دانلود

پورن خارجی کوس تپلی یک تلمبه بزنی ابت میاد

0 views
0%

پورن خارجی کوس تپلی یک تلمبه بزنی ابت میاد

 

من سعید 24 سالمه.با بدن سفید و خیلی خیلی نرم. سال پیش واسه مسافرت اومیدم زاهدان.اونجا یه بازاری داره به اسم چهارراه رسولی. من اینا رو هم اضاف کنم که از بچگی از کون دادن خوشم میومد.اما میترسیدم بدم.چون میترسیدم که ابروم جلوی اشناها بره.همیشه فیلم سوپر که میدیدم دوس داشتم من جای اون

زنه میبودم.خلاصه یه روز من تنهایی رفتم بازار.اونجا که رسیدم خیلی شلوغ بود. داشتم میرفتم و وسایلارو میدیدم

که یه پسره اومد کنارمو گف پاسور میخای گفتم نه. دوباره گف فیلم سوپر میخای.منم چون شنیده

بودم زاهدان از اینجور چیزا زیاده گفتم اره .گفت دنبالم بیا. رفتم دنبالش تا رسید دم یه مغازه. اونجا سی دی رو بهم داد.گفتم چقد میشه گفت 20000 تومن.گفتم چقد گرون.یهو قاطی کرد.اومد یقمو گرف.گفتم باشه باشه میخرم.تعدادشون زیاد بود.از ترس قبول کردم.بعد یکی از اونا اومد جلو و اونی که قاطی کرده بود رو گرف.پولشو دادمو رفتم.یه کوچه که رفتم جلو دیدم اومد.گف شرمنده عصبانی شدم.بیا پولتو بهت بدم.من ساده هم گفتم باشه.تا رفتیم تو مغازه یک از پشت در مغازرو بست.ترسیدم.گفت نترس .کاریت نداریم.فقط میخام کونتو ببینم.گفتم واسه چی؟گف ببنینم اگه مالیه یه دست بکنمت.منم استقامت کردم.اما زورم کم بود.شلوارمو شرطمو در اوردن.تا کونمو دیدن گفتن جووون.چه کونی
بزور بردنم توی جای خوابشون.گفتن اگه استقامت کنم میزنمن.منم ترسیده بودم.کل لباسامو دراوردن.بعد خودشون لخت شدن

.به کیرشون که نگاه کردم دیدم دو برابر کیر منه.گفتن چون بدت میاد و دوس نداریم اذیت شی نمیدیم بخور

ی.من یهو قاطی کردم.دست و پا زدم.یکشون همچی زد تو صورتم که فهمیدم کونرو باید

بدم.بعد گف کسکش تکون نخور.تف کرد روی سوراخم وروی کیرش.ارو گذاش روی کونم و فشار داد.یه دردی گرف که هنوز یادم نرفته.فشار داد و یکم اروم اروم کشید بیرون و کرد تو که دیگه گشاد شد.داشتم از درد میمردم.پاهامو داده بود بالا و تلمبه میزد.زود آبش اومد.ریخت رو شکمم.بعد نوبت اون یکی شد.اونم یه تف زد و شروع کرد.من یاد اون زمانا افتادم که دوس داشتم کون بدم اما ندادم.بعد که یکم گذش بخودم گفتم من که توی عمل انجام گرفتم.پس بزا

ر منم لذت ببرم.اما بروی خودم نیاوردم.همینطور میکرد.کیر من خ

واب بود.اون یکی دیگه گف کسکش از دختر بدنش بهتره.بعد یه قرص خورد و اومد با کیر من بازی کردن.گف اگه کیرت بلندشه یعنی داری حال میکنی و یه بار دیگه میکنمت. اون یکی هم ابش اومد.اونم ریخت روی شکمم.پر اب شده بودم.بعد از شانس خوب یا بدم کیرم پاشد.گف دیگه تمومه.گف کیرمو بخورش.منم دیگه واقعا میخواستم.کیرشو خوردم.پر تف که شد رفت و به کونم گذاشت. خلاصه 20 دقیقه همه مدل منو کرد و ایندفه ابشو ریخت روی صورتم.بعد پول سیدی رو بهم داد گف اینم پولت.فکر نکنی دروغ گفتم که بیا پولتو بگیر.خندیدم.بعد لباسامو پوشیدم و ازم تشکر کردن و رفتم.تا یه هفته انقد کونم میسوخت که نگو.نمیتونستم دستشویی برم حتی.ولی بعد اینکه خوب شد بازم از طریق این سایت و چت به چندنفر دیگه دادم.خیلی حال میده.قربون کیرتون

Date: January 20, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *