه-وای خودتی چه عجب یه ذره به فکر ما بودی ولی نمی ام با دوستام می خوام برم.-نیای دوستات را سوار می کنما-سوار کن خداحافظ-حالا بت می گمراهم را کشیدم رفتم دوستام سرزنش هم می کردند.گلیخنگ می پرونیشاشادیاحمق سوار شو برو-وای به شما چه باید یکم دنبالم بیاد تا قدرم دستش بیادشادیاگه دنبالت نیومد چی؟-چیزی که هست خواستگار برا منسانازاولا که نیست دوما اگه باشه خواستگار برا دست نخورده ات میاد-بی شعورا هنوز نذاشتم شهاب دست به بدنم بزنهسانازبرو پدر مگه ما دم داریم شهاب می ببرتت خونشون تنهایی اونوقت تو چادر سرت باشه-به من چه می خوایند باور کنید می خوایند باور نکنیدبچه ها داشتند مسخره ام میکردند که شهاب امد از کنار پیاده رو بوق زد.رفتم دم ماشینش گفتم -نمی آم بروبا صدای بلند گفت-باشه اشکال نداره نمی آیدوباره بوق زد گفت-کسی سوار نمی شه-چه کار می کنی دیوانه-دخترا کسی تاکسی نمی خواد-شهاب توروخدا من یه عالمه ازت تعریف کردمدوستام داشتند می خندیدند گفتم-باشه باشه جان من بسه دیگه-قربونت بشم اخه تو که می دونی اخر باید سوار شی چرا ناز می کنی-پس پاشو در را برام باز کن-لا اله الا ا… خوب دیگه باید به زور متوسل بشمیه چاقو برداشت پیاده شد ضامنش را باز کرد گفت -سوار می شی یا نه-زشته مردم دارند می بینند نمی دونند که دیوونه ای که فکر می کنند می خوای به زور سوارم کنی-خوب می خوام به زور سوارت کنم برو بالااز دوستام خداحافظی کردم سوار شدم شهاب هم گاز کرفت و رفت.تو ماشین اصلا باهاش حرف نزدم و جوابشو ندادم من را برد خونشون و رفتم تو واحد خودش(برا درسش یه طبقه برای خودش داره). دست به سینه نشتم تکیه دادم به مبل.امد پیشم نشست .-چرا بق کردی-حرف نزن که می زنمت هاجلوم زانو زد-نه تو رو خدا جوانم یه دوست دختر ام دارم اگه بفهمه مردم میاد اون دنیا پدرم را در میارهخنده ام گرفته بود ولی جلو خودم را گرفتم-بی مزه-پس نمی زنیم دیگه ممنونم متشکرم بذارید لپمتون را ببوسم.پاشد بوسم کرد. نتونستم جلو خودم را بگیرم خنده ام گرفت. دوباره نشست پیشم بدون خنده تو چشمام زل زد دهنش را باز کرد و صورتش را نزدیک کرد سرش را کج کرد و لبش را چسبوند به لبم اومدم لبش را بخورم که یه بوس کوچولو از لب بالایی ام کرد و سرش را برد عقب دوباره لبش را چسبوند به لبم زبانش را کرد تو دهنم و شروع کردیم به لب دادن بار ها به هم لب داده بودیم ولی این اولین باری بود که حس لذت می کردم یه دستش به پهلوم بود و یه دستش پشت گردنم من هم یکم خودم را خوابوندم که شهاب بیفته روم لب دادن را ادامه دادیم که دست شهاب رفت رو رون های پام ترسیدم ولی چیزی نگفتم تا اینکه دستش رفت لا پا هام از جام بلند شدم تو صورتش نگاه کردم سرم را تکان دادم و گفتم نه زیر چشمی نگام کرد و بلند شد هر یک قدمی که به من نزدیک می شد. من 2 قدم عقب عقب می رفتم تا این که خوردم به دیوار-شهاب نهجواب نداد بلندتر گفتم-شهاب تمومش کن می خوام برم خونمون……عماااد…..نه خواهش می کنم بسههیچ چی نمی گفت و فقط نزدیک تر می شد دستاش را گذاشت دوطرف من به دیوار و تکیه داد به شون . راه فراری نداشتم فقط مجبور بودم التماس کنم دوباره ازم لب گرفت این بار خیلی شهوتش زیاد بود. فهمیدم چیزی جلو دارش نیست دستاش رو شونم بود. گفتم شهابجون عزیزم ببخشید دیگه هر چی تو گفتیفایده نداشت دست راستم را گرفت و به سمت چپ دور سرم کشید چرخیدم و روم به سمت دیوار شد . خودش را چسباند به من وقتی کیرش را رو پشتم حس کردم از دستش لیز خوردم و فرار کردم رفتم تو اتاقش به حرف امد- کجا در می ری راه فرار نداری دیگه نازی جونمبا حالت التماس بش گفتم-شهابم عزیزم گفتم که ببخشید غلط کردم دیگه به حرفت گوش می دم-اخی چقدر ناز می شی وقتی این جور حرف میزنی-باشه همیشه اینطور بات حرف می خانمم فقط تموم کن-من که می خوام تموم کنم تو نمی ذاری-بشین یه لحظه بات حرف بزنم-بله بگو-چی کار می خوای بکنی؟-می خوام تموم کنم-شهابم …نه بسه دیگه … حالا وقتش نیست-باشهبدون درنگ کشیدم به سمت تخت و خوابوندم پاشد بلوزش را در بیاره که من دوباره فرار کردم داشتم می رفتم سمت در که من را گرفت و چسبوند به دیوار مانتو و تاپم را به زور در اورد.دیگه هیچ راهی نداشتم خجالت کشیدم اشکم ناخودآگاه امد.سوتینم را هم در اورد و بدنش را چسبوند به بدن لختم حس لذت همراه با ترس داشتم.نوک دماغم را یه گاز کوچولو گرفت همین طور که بوسم میکرد من را برد سمت تخت و خوابوندم اونجا شلوارم را در اورد بعد شلوار خودش دیگه من لخت در اختیارش بودم بش گفتم -بزا ارضات کنم ولی من را بذار برا شب عروسیمون باشهچیزی نگفت و خوردن بدنم را ادامه داد دستش را گرفتم سرم را بردم طرف کیرش و کردم تو دهنم شاید این تنها راه ازادیم بود و شروع کردم به ساک زدن. یکم که براش ساک زدم. امد از پشت چسبید بم شورتم را داد پایین یه کاندوم گذاشت و یه پاهاما گرفت بالا سر کیرش را گذاشت دم کسم تقلا کردم و نذاشتم داخل کنه. عصبانی شد پاشد رفت یک دستبند از این پشمالو ها اورد و دستم را باش بست این بار افتاد روم و دستاش را رو تخت ستون کرد.به حرف امدم گفتم-شهاب نمی بخشمت اگر پرده ام را پاره ….حرفم را با لب گرفتن قطع کرد و کیرش را کرد تو کسم از درد کمرم را اوردم بالا و با جیغی خفه او را حشری تر کردم هی کیرش را جلو و عقب می کرد من هم حشری شده بودم و می خواستم زود ارضا شم با ناخن هام به بدن شهاب چنگ می انداختم گفت-جووون نازیمی مال خودم شدیبا این حرف هاش از نگرانیم کم می کرد لرزه شدیدی به بدنم افتاد و سست شدم و چند ثانیه بعد شهاب از روم پا شد و بغلم خوابید و از حال رفت یکم بغلش خوابیدم تا خوابش برد. داغ داغ بودیم. امدم پاشم فرار کنم لکه خون روی کاندوم دیدم نگرانی شدیدی به بدنم افتاد شاید به خاطر ترس از ترک کردنم بود. دیگه فهمیده بودم مال شهاب شدم و خانومشم حس می کردم شهاب دیگر هر کاری بخواد با من می کنه و من همش باید بگم چشم.کلید دستبند را برداشتم و بازش کردم. رفتم تو آشپزخانه سر یخچال فریزر ببینم چی داره خلاصه مواد پیترا را اماده کردم پختم و گذاشتم رو نون و تو یخچال. همه این کار ها از نگرانی بود. رفتم تو بغلش سرم را گذاشتم رو بازوش و گرفتم خوابیدم که با صدای موبایل از خواب بیدار شدم مادرم بودمنسلام مامانمامانسلام عزیزم کجایی دیر کردی-اره مادر ناهار را با ساناز و شادی می خوریم و بعد میایم .- هوا گرمه کجا می رید-می ریم شهرزادشهابدروغ نگو بگو پیش شهاب خوابیده بودمانگشتم را گذاشتم رو دماغم خیلی اروم گفتم هیس-باشه مواظب خودت باش زودتر بیا-کاری نداری-نه-خداحافظ-خداحافظموبایل را که قطع کردم شهاب یه بوس محکم از لپم کرد خوابیدم پیشش و سرم را گذاشتم رو بازوش.-آینازم ممنونم ازت دنیام را به پات می ریزم قول می دم.این جمله را که گفت مثل اینکه اب رو اتش بریزند اروم شدم-2 سال دیگه می ام خواستگاریت و برا همیشه می ارمت اینجا-شهاب قول می دی همیشه بام اینطوری باشی-نه وقتی پررو بشی یه جور دیگه بات رفتار می کنم-قول می دی ترکم نکنی-چقدر خنگی مگه می تونم-اره همینطور که به زور پرده ام را پاره کردی همینطور ترکم می کنی-یعنی تو اونوقت به کسی نمی گی سندت را زدم به نام خودم چه خانوم خوبی چرا حتما ترکت می کنمبه خودم اومدم گفتمتو چه ترکم کنی چه نکنی به همه میگم بم تجاوز کردی- عجب تجاوز شیرینی هم بود نهدیگه داری زیاد حرف می زنیها مگه همین چند دقیقه پیش التماس نکردی گفتی غلط کردم-آها خوب شد یادم انداختی. این کارت را یه جا تلافی می کنم-خیلی گرسنمه مگه تو نباید پاشی یه چی بپزی-خیلی پررویی شهاب خیلی-نازی جون پاشو پاشو شکمم داره قار و قور می کنه-خواهش کن-باشه خواهش می کنم پا شو-اینطوری فایده نداره قشنگ دستم را بوس کن بگو غلط کردم-برو پدر خودم مواد پیتزا دارم پا می شم درست م یکنم منت تو هم نمی کشمرفت سر فریزر مواد را پیدا نکرد گفت نازی جونم شوخی کردم پا شو یه چی درست کن اگر بلدی.نیشخند زدم گفتم همین که گفتماومد جلوم پایین تخت نشست گفت عجیجم پاشو برنج و اینا داریم یه چی درست کندستم را اوردم جلو دهنش یه نگاهی به من انداخت بوس کرد.گفتمتو یخچال پیتزا اماده کردم پا شو خودت بذار تو پیتزا پز-نامردخلاصه حمام کردیم غذا خوردیم و من را رسوند خونمون از اون روز به بعد از هر فرصتی استفاده می کردیم تا پیش هم بخوابیم و دیگه عادت کرده بودیم هر وقت شهاب می خواست با من سکس داشته باشه دنبالم می ذاشت و می گرفتم به جز یه روز که وقتی شهاب خوابیده بود دستش را با دستبند خودش بستم به تخت و من با هر پوزیشنی که می خواستم ارضا شدم و شهاب را بدون ارضا شدن تا 2 ساعت ولش کردم طوری که وقتی امدم دستش را باز کنم داشت دیوانه می شد و ازم خواهش کرد ارضاش کنم.و یک نظری یا نصیحت به پسر ها دارم (خواهش می کنم اگر دوست دختر تون سکس نمی خواد به زور راضیش کنید)نوشته نازی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *