چش بادومی توی قایق

0 views
0%

با عرض سلام خدمت دوستاي گلممن حسام هستم 24 سالمه و اهل يكي از روستاهاي ساحلي ومسافر خيز بابلسر هستم اين خاطره كه ميخوام براتون بگم برميگرده به تابستون پارسال قضاوت در باره ي راست يا دروغش با خودتون.من يه قايق داشتم و تابستونا باهاش مسافر كشي ميكردمو يه پولي درمياوردم.يه روز كه دريا زياد شلوغ نبود تو قايقم نشسته بودم و منتظره مسافر بودم كه يه دختر مشهدي خشكل و چش بادومي اومد وگفت ميشه سوار قايقتون بشم بريم ميخوام چندتا عكس بگيرم؟ منم گفتم چرا نميشه بفرما بريم.قايق و روشن كردمو رفتيم چهارصد ،پونصد متري ساحل ايستادم گفتم خانم ميخواين عكس بگيرين ،بگيرين بريم ساحلگفت نميشه برين جلوتر آخه اينجا ساحل مشخصه شايد بخوام چند تا عكس بدون مانتو و ديگه حرفشو خورد منم از خدا خواسته واسه اينكه اون اندامشو ببينم گفتم باشه آخه كون خيلي خوش فرمي داشت.تا جايي كه ديگه از ساحل ديده نشيم رفتيم داخلدوربين و داد به من و گفت ميشه شما از من عكس بگيرين؟ گفتم باشه ؟ مانتوشو وقتي در آورد ديگه چشام سياهي رفت يه كون گردو خوش فرم پشت شلوار جين تنگ با دوتا سينه ي خوش تراش پشت يه تاپ مشكي خلاصه صد تا مدل عوض كردو واسش عكس گرفتم. بعدش گفت آقا پسر بي ظرفيت نيستي كه؟گفتم چطور مگه؟كه ديدم شلوارشو با تاپش در آورد گفت واسه اين گفتم يه ست لباس زير مشكي تنش بود كه با ديدنش ديگه كيرم طاقت نياوردو در چشم به هم زدني سيخه سيخ شد . تا كير راست شدمو از زير شلوارك ديد گفت نه انقدام با ظرفيت نيستي. منكه ديگه داشتم از شهوت ميمردم گفتم چرا لخت شدي حالا؟گفت ميخوام شنا كنم منم كه بدم نمياومد يه خورده دست ماليش كنم گفتم باشه. يه جليقه نجات تنش كردم بعدش پريد تو آب منم پشتش پريدم تو آب تو مدتي كه تو آب بودم به بهانه ي اينكه فشار آب از قايق دورش نكنه چسبيده بودم بهش و دست ماليش ميكردم ديگه خودشم فهميده بود كه من دارم از روي شهوت دستماليش ميكنم.ديگه درجه ي شهوتم رفت رو هزارو از زير جليقه نجات دستمو رد كردمو سينه هاشو از پشت گرفتم ديدم مقاومتي نكرد سرمو بردم دم گوشش گفتم دوست داري سكس تو قايق وسط دريا رو تجربه كني ؟گفت من تنوع رو دوست دارم كه فهميدم اينكارست.بردمش تو قايق و چند تا جليقه نجات كف قايق گذاشتم و خوابوندمش رو جليقه ها شروع كردم به خوردن سينه هاش كه يه خورده شور بود چون هنوز آب دريا روش بود يه سينه شو ميخوردمو يه سينشو بادست ميماليدم ديگه صداش در اومده بودآخ جون بخور جون ديگه دارم ديوونه ميشم.آروم دستمو از زير شورت بردم روي كسش و واسش ماليدم انقد كسش غليظ بود كه دستم خود به خود رو قاچش سور ميخورد.گفت ترو خدا ديگه بسته بكن توش من كير ميخوام كيرمو در آوردم و رو كسش چند بار ماليدم ديگه داشت بيهوش ميشد فقط جيغ ميكشيد ترو جون عزيزت بكن توش دارم ميميرم گفتم نه اينجوري نميشه گفتم برگرد دستتو بذار رو لبه ي قايق قمبل كن بذارم تو همينكارو كرد وقتي كوسشو از پشت ديدم داشتم ديوونه ميشدم ديگه طاقت نداشتم ولي گفتتم بذار تشنه تر بشه شروع كردم به ليس زدن كس خيس و لزجش فقط جيغ ميزدو ميگفت كوني نميخواد بخوريش بكن توش جرم بده كير ميخوام باز كيرمو گذاشتم دم سوراخ كسش و گفتم خانم حالا كي بي ظرفيته؟ گفت خودم بي ظرفيتم فقط بذار توش ،اينو كه گفت كيرمو تا ته جا كردم تو كسش و شروع كردم به تلمبه زدن ديگه حالشو نميفهميد فقط جيغ ميكشيد و ميگفت محكمتر خيلي لحظه ي قشنگي بود فقط من و اون بوديم تنها صدايي ام كه شنيده ميشد صداي جيغاي شهوتناك چش بادومي بود كه با صداي آب دريا مخلوط ميشد.پنجدقيقه تو همون حالت تلنبه زدمو بعد خوابوندمش و از جلو گذاشتم تو كسش داشتم تلنبه ميزدمو لباشو ميخوردم كه حس كردم ارضا شد چون خيلي محكم بغلم كردي يه دفعه آروم گرفت آب منم ديگه داشت مياومد پرسيدم كجا بريزم ؟ گفت بريز رو صورتم منم چند تا تلمبه ي جانانه زدمو كشيدم بيرون و همه ي آبمو ريختم رو صورتش و بيحال افتادم كف قايق تا ده دقيقه فقط زل زده بودم به آسمون بعد پريديم تو آب خودمون و تميز كرديم اومديم تو قايق لباسامونو پوشيديم رفتيم ساحل.بعدشم يه قليون كشيديم و رفت البته شمارشو گرفتم چون دانشجوي بابلسر بود و اكثرا تو دسترس بود_.اميدوارم خوشتون اومده باشهنوشته حسام

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *