چطور عاشق دادن به داود شدم

0 views
0%

این داستان واسه وقتیه که بیست سالم بود و یه روز خونه دوستم داود جمع بودیم منو دوتا ازدوستام.یکیشون مجله سکسی اورده بود و تو اتاق داود جمع شده بودیم ونیگاه میکردیم.اینم بگم پدرو مادو داود کارمند بودن و معمولا نبودن اگرم بودن کاری با اتاق داود و دو سه تا دوستاش که یکیشم من بودم نداشتن.من پسر خیلی خوشگل و خوش بدنی بودم و هنوزم هستم ولی الان سنم بالاست ولی بازم دوست کم سن که عاشقمه دارم.اون روز من رو فرش اتاق دراز کشیدمو مجله رو ورق میزدم و داودم اومد کنارم دراز کشید کیرم از دیدن زنای لخت حسابی شق شده بود . تو یه لحظه داود اومد روی من خوابید من به حساب شوخی گذاشتم.ولی کیرشو که کاملا شق و کلفت بود رو چاک کونم حس میکردم ،داود هر بار کلفش میکرد و من حسش میکردم زبونم و نفسم بند اومده بود.چند روز بعد خودم تنهایی رفتم خونه داود و بهش گفتم اون مجله سکسی رو باهم ببینم مجله رو آورد البته تو هفت سوراخ فایمش میکرد من دوباره دراز کشیدم رو شکم و شروع به نیگاه کردن عکسهای لختی کردم البته اینبار رو تخت داود.داود دوباره اومد روم خابید و کیرشو ازرو شلوار لای چاک کونم گذاشت و منم هیچی نمیگفتم.چندقیقه بعد شزوع کرد به مالوندن بهش گفتم داود دوس دارم کیرتو ببینم و اون گفت خودت هرکاری میخای بکن من دستمو از تو شلوارش تو شرتش بردمو کیرشو دراوردم یه کیر سفید و پونزده ساتتی خوشگل و بی نقص نفسم بند اومده بود.کیرشو نیگاه میکردم و اب دهنمو قورت میدادم بهش گفتم میخای بخورمش و با سکوتش رضایتشو اعلام کرد.درحالی که واسش ساک میزدم شلوارمو و شورتمو پایین کشبدم و برگشتم کونمو که دید صدای نالشو شنیدم با انگشتش سوزاخمو میمالید بهش گفتم بکن تو برم گردوند رفت کرم اورد مالید و انگشت کرد به کیرش و سوراخم و اروم اروم بهم فروکرد بعد تلمبه زدن شروع شد ار لدت حس کردن کیرش داشتم دیونه میشد که ابم اومد فهمید ارضا شدم محکم بغلم کردو با شدت تلمبه میزد که از ضربان قلبش که به پشتم چسبیده بود و صدای اه اوهش فهمیدم توم ارضا شد و بعد بیحال کنارم دراز کشید.بعد از اون چندین بار منو کرد و حسابی لذت بردمنوشته رادین

Date: August 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *