پسر خاله کونم گذاشت

0 views
0%

من بچه بودم كه يه شب پسر خاله من اومده بود خونه ما شبو گرفت خوابيد من اونوقتيادم نمياد چند سالم بود ولي زير هفت سالم بود پسر خاله من بزرگ بود بالاي 12 سالش بود شبو گرفتيم خوابيديم همينكه همه خوابش برده بودند پسر خاله من از پشت كيرشو ميماليد به من من اونوقت نميدونم هيچي نميتونستم بگم زبونم بند اومده بود شلوارمو كشيد پائين لاپايم هي ميماليد منم بدم نميومد همينكه يه چند دقيقه ماليد يكباره سر كيرش رفت توي كونم يگ دردي گرفت منم يك آخ كردم مادر بزرگم بيداشد گفت چي شده پسر خاله من تا من صدامو در بيارم گفت هيچي من پاشو زير گردم مادر برگم دوباره گرفت خوابيد من صبح كه بلند شدم كونم درد ميكردكونم يه سوزشي ميكرد خوب نميتونستم راه برم پسر خاله من رفته بود دندوناشو مسواك بزنه منو ديد اومد بمن يك دوتوماني داد گفت بكسي چيزي نگي ها منم قبول كردم تا بحال من كه 40 سالم شده بكسي چيزي نگفته بودو كه اين سايت شهواني توجه مرا بخودش جلب كرده من در بچگياي خودم خوشگل اگه نبودم ولي بد هم نبودم ازون به بعدش من هركي بمن نگاه ميكرد من فك ميكردم منو ميخواد بكونه من ازون پس خيلي موازب خودم بودم تا اينكه پدرم با دوختر خاله اش دوست شده بود وبعدشم دختر خالشو به هر كلكي كه شد گرفت مادر منو طلاق داد منو يكخواهرمو گزاشت پيش پدربزگ و مادر بزرگ خودش با خانم كه دختر خالش بود رفت به يك شهر ديگه منو خواهرم ومادرم هنوز مادرمو طلاق نداده بود مادرمون پيش ما بود تا اينكه دو يا يك سالي گذشت من درست يادم نيست بعد اينكه چند مدت گذشت طلاق نامه مادر مارو با پست ارسال كرده بود مادرم بازم اونطوري كه من يادم مياد صبر كرده بود كه شوهرش را ببيند وقتي كه پدر ما بعد مدتها برگشت مادرم رو گرفت رير كوتك ما شاهد سحنهاي كوتك كاريهاي پدرم كه مادرم رو ميزد يادمه مادرمو بيرون كرد ومارو از مادر مون جداكرد خواهرم ازمن كوچيك تر بود .مادرمطولي نكشيد از خونه مامانش دوباره با يك مرد ديگه به ازدواج مجددش ادامه داد ازدواج كرد رفت ما ازون پس حس يتيمي ميكرديم من خودم هر كسي كه با من خوبي ميكرد نميدونستم بخاطر اون پيش آمدها كه گفتم خوشم نميومد از ترحم ديگران وقتي بمن ترحم ميكردن من حس يتيمي بيشتر ميكردم به ياد مادرم ميوفتادم پدرم اگه به فكر ماهم بود ما محبتش را حس نكرديم بيشتر مورد ازيت آزار خانم پدر قرار ميگرفتيم اين سرنوشت زندگي و آينده مارو خراب كرد من همين العانمكه سندم به چهل سالگي رسيده حس حقارت و يتيمي ميكنم بقيه داستانروميزارم براي دفعه بعد نمي خوام شما عزيزان خستگي بيشتري رو حس كنينمن از شما تشكر ميكنم كه داستان زندگي منو خوندين اميد وارم شما با اين سرنوشت دچار نشين خيلي دردناكه .. موفق و پيروز باشيد.. اين داستان نوشته شده در روز جمعه تاريخ 11مرداد ماه 1392 شمسي من در اين تاريخ 40 چهل سالمهنوشته اشکان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *