کردن کون تنگ دوست

1269
Share
Copy the link

سلاماسم مستعار من شهابهاین خاطره کاملا واقعیموضوع بر میگرده به سالها پیش موقعی که ما مدرسه میرفتیمدبیرستان بودم با یه پسر خوشکل لاغر اندام که یکسال از خودم کوچکتر بود آشنا شده بودم خیلی ساده و کم حرف بودخیلی داشتم رو مخش کار میکردم که پا بده جک سکسی و…یه روز بهش زنگ زدم و گفتم خیلی دلم گرفته است نیاز دارم کنارم باشیگفت الان میاموقتی اومد یکم خودمو ناراحت گرفتم و گفتم خیلی ناراحتم نیاز دارم یکی منو آروم بکنه بعد گفتم بیا خونه اونم اومد و رفتیم تو اتاقم طبقه بالابعد بغلش کردم و گفتم خیلی دوست دارم اونم گفت منم دوست دارمگفتم چقدر گفت خیلی گفتم یعنی چقدر اینقدر هست که برام هر کاری بکنی گفت حاضرم برات هر کاری بکنمسفت بغلش کردم و فشارش دادم وبوسیدم و باز بهش گفتم دوست دارمیکم صورتش و موهاشو نوازش دادم و گفتم بیا کنارم دراز بکشوقتی کنارم دراز کشیددوباره فشارش دادم و سفتی کیرشو حس کردم یکم حیا میکرد و خودشو جمع کرد بهش گفتم بهم بچسب و فشارش دادم…بعد از چند لحظه یواش یواش دستمو کشیدم رو کمرشو پاهاش و میبوسیدمشدستمو یواش طوری که شک نکنه و یعنی بی اختیار بوده دستم زدم به کیرش سفته سفت شده بوددوباره هم زدم و اینبار به روش آوردم با خنده بهش گفتم این چیه سفت شده و بعد یکی زدم در کونشو خندیدمبهش گفتم میشه ببینمش حرف نزد منم واسه اینکه روش باز بشه خودم کیرمو در آوردم و گفتم حالا تودر بیار و شلوارشو آوردم پایین چه کیری داشت حدود 17 سانت بود و کلفت بهش نمیومد همچنین کیری داشته باشه بدنش سفید بود و کونش کوچولو یکم با کیرش بازی کردم دیدم داره خوشش میاد ولی میترسه و همنوز روش نبود بلند شدم و پایان لباسهام در آوردم یهو برق از سرش پرید ولی حرفی نزدشروع کردم لباساشو در اوردن حرف نزد و ارو باهام همراهی میکردکیرشو گرفتم و گذاشتم تو دهنم یه لحظه موند آخه از اون بچه مثبتای خونگی بود ولی حال میکرد کیرشو میخوردمو با کونش بازی می کردم 69 شدم و کیرمو گذاشتم جلو دهنش ولی حرفی نزدم دیدم یواش یواش خودش داره با کیرم بازی میکنه کیرمو میخوره چه دهنیکونشو با زبونم لیس زدم و سوراخ کونش با انگشتم می مالوندم سوراخش خیلی تنگ بود هر موقع میخواستم انگشتمو داخل کونش کنم آخش در ارومد سوراخشو با تف خیس کردمو آخر با هزار زحمت یه انگشتمو داخل کردمو دور دادم اهی کشید و با درد گفت درد داره یواشتربهش گفتم میای رو من بخوابی و در این حال دمر خوابیدم و اون کشیدم رو خودمو گفتم میشه کیرتو فشار بدی بره تو لامصب خشکه فشار داد نزدیک بود منو جر بده گفتم چیکار میکنی خیسش کن بعد یکم تف زدم و دادکیرشو خوردم و خیسش کردم و گفتم حالا بکن تو ولی یواش دمر خوابیدمو اونم خوابید رو منو یواش فشار داد دردم گرفت کسکش خیلی کیرش کلفت بود من قبلا کون داده بودم همیشه با چند تا از بچه های مدرسه همدیگه رو میکردیم ولی اینبار یکی گیرم اومده بود که اولین بارش بود با اینکه درد داشتم ولی حرفی نزدمو تحمل کردم تا نترسه کسخل کیرشو فرستاد تو هینجوری موند بهش گفتم باید یادت بدم اینطوری نمیشه بلند شو از رومحالا بخواب یادت بدم دمر خوابید دو تا بالشت گذاشتم زیر شکمش تا کونش بیاد بالا بعد یه تف زدم به کونشو کیرمو گذاشتم تو دهنش بعد در اوردم گذاشتم دم سوراخ کونش یکم فشار دادم اهی کشید و اینبار صداش در اومد و گفت شهاب درد داره گفتم اولش اره ولی بعدش کیف داره شروع کردم به فشار دادن اونم هی اخ و اوخ میکرد بزور سر کیرم رفت تو شروعکردم به تلمبه زدن اونم هی ناله میکرد یکی دو بار هم از زیر پام در رفت دیدم فایده نداره رفتم ژل مو رو اوردم و خالی کردم رو کیرمو کونش بعد خودمو انداختم روش و محکم گرفتمش طوریکه نتونه تکون بخوره و یدفعه کیرمو فشار دادم تو کونش دادش در اومد جلو دهنشو گرفتم با التماس گفت شهاب تو رو خدادرش بیار دارم پاره میشم وبا یه تکون خودشو در اورد و یدفعه گوزیدگفتمش بیا تازه الان حال میکنی دوباره خوابوندمشو کردم تو کونش اینبار راحتر رفت تو یکم که تلمبه زدم دیگه گشاد شده بود داشت حال میکرد حالت سگی بهش دادم و تلمبه زدنمو تند کردم و بعد از چند دقیقه با فشار ابمو خالی کردم توکونش و کیرمو دراوردم کونش خونی شده بود با دستمال تمیزش کردمو گفتم خوب بود گفت درد دارم گفتم من خیلی حال کردم تو هم دوست داری حال کنی و گفتم تو بیا منو بکن اونم شروع کرد و منو کردبعد از اون موقع همیشه باهم حال میکردیمنوشته شهاب

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *