دانلود

پسره خوش تیپ باید کیر ساک بزنه

0 views
0%

پسره خوش تیپ باید کیر ساک بزنه

چند وقتی بود که به تیپ ابجیم خیلی نگاه می کردم لباس تنگ و خوشگل می پوشید برا بیرون رفتن و تو خونه تاپ یقه باز که سینه سفیدش خودنمایی می کرد.گاهی وقتا نگام بهش می افتاد .یه روز برام چایی اورد وقتی خم شد که بزاره رو میز له لحظه چون یقش گشاد بود همه چی معلوم شد ممه هاشو دیدم که سفید و ناز بودن .یه دفه یه جوری شدم .خلاصه گذشت و گاهی می رفتم سر لباساش وبا سوتین و شرتاش ور می رفتمو به کیرم می مالیدمشون.تا اینکه یه روز گوشیش مونده بود خونه و یادش رفته بود ببره .رفتم سر گوشیش از اونجا که قبلا رمز گوشیشو داشتم رفتم سر تلگرامشو دیدم به به کلی گروه سکسی داره .رفتم ببینم با کی چت می کنه خلاصه یه لحظه چشمم افتاد به یه شماره که یکم برام اشنا میومد فوری شماره رو زدم رو گوشیم دیدم بله شماره یکی از دوستامه شروع کردم چتاشونو خوندن .دیدم براش کلی گیف فرستاده کلی قربون صدقه سینه هاشو کون و کوسش می رفته و این حرفا و در مورد روز قبلی که رفته بودن با هم بیرون و تو ماشین به دوستم کون داده بود.از یه طرف اعصابم خورد بود که با دوستم دوست شده و بهش کون داده از یه طرفم کیرم کلی شق شده بود که چرا من نکنمش.
خلاصه پنج شنبه عصر بود گفتم من می خام فردا صبح برم کوه.گفت منم میام گفتم تو نمی تونی از کوه بالا بری که بی خیال گفت نه می تونم تو منو ببر .کدوم کوه می خای بری گفتم کوهی که نزدیک باغ خودمونه.گفت منم میام .اول خاستم قبول نکنم اما یاد چت هاش که افتادم گفتم باشه بیا.صبح ساعت 5:30 میریم اونم گفت باشه و خلاصه شب خوابیدیم وصبح ساعت 5:30 دیدم امادس و یه تیپ نازی زده بود کفش اسپرت مانتو کوتاه و یه ساپورت خوشگل سفید.
خلاصه از همون اول حشری شده بودم اما تحمل می کردم راه افتادیم و وقتی رسیدیم پایین کوه که نزدیک باغمون بود گفتم خب باید تا بالا بریم ها گفت خیلی نیست گفتم من که گفتم نمی تونی دیدم گفت نه می تونم.خلاصه راه افتادیم تقریبا نیم ساعت اول رو راحت اومد بالا چون خب خیلی سخت نبود تا رسیدیم به صخره ها.یواش یواش رفتن بالا براش سخت شد و دستشو گرفتم و می بردمش به سمت بالا تا اینکه یه صخره یکم بلند بود گفتم برو بالا از پشت میگیرمت پاشو گیر داد بره بالا گفت کمکم کن منم از پشت چسبیدم بهش و هلش دادم به سمت بالا یکم که بدنش رفت بالا.به بهونه بلند کردنش که بتونه قدم بالاترو برداره دستمو کردم لا پاش دقیقا دستم اومد زیر کوسش.نرم و داغ بودو با فشار بردمش سمت بالا کوسش کاملا تو دستم بود کیرم داشت می ترکید یه دفه گفت یواش اذیت میشم
گفتم وافعا خندیدو گفت خب اره دیونه و رفتیم بالا تو راه بهش گفتم دردت گرفت.گفت مسخره خب اره خیلی فشار دادی گفتم اما خب زیر دستم خیلی نرم بود.گفت خفه شو بی شعور خجالت بکش.یه دفه گفتم به مهردادم گفتی خجالت بکش.گفت چی؟؟؟؟گفتم چتاتو خوندم همه چیو می دونم .گفت ببین گفتم نمی خاد توضیح بدی من همه چیو می دونم بی خیال دیگه و به رام ادامه دادم دیگه تقریبا رسیده بودیم نزدیک قله..بهش گفتم من همه چیتو می دونم یکم مواظب خودت باش و اروم بوسش کردم اونم اروم تو چشام نگاه کرد هیچی نمی گفت ارومو لبشو بوسیدم و گفتم بی خیال دیگه اومدیم خوش بگذرونیما.بغلش کردم گفت نکن میفتم گفتم نترس عشقم .گفت عشقم ؟ گفتم می خام امروز عشقم باشی نه ابجیم.گفت دیونه شدی گفتم تو فکر کن دیونم اره دیونه توام دیونه اندامتم .گفت نه داداش بی خیال شو گفتم اذیتم نکن و شروع کردم لباشو خوردن بهش فرصت ندادم و اروم دستمو گذاشتم رو سینه هاش و اروم فشارشون دادم هی سعی می کرد رد بشه اما من روسریشو برداشتمو گردنشو شروع کردم خوردن یواش یواش دیدم دیگه زور نمی زنه جداشه.شل شده بود اروم دکمه های مانتوی سفیدشو باز کردم دیدم یه تاپ زرد خوشگل تنشه مانتوشو دراوردم و اروم تاپیشو زدم بالا و سوتینشو دادم بالا و اروم نوک ممه هاش نوک صورتیشو کردم تو دهنمو شروع کردم خوردن داشتم دیونه میشدم اونم همین طور کلی ممه هاشو خوردم تازه یادم افتاد منم یه کیر دارم .کیرمو دراوردم و گفتم می خوریش دیدم زانو زد جلوم وسر کیرمو که داشت می ترکید و کرد تو دهنشو شروع کرد به خوردن خیلی قشنگ می خورد چند دقیقه ای برام ساک زد بهش گفتم شلوارتو میدی پایین اونم ساپورتشو شرتشو تا زانو داد پایین یه کون سفید و یه کوس صورتی خوشگل که الان شرتش خیس خیس بود.یکم کیرمو لا کوسش عقب جلو کردم ازر خیسی کوسش کیرم خوب لیز بشه همون موقع ارضا شد نمی تونست رو پاش وایسه برش گردوندمو خم شد گفتم لا کونتو باز کن کیرمو گذاشتم دم سوراخش با یه دستم کیرمو دم سوراخش تنظیم کردم با دست دیگم انداختم دور شکمش که نره جلو و سر کیرمو فشار دادم تو کونش یه دفه گفت ایییییییییییییییی منم که رو هوا بودم گفتم جوووووون بوسش کردم نقریبا کلاه کیرم تو کونش بود با اون دستم هم گرفتمش و اروم یکم فشار دادم داشت گریه می افتاد می گفت درد داره بسه گفتم تو که قبلا کون دادی که گفت اخه کیر تو خیلی بزرگه یکم کوسشو با اون دستم مالیدم و بدون حرکت بودم تا اروم شه کوسشو که می مالیدم شل میشد حشری شده بود اروم یه فشار دیگه دادمو تقریبا نصف بیشترشو کردم توش .جوری جیغ زد که اگه کسی اون طرفا بود حتما می فهمید فقط شانس اوردیم کسی نبود خیلی التماس می کرد بی خیال شم اما من تازه به ارزوم رسیده بودم اروم اروم شروع کردم توش تلمبه زدن و با اون دستمم ممه هاشو می مالیدم تلمبه که میزدم ممه هاش می لرزید .اونم یواش یواش گریه می کرد اروم گردنشو می خوردم .گفتم ناراحتی عشقم گفت درد داره عزیزم.
گفتم الان تموم میشه و تند تند تو کونش میزدم دیدم داره ابم میاد در گوشش گفتم عشقم الان ابم میاد اماده ای گفت بریز بیرون گفتم دلم می خاد تو کونت خالی کنم و یه فشار دادم و یه دفه ابم با فشار تو کونش خالی شد تقریبا کیرم 5 بار دل زدو با فشار اب کیرم تو کونش خالی میشد و می گفت داغه .کلی بوسش کردم و چند دقیقه کیرمو از توش در نیاوردم تا خوب خالی شه وقتی کشیدم بیرون نشست رو زمین تا اب کیرم بیاد بیرون کلی اب کیر از تو کونش زد بیرون.داشتم بهش نگاه می کردم یه دفه بهم نگاهی کردو خندید و گفت مرض ببین چیکار کردی اخه از دست تو چی بگم.گفتم چیزی نگو بهم بده .خندید گفت کوفت.بی شعور.
بلند شد لباسشو مرتب کرد و مانتوش پوشید و نشستیم صبحونه خوردیم می گفت کونم درد می کنه منم می خندیدم اونم می گفت کوفت با این کیر کلفتو درازت .
خلاصه کلی خندیدیم و برگشتییم.

Date: December 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *