کاکولد

0 views
0%

امیر بیشتر از یه دوست بود برام با اون هر جا که بودم خیلی ریلکس بودم …. اون سکس آخر هم روی مبل از کنترلم خارج بود نمیشد عطش دیدن به اندام وحشی و سبزه و عضله ای اونو ندیده گرفت. همیشه دست میکشیدم به روی رون پاش و اون هم میدونست که منتظر یه گفتگوی سکسی هستم …. سکس با طناز عزیزم تنها جایی ست که به اندازه بودن با امیر لذتشو میبرم . طناز 168 قدش و 58 کیلو وزنشه با یه کون و پر و پاچه توپر و سفید و یه پرده تپله…. رقص کونش از پشت دل آدم رو میبره و کیرم رو شق میکنه…. وقتی کون گندشو از پشت بغل میکنم سرمو میذارم وسط لمبر کونش و اون یه آهی میکشه که دیوونم میکنه….. همه این حرفها رو به امیر هم میزنم .. گاهی که وقت سکس با طناز میرسه به امیر میگم قایم شه و از یه جایی دید بزنه … یه بار هم من و طناز قرار داشتیم و امیرم با سمیرا دوستش تو خونه ما … یادمه با شیطنت رفتیم پشت پاسیو و تو اتاقو میدیدیم و سکسشو با دوستش دید زدیم و یه حرفایی ب ین من و طناز رد و بدل شد که منو حسابی دیوونه و هوایی کرد …. امیر چهاردستو پا کرده بود سمیرا رو و میتپوند تو کسش و چنگ میزد موهاشو و سمیرا هم کیف میکرد، ماهم تو حس بودیم و دست منم رو سینه طناز بود … در حال دیدن یه دفعه امیر گفت سمیرا دوست دارم یه چیز دیگه صدات کنم …سمیرا باشه جونی ….. بگو….. آه ه ه ه من فکر کردم میخواد بگه جنده لاشی خانوم ، بچه کونی یا…. اما یه دفعه با حالتی عجیب گفت امیر طنــــاز …. ظنازسمیرا چیه بگو ؟ من برات طناز میشم عزیزم… امیر طنــــاز ….. کیرم تو کون سفیدت …. جووووون …. کیرم لای پستونت طناز جنده لاشی ی منوقتی با طناز اینو شنیدیم .. فقط تونستیم کمی خودمونو به هم فشار بدیم و آه بکشیم …. که امیر میمیره برا طناز ….. طناز میدونست امیر بدون وجود من باهاش سکس نمیکنه . امیر فرید جووووووون زنتو گاییدم…. ممممم کیرم تو کون تنگ فرو کنم فرید جون عشقم.طناز مشخصا نمیدونست که امیر با من سکس خفن کرده… اما باشنیدن حرف آخر امیر… در گوشم به آرامی و لرزان و شهوتی گفت جووووون بچه کونی ی خوشگل منچقدر حال کردم وقتی با این حرفش همزمان دستشو از رو کیرم کشید و زیر خایه هام و دم کونمآکشی رو مالید…. این اولین حس دوتایی مون بود….. نوشته ؟

Date: April 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *