کردن خانمم قبل ازدواج

0 views
0%

من 40 سالمه و همسرم 39 سالشه ما از 16 سالگی با هم هستیم و در 24 سالگی ازدواج کردیم. اویل که با هم تنها می شدیم کار خاصی نمی کردی فقط کمی با هم لب می رفتیم و روی هم دراز می کشیدیم و کم کم پیش روی می کردیم. کلی طول کشید تا تونستم به سینه هاش دست بزنم وای چه باحال بود گرد و کوچک و سفت نمیدونید چه حالی می داد با اینکه فقط اجازه می داد دستامو ببرم زیر لبسش و بمالم یه روز دل به دریا زدم و گفتم می خواهم پستوناتو ببینم اونم کمی نه و نو کرد ولی رازی شد اولین باری بود که کمر به بالا لختش کردم و پایان لذت شروع کردم به مالیدن که دیدم هر جور شده باید بخورمش تو همین فکر بودم که خودش گفت می خوای بخوری منم از خدا خواسته سواش ممه هاشو با لبام گرفتم و شروع کردم به خوردن که دیدم حال به حال شد و شروع کرد نفس نفس زدن منم با دو دستام پستوناشو گرفته بودم و نوبتی می خوردم که یهو حس کردم با دستش کیرمو از رو شلوار نوازش می کنه توری شق کردم بودم که کیرم داشت می ترکید منم با پر روی گفتم دوستش داری خندید چیزی نگفت منم یواش دکمه شلوارم را باز کردم یواش دستشو بردم تو شرتم اولش نمی خواست ولی با اسرار دادم دستش اولین بارش بود که به کیر دست می زد و ور می رفت فهمیدم بعدش نیومده من با پوروی گفتم می خوای ببینش اول خجالت کشید ولی کمک کمک در اوردم و هر دومون به حالت نیمه نشسته بودیم و اونم داشت کیرمو می مالید و انگشت کرد که بهش گفتم دوسش داری، گفت اره منم گفتم نمی خوای ببینی، اونم یواش سرش خم کرد و شروع کرد با تعجب نگاه کردن، انگار داشت چیز اجیبی می دید بعد اروم گفت چقدر بزرگ و کلفته، من گفتم همه این جورش دوست دارن بعدش منم که دیدم خوشش اومده با پرروی گفتم نمی دونی خانم ها با هاش چه کارها می کنن، اون گفت مثلا چه کاری? منم گفتم مثلا مو خورنش و اونم گفت بی ادب شدی منم گفتم یعنی تو فیلم ها ندیدی، چیزی نگفت و بعد از چند لحضه سکوت گفت دوس داری منم گفت خیلی. بعد اونم کمی دولا شد رفت پایین من باور نمی کردم این کارو بکنه که یهو دیم جان سرش کرد تو دهنشو شروع کرد به میک زدن….نوشته رضا

Date: June 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *