کردن مریم نوجوان حشری

0 views
0%

سلام خاطره ای که می خوام بگم مربوط میشه به چند سال پیش مریم چند روزی با یکی از دوستام دوست شده بود از اون دخترایی بود که علارغم سن کم خیلی حشری بود دوستم بعد از یکی دو روز رفت خدمت دیدم مریم روزی صد بار زنگ می زنه و در مورد دوستم سوال می کنه منم تا جایی که می تونستم جوابش می دادم و محترمانه به سوالاش جواب می دادم دیگه خستهشده بودم جریان به دوستم گفتم اونم گفت اگه می تونی بکنش فردای اونروز مریم زنگ زد منم بهش گفتم ببین مریم اون رفته خدمت تو هم بی خود خودت خسته نکن با چند دقیقه وقت صرف کردن خیلی زود به بهانه درد دل کردن به دلیل تنها شدن قرار گذاشت تا باهام درد دل کنه فردا صبحش اومد خونمون قد متوسطی داشت و هیکل خیلی متوسط اما انصافا کون خیلی توپی داشت اومد چایی بیسکویت خوردیم به بهانه سیگار کشیدن رفتیم تو اطاق من سیگارم روشن کردم بهش گفتم راحت باشه اونم سرش گذاشت روی پام دراز کشید و شروع کرد از رفتن دوستم گله کردن منم موهاش نوازش می دادم سیگارم پایان شد کنارش دراز کشیدم موهاش ناز می کردم چشام بستم شروع کردم لبشو بوسیدم بعد چند ثانیه گفت تو دراز بکش خودم همه کار می کنم لباسام در اورد لباسای خودشم در اورد شروع کرد به ساک زدن جوری ساک می زد که جانم داشت از نوک کیرم می زد بیرون منم که قرص خورده بودم مطمن بودم حداقل تا یه ساعت ابم نمی اد تخم هام تا ته می کرد تو دهنش در می اورد سرش گذاشتم لبه تخت طوری که گردنش از تخت اویزون شد شروع کردم به گایدن دهنش اونم هی می گفت اره بکن دهنم جر بده پارش کن انقد تو این حالت کردمش که تقریبا بی حال شده بود کل صورتش کف گرفته بود بهش گفتم سگی بشینه کفای دهنش زدم در کونشو کیرم کردم تو دهنش بعد گذاشتم نوک سوراخ کونش نوکش به سختی رفت تو مریم فقط جیغ می زد می گفت غلط کردم بعد چند لحظه با یه حرکت کیرم تا ته کردم تو کونش و بهش چسبیدم تا نتونه خودشو ازم جدا کنه مریم جیغ می زد می گفت پاره شدم جر خوردم تقریبا دیگه از هوش رفته بود بعد چند مین دیدم می گه جون فدای کیرت بشم بکن منو کیرت عشقمه بکن جرم بده ابتو می خوام سیرابم کن گفتم جدی می خوای بخوری گفت اره عاشق کیرت شدم منم ابم داشت می اومد چند تا تلمبه وحشیانه زدم کیرم در اوردم جلوم زانو زد کیرم تا ته کردم تو دهنش اونکه داشت از حجم زیاد اب خفه می شد همش خورد بی حال افتاد رو زمین منم دراز کشیدم دیدم کیرم خونی نگاه کردم دیدم کنار کون مریم خونی فهمیدم کونش پاره شده و جر خورده پاشد لنگون لنگون رفت خودشو شست اومد گفت کیرت مال من باشه فقط منو بکن گفت از الان تا هر وقت بخوای من در اختیارتم اونموقع اون 16 سالش بود و من 18 و داستان های زیادی با هم داشتیم که اگه از این خوشتون اومد داستان های سکس با مریم و سکس های دیگه تعریف می کنم فقط موقع نظر دادن بدونید اولین نوشته عمرم بود و ایراداتی که داشت ببخشید اما از نظر واقعیت همه چیزش راست بود حتی سعی کردم حرف های هر دومون همون کلماتی باشه که اونروز به زبون اوردیم امیدوارم خوشتون بیاد خدا نگهدارنوشته کیر 16 سانتی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *