دانلود

پورن گی با شکم شیش تیکه ورزشکار کون هم میزارن

0 views
0%

پورن گی با شکم شیش تیکه ورزشکار کون هم میزارن

 

 

سلام
این داستان اولین سکس منو عشقم امیره ک بعداز دوسال دوستی بلاخره موفق شدیم یه سکس پراز عشقو باهمدیگ تجربه کنیم…
امروز 2مرداد ینی اوج تابستونه هوا خیلی گرمه وتازه روز اشنایی منو امیر …تا ساعت 11خواب بودم امیر ز زد تنبل نمیخوای دیگ بیدار شی مثه خرس فقط میخوابی…گفتم کاری جز خواب ندارم…گفت اماده شو واسه بعداز ظهر بریم بیرون…منم قبول کردم.ساعت یک بود نوبت اپلاسیون داشتم خلاصه رفتمو بدنمو یه تمیزکاریه حسابی کردم…
ساعت 5بود امیر ز زد بیا پایین …اوففف یه ارایش خیلی غلیظ با یه رژ قرمز…سته زیرمم لیمویی پوشیدم…اخه امیر رنگ زرد و خیلی دوست داره… رفتم سواره ماشینش شدم از نظرم خوشگل تراز همیشه شده بود هنوز ده متری از محله دور نشده بود ک گفتم وایسا وایسا کاردارم امیر زد کنار و روب من گفت چی شده خانومم یکم

تو چشاش نگاه کردم و سریع لبامو گذاشتم رو لباش و یه لب حسابی ازش گرفتم… بعداز چند دقیقه گفت دیوونه چیکارکردی میخ

وایم تاشب بیرون باشیم ببین صورتمو قرمز کردی و دوتایی کلی خند

دیم… باهم رفتیم کلی گشتیمو وامیر ز زد دوست صمیمیش با دوس دخملش اومدن بیرون باهم رفتیم شام خوردیم و بعد رفتیم خونه ی امیر… چهارتایی مشروب خوردیمو سیگار کشیدیم… خلاصه خیلی حال کردیم…ساعت نزدیکای 12بود امیر ب دوستش گفت با یه خدافظی مارو خوشحال کنید…خلاصه اونا رفتن و منو امیر تو خونه تنها موندیم…ب امیر گفتم نمیخوای منو برسونی خونه؟ همونطور ک ایستاده بودم از پشت چسبید بهمو دستشو گذاشت رو سینه هامو محکم فشار دادولباش اومد روگردنم یه آه از ته دلم کشیدم اونطور ک اون چسبیده بود حس کردم شلوارش دیگ داره جرمیخوره…اخه کیر سفتشو روی باسنم حسش کردم… برگشتمو چسبوندمش ب دیوار حسابی شهوت چشامونو گرفته بود لبامو گذاشتم رولباشو تاتونستم خوردم و بینش گازش میگرفتم اونم دستاش رو باسنم بودو باهر گاز من محکم فشارشون میداد…یکم ک گذشت گف دختر داری چیکار میکنی…اااا زشته…منو هول داد عقب یه لحظه فک کردم ازم شاکی شده بخاطر کارم دیدم ن اومد جلو تاپمو از تنم دراورد دکمه شلوارمو باز کرد و همین ک داشت شلوارمو در میاورد دستشو کردتو شورتمو انگشتشو

کشید وست کسم وای ک چ حالی پیدا کردم بقلم کردو بند سوتینمو باز کردو شرتمو در اورد…راستش یکم ازش خجالت میکش

یدم واسه همین برای اینکه زیاد ب تنم نگاه نکنه رفتم جلو تیشرتشو در ا

وردم یه زبون کوچیک زدم رو سینش…اومدم دکمه شلوارشو باز کنم ک بقلم کردو بردم رو تختش نشستم لب تختشو ایستاد جلوم شلوارشو باکمک خودش در اوردمو زبونمو از زیره بیضه هاش تا نوک کیرش کشیدمو یه دفه کیرشو تاجایی ک جامیشد کردم تو دهنم و دراوردم هولم داد رو تختو افتاد روم گفت ببین شقایق میخوام کستو بخورم بدونه اینکه بخوای اذیت کنی بخواب بزار کارمو بکنم…خودم هم ازاین کار خوشم میومد هم خجالت میکشیدم و ازیه طرفتم تحملشو نداشتم چون ب اوج شهوت میرسیدم …خلاصه وقتی رفت پایین و شرو ب لیس زدن کسم کرد خودمو جمع میکردم وای وقتی زبونشو میکشید وسط کسم از شدت شهوت میخواستم بمیرم و از همه بدتر وقتی زبونشو میکرد تو کسم… دیگ افتادم

ب التماس کردن همش بهش میگفتم امیر تورو خدا بسه دیگ اما اون کاره خودشو میکرد …دیگ داشتم عصبی میشد

م اخه کسم نیاز داشت کیرشو حس کنه یه جیغ بلند زدم از ترسش پاشد جلوم ایستاد

… پاشودمو جلوش زانو زدمو کیرشو کردم تو دهنم اووووف چ حالی داشت وقتی لیسش میزدم وسرشو میمکیدم… زبونمو میکشیدم رو بیضه هاشو میمکیدمشون تو دهنم تند تند کیرشو میکردم تو دهنمو در میاوردم دیگ شروع کرده بود ب اه کشیدن …اب از دهنم راه افتاده بود کیرشو با دست گرفتو تو دهنم تند تند تکونش میداد … خوابوندم رو تختو پاهامو باز کرد کسم پراز اب شده بود کیرشو گذاشت رو سوراخ کسم …و شروع کرد ب خوردن سینه هامو گاز گرفتنشون اه بلند میکشیدم داشتم روانی میشدم ک حس کردم داره میکنتش تو کسم سرشو از رو سینه هام بلندکردم و گفتم امیر تورو خدا اروم خندیدو کیرشو محکم کرد تو کسم یه جیغ خیلی بلند زدم… گفت خانومم اروم باش کیرشو دراورد وشروع کرد اروم ب تلمبه زدن…پاهامو گرفت بالا چند بار محکم تلمبه زد اشک تو چشام جمع شده بود التماسش میکردم اروم تر اون بی توجه پاهامو گذاشت رو شونه هاشو تند تند و محکم تلمبه میزد من اه میکشیدمو جیغ میزدم …کیرشو در اوردو زد رو کسم…پاشدم و خوابوندمش نشستم رو کیرش اون کیر بزرگش تا ته رفت تو کسم واقعا درد داشت تند تند بالا پایین میکردم دید دیگ دارم از ح

ال میرم گفت از پشت بخواب یه لحظه ترسیدم…اما کیرشو کرد تو کسم تند تند میکرد تو کسم وای چ صدایی میداد…داشت ار

ضامیشد دستشو گذاشت رو کسم ومالیدش وای داشت ابم میومد تند

تر میکردو محکم تر میمالید ک کیرشو از تو کسم در اوردمو ولوشدم رو تختو کسمو مالیدمو ابم پاشید ب کیرش وای کلی حال کردم… امیر دید بی حال شدم خوابید کنارمو لبامو بوسید بعداز دوسه دقیقه بقلم کردو بردم تو وان حمام ک از قبل ابش کرده بود و خودشم اومد تو وان کیرشو کرد تو کسم بهش نگاه کردم گف چیه نمی خوای ارضام کنی؟بلندم کردو گفت زانو بزنو دستاتو بزار رو لبه وان کیرشواز پشت کرد تو کسمو محکمو تند تند توهمون آبا میکرد تو کسم وای چ صدایی میداد. اه میکشیدمو جیغ میزدم وای ک چ دردی داشت انگار باتمام زور کیرشومیکرد توکسم…دیواره رحمم داشت جرمیخورد ک دیدم داره داد میزنه ومیگه داره میاد خواست کیرشو در بیاره ک نزاشتم وای اب داغشو بافشار تو کسم حس کردم …نمیدونید چ حالی داد…وقتی کیرشو دراورد افتاد رومو تو وان خوابید روم… و بعداز یه دوش حسابی…تو بغلش تا صب خوابیدم…تقدیم ب تو امیرم تنها مرد زندگیم

Date: January 20, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *