ژیلا هم ابرومو برداشت هم کونم گذاشت

0 views
0%

سلام اسم من آرشه معروف به میاندر، واسه این بهم میگن میاندر که کلا به وسط همه چی‌ علاقه دارم، ساکن اصفهانم، زیاد قیافه هیکل ندارم اما پولدارم برا همین هر دختریو که بخوام می‌تونم بکنم اصلا همین که نگاشون کنم لنگشنو باز می‌کنن اینقدر که آهن پرستند، تاحالا ۱۰۰۰ بار شده دختر تو خیابون سوار کردم تا سوار شده دسشو کشیده به کیرمو حالا نخور کی‌ بخور بعدم ۲ تا دور میزدیمو گوش‌ خیابون ولش میکردم اما دستانی که می‌خوام برتون بگم واسه یه دوست دخترم که بدجوری جنده لاشی بودو ازش رکب خوردم، اسمش ژیلا بود قبلا دوس دخترم بدو حسابی‌ میکردمش اما بعد فهمیدم به جز من به یکی‌ دیگه هم میداده واقعا عصابم خورد شد چون بعضی‌ مواقع که از کون میکردمش حس می‌کردم تو کونش پره آب کیر باشه، این ژیلا خیلی‌ کلاس میزاشت همش تهران تهران میکرد. جوری که بچها بش می‌گفتن ژیلا تهرانی‌، خلاصه گذشته من دوباره این جندرو پیداش کردم اما دیدم به رو خودش نمیاره و میگه عشقمو عزیزم ،،،، منم یه مدت بود تو کفه سکس بودم می‌دونسم ژیلام این کارس، خلاصه ژیلا که چراغ سبز میداد گفتم این بهترین فرصت من باید اینو بکنمش، پایه لاو باش ریختمو اما نمیخواسم پیشنهاد از طرف من باشه تا اینکه خودش خسته شدو‌ یه روز گفت وای ابروهاتو کجا برمی‌داری افتضاحه …. بیا سالن خودم برات بردارم من که انگار قند تو دلم آب شده بود اوکی دادم، همون روز رفتم حمام حسابی‌ تمیز کردمو منتظر شدم دیروقت که سالن تعطیل شه برم پیشش، رفتم تا منو دید اینقدر هول بود مثل وحشیا دم در منو بغل کردو‌ لبمو میخورد گفتم بذار نفس بکشم چته، حالم به هم میخورد دهنش بو سیگار میداد گفتم کاش میشد میکشد پائین فقط کونش میزاشتمو میرفتم، درو قفل کردو‌ رفت بالا شربت آوردو مارو نشوند رو صندلیو موکنو اورد یه مو میکند من یه آخ می‌گفتم میگفت‌ای جان‌ای جان لیس میزد منو دیگه کم کم اومد رو پام نشست منم از پشت باسنشو تو مشت گرفتم، پستوناش دقیقا زیر گلوم بود ماشالا حسابی‌ بزرگ شده بودن، دیگه من کیرم کاملا بلند شده بود اما این درده ابرو برداشتن هی‌ حالمو عوض میکرد، شروع کردم از پشت باسنشو مالیدن که دیدم آهش بالا رفت همینطوری رو صندلی بالا پایینش کردم که پستوناش میخورد به زیر گلوم، یه دفعه ضدحال زد پا شد رفت از تو کمد کاندوم اورد تا دره کشابشو باز کرد دیدم وای ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ کاندمو اسپری اونجا بود هیچی‌ دیگه کاندوم اورد من بش گفتم دوس دارم بدون کاندوم ساک بزنی‌ وگرنه میرم اونم گفت محاله تو منو ولن کنی‌و بری یعنی‌ میتونی از خیر سکسه من بگذری، خواستم حالشو‌ بگیرم گفتم آره پا شدم که برم دیدم در قفله گفت کلیدو بالا جا گذاشتم برم کلیدو بیارمو رفت، من هی‌ به خودم نفرین می‌کردم که کاش هیچی‌ نمی‌گفتم کونش میذاشتم که ناله کنه.۱۰ دقیقه گذشت که یه دفعه در باز شد برگشتم بگم پس کجا بودی دیدم یه مرد ۲ متری ۲۰۰ کیلوئی رو به روم زبونم بند اومد گفت کوچولو کجا امشب اینجا میمونی اومدم فرار کنم که گرفتمو دستمو پیچوند تا خواستم داد بکشم یکی‌ خوابوند تو گوشم که هنوز جاش درد می‌کنه گفت خفه شو برو رو صندلی لباسهاتو در بیار بعدم دیدم یه دیلدو از کمد در اورد با اسپری و تا تونست رو خودش خالی‌ کرد اصلا باورم نمی‌شد دیدم ژیلام با خنده اومدو گفت پس دوس داشتی کیرتو بدون کاندوم ساک بزنم هان پس زود باش، اون غول اومد گفت چرا هنوز نکندی که لباسامو وحشتناک کشیدو جر دادو در اورد بعدم صورتمو گرفتو کیرشو کرد تو دهنمو عقب جلو میکرد هیچ کاری نمیتونسم بکنم دیدم ژیلا یه دیلدو به خودش بست گفت بخوابونش غوله منو خابوندو خودش نشست رو بدنم ژیلا اومد نشست رو سرمو دیدلو کرد تو دهنمو عقب جلو میکرد همش می‌خواستم بالا بیارم ژیلا گفت التماس کن تا ولت کنم من اصلا نمیتونسم حرف بزنم گفت بگو ژیلا گهتو خوردم تا ولت کنمت در میورد من فقط میتونسم بگم گوه گوه یه ۱۵ مین دهنمو که گأید، آقا غوله منو برگردوند ژیلا بش گفت خشک خشک بکنش دلم می‌خواست میمردم اونموقع سرش اصلا تو نمی‌رفت ژیلام رو سرم نشست بدو بالا پائین می‌پرید من همش سرم میخورد به زمین داشتم فریاد می‌کشیدم اما عین خیالشون نبود ژیلام میگفت بگو گهه ژیلام تا زودتر ولت کنیم منم فقط التماس میکردمو فریاد می‌کشیدم فقط سرش رفت تو که حس کردم جر خوردم قشنگ حس می‌کردم خون رو کونم جاری شده دیگه بقیش بی‌ حسّ بود همینطورِ تلمبه میزد دسشو دراز کرده بدو پستونای ژیلاو فشار میداد ژیلا رو سر من بالا پائین می‌پرید که دیدم بدبخت شدم موبایلمو از جیبم در آوردو داشت فیلم می‌گرفت میخندیدو میگفت آرش زیر منه بعدم یه کارت شناسایی از تو جیبم در اورد که اسمو فامیل اصلیم روش بود از اونم فیلم گرفتو از فریادو التماس من، من نمیدونم چرا آقا غوله ارضا نمی‌شد که یه دفعه کیرشو در اورد اومد طرف ژیلا که کونش رو سر من بود، کیرشو کرد تو کس ژیلا دقیقا رو سر من تو کسّ ژیلا داشت تلمبه میزد، سر من همش میخورد به زمین ، فکر نمیکنم کسی‌ تاحالا تجربه کرده باشه که رو سرش تلمبه بزنن آقا غوله یه داده بلند کشید فهمیدم می‌خواد ارضا بشه منو برگردندو کیرشو کرد تو دهنم گفت اگه یه قطرش بیرون بریزه تا صبح ۵ بار دیگه می‌کنمت منم تا تهشو خوردم که همشم ژیلا داشت فیلم می‌گرفت بعد دوباره همونطور که کفه زمین خوابید بودم کیرشو کرد تو دهنمو گفت تمیزش کن لیزه، خودش عقب جلو میکرد تا بالاخره پا شد رفت ژیلا اومد کونشو گذاشت رو دهن منو گوزیدو شاشیدو بلند شد گفت گوشیت پیش من می‌مونه هرموقع زنگ زدم میای بکنیمت، الانم واست عبرتی میش که دیگه از هیچکس درخواست نکنی‌ بدون کاندوم واست ساک بزنه، درو باز کرد و‌ ۲ نفری یه لب گرفتنو رفتن بالا، من تو شوک بودم۲۰ دقیقه همونجوری دراز بودم تا حالم سر جاش اومدو زدم بیرون تو فکر بودم با این فیلمی که داره خودمو بکشم ،رفتم خونه خوابیدم تصمیم گرفتم دیگه اصفهان نمونم حالا اومدم تهران اصلا نمیدونم چی‌ کار کنم، ژیلام به برادرم گفت که از من حاملس پیداش کنید بیاردیش، اما من اصلا نکردمش حالا مجبورم برگردم بچه آقا غوله رو بزرگ کنم و روز ۲ بار هم منو بکنن.نوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *