کردن ثریا تو حموم

3920
Share
Copy the link

اسمم سهيله ۲۳سنمه .من تا پارسال اصلا با کسی سکس نداشتم ولی .پارسال یه شماره بهم تک زد بهش اس دادم شما اس داد بهم زنگ بزن تا بگم. بهش زنگ زدم دیدم دختره(اسمش ثریا بود(.گفتم چی میخوای گفت دنبال یه دوس پسرم یکی شمارتو بهم داد.گفتم کیه نگفت .خیلی بهش اصرار کردم.بالاخره معلوم شد دختر همسایمو ن که هم کلاسشه تو دانشگاه شمارمو بهش داده بود.اخه من قبلا (۲سال پیش)میخواستم با دختر همسایمون دوست بشم ولی اون قبول نکرده بود و بعد 2.3ماهی براش خواستگار اومد و ازدواج کرد.چون میترسید دوباره بخوام باهاش دوست بشم و ابروش پیش شوهرش بره شمارمو داد.خلاصه چند روزی باهم اس بازی میکردیم و حسابی دوست شده بودیم.بهش اس دادم چرا همدیگرو نمیبینیم.نوشت فردا چطوره نوشتم کجا بعد ادرسو برام اس کرد فردای اون روز رفتم سر قرار تو یه پارک بود اون چند تا نشونی داد منم همینطور بعد همدیگرو دیدیم.چه خوشکل بود کیرم حسابی راست شده بود.به هر حال نشستیم و کمی حرفای رومانتیک زدیم.بعد تقریبا یه ماه که از دوستیمون میگذشت هوس سکس کردم بهش درباره ی سکس گفتم. عصبانی شد ولی چیزی نگفت.یه روز که باهم بودیم گفت میشه برسونیم خونه(ماشین بابارو برداشته بودم ) گفتم برای چی گفت میخواد بره حموم گفتم بعدا الان خوبه با هم باشیم گفت پس تو هم بیا خونمون اونجا کسی نیست (به من اعتماد داشت .رفتیم خونشون قرار بود اون بره حموم منم منتظرش باشم تا بیاد بیرون من دستشویی داشتم گفتمWCتون کجاس.‏WCبغل حموم بود ینی اول باید از تو حموم عبور کنی تا به ‏WC ‎برسی بعد ‏WCیه فکری به ذهنم رسید.از پیرهنم کمی نخ کندم.یه نخ بلند که یه سرشو به دسگیره در حموم دسگیره داخل بستمیه سرشو بیرون در بعد که اون رفت حموم چند دقیقه پشت در بودم که خوب خودشو تو حموم لخت کرده باشه.بعد اون نخو از بیرون در به پایین کشیدم و در حموم باز شد زود رفتم تو و درو بستم اون خیلی ترسیده بود و هی جیغ میکشید همزمان که لباسمو کامل دراوردم گفتم جیغ نزن کسی خونه نیست یه نگاه به بدنش کردم چه کس وسینه ای داشت خیلی حشری شده بودم التماسم میکرد که کاریش نکنم ولی من تو حال خودم بودم گرفتمش و حسابی سینه هاشو خوردم ولی اون بازم التماس میکرد دیدم همراهی نمیکنه اونو خوابوندم کف حموم سر کیرمو کردم تو کسش گفت نکن پرده دارم با شنیدن این حرف بلند گفتم اخ جون یه کس دست نخورده و کیرمو تا نصفه کردم تو کسش دیدم کسش تنگه بزوز فشار دادم تو کسش رفت توش اونم جیغ بلندی زد چن تا تلمبه زدم دید کیرم خونی شد پردش و پاره کرده بودم با حوله کیرمو و کسشو تمیز کردم اونم حشری شده بود بعد گفت بکن تو کردمش تو کس ثریا .‏۵MINتلمبه زدم بعد اون ارضا شد و منم ابم داشت میومد ابمو روی سینش خالی کردم بعد کیرمو تو دهنش کردم تند تند عقب و جلو میکردم تا ابم اومد همشو تو دهن دختر خالی کردم اونم همشو خورد بعد برا اینکه اونم ارضا شه کیرمو لای سینه هاش گذاشتم عقب جلو کردم تا اون ارضا شد.بع خودمونو تمیز کردیم.سهیل

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *