پسر پسر بکنه دختره ساک بزنه

2127
Share
Copy the link

پسر پسر بکنه دختره ساک بزنه

وز جمعه با خانمم رفته بودیم بیرون. خانمم مانتو جلو باز پوشیده بود زیرش ساپورت تنگ نازک.
چون کونش بزرگه تو مانتو تنگ و جلو باز باسنش تو چشم بود.مترو سوار شدیم خیلی شلوغ بود به زور جا شدیم. با زنم روبرو هم ایستاده بودیم صورت به صورت. جا نبود تکون بخوریم. یه مقدار که رفتیم متوجه شدم خانمم داره رنگ به رنگ میشه.گفتم شاید گرمشه چیزی نگفتم.بعد چند لحظه دیدم داره لب شو یواش یواش گاز میگیره. گفتم چی شده؟ چون با هم خیلی راحتیم یه علامت به پشت سرش داد.نگاه کردم یه پسره پشت سرش بود متوجه شدم کامل چسپیده به خانمم.تقصیر نداشت واقعأ جا نبود. به خانمم گفتم خوب جا نیست تقصیر نداره که بیچاره. صورت شو آورد جلو تر گفت چکار کنم کیرش کامل شق شده وسط چاک باسنمه. یه لب خند زدم گفتم از گزیدن لبت معلومه تو هم بدت نمیاد ها. گفت بی وجدان کیرش خیلی کلفت و بلنده شلوارش پارچه ایه قشنگ رفته وسط باسنم.شیطونیم گل کرد گفتم گناه داره یه حالی بهش بده.گفت چکار کنم ؟گفتم کونت و رو کیرش تکون بده.خانمم یواش یواش هی شروع کرد به تکون دادن کونش. منم زیر چشمی پسره رو نگاه میکردم.چشاش خمار شده بود و دهنش باز. معلوم بود داره حال میکنه.چند دقیقه گذشت یهو دیدم پسره چند بار چشاش و باز و بسته کرد ولب شو و محکم رو هم فشار داد.فهمیدم کارش تمومه.خانمم هم لبخند زد و گفت فکر کنم آبش اومد چون سر کیرش تو باسنم هی تکون تکون خورد.رسیدیم یه ایستگاه. پسره میخواست پیاده شه یواش یه چیزی به خانمم گفت و رد شد رفت. گفتم چی گفت پسره؟ خانمم گفت یواشی گفت ممنوم خیلی خانمی دمت گرم. خلاصه رفتیم خونه موقع تعویض لباس یه سکس توپ کردیم و همش خانمم از کیر پسره میگفت تا ارضا شد.
نو

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *