کس دادنم به شاهین

0 views
0%

من ستاره ام.دفعه قبل یادم رفت بگم اسم دوست پسرم شاهینه.دفعه قبل خاطره اولین رابطه مونو براتون تعریف کردم.اینبار میخوام اولین باری که کس دادم رو براتون بگم.بعد از اون روز نزدیک 3ماه به هم سکس داشتیم اما فقط از کونمن دانشگاه شهر دیگه ای قبول شدم و رفتم. هر وقت میومدم خونه با شاهین هماهنگ میکردم و اول 2 ساعتی میرفتم پیشش و بعد میرفتم خونه.ترم اول که تموم شد بهانه گرفتم که خوابگاه سخته و برام خونه بگیرین.مامانم هم قبول کرد و من ترم جدید و تو خونه خودم شروع کردم. خوب که آبها از آسیاب افتاد شاهین اومد پیشم.من با همخونه ام هماهنگ کرده بودم و رفته بود پیش دوست پسرش که ما راحت باشیم.شاهین با خودش مشروب آورده بود.نشستیم با شام خوردیم. بعد رفتم تو اتاق و یه لباس قرمز سکسی حریر پوشیدم.شورتم لامبادا بود و وسطش باز بود. دیگه واسه کردن لازم نبود شورتمو دربیاره.شاهین و صدا کردمو دراز کشیدم رو تخت.شاهین از در اتاق اومد تو و تا منو دید گفت میخوای منو دیوونه کنی؟ گفتم آرهشاهین لباسهاشو در آورد و دراز کشید روم وشروع کرد به لیسیدن و مکیدن لبام و گفت پس اینبار از کس بده خانومم.منم مست بودمو وهیچی به اندازه سکس آرومم نمیکرد.ته ریش شاهین رو گردنم کشیده میشد و میرفت سمت سینه هام.کیرشو که به پاهام میمالید حس میکردم. عین سنگ شده بود.با دستهاش لباسمو کنار زد وسینه هامو گرفت و شروع کرد به مالیدن و مکیدن.تمام تنم مورمور میشد.یکدفعه چرخیدمو نشستم رو شکمش.با انگشتهام نوک سینه هاشو فشار دادم و لیس زدم.زبونمو رو تنش میکشیدمو میرفتم پایین سمت کیرش.لباس خوابمو در آوردم ویکم کیرشو با دست مالیدم و گذاشتم لای سینه هامو سرشو کردم تو دهنمو مکیدم.کیرش دراز تر و سفت تر میشد.مثل بستنی از خایه هاش تا نوکشو لیس زدم و خوردم اما چون دراز بود نمیتونستم تا تهشو بکنم تو دهنم. شاهین مست بود و صدای ناله هاش میومد که معلوم بود داره حال میکنه.دستهاشو کرد لای موهامو سرمو فشار داد پایین. کیرش تا ته حلقم رفت. نزدیک بود بالا بیارم . سرمو کشیدم کنار.ناز کردم که دیگه نمیخوام. واسه اولین بار اون روی وحشی و حشری شاهین و دیدم.پرید دور کمرمو گرفت و پرتم کرد رو تخت.گفت مگه دست خودته دختر؟ تو ماله منی. هرچی من بگم همونهمنم تریپ مقاومت ورداشتم و گفتم نه راستش از اینکه وحشی شده بود خوشم میومد و دوست داشتم وقت سکس خشونت داشته باشه.شاهین منو به شکم خوابوند و نشست روی باسنم.کیفش کنار تخت بود.از توش 1 کرم در آورد وبه انگشتش کرمو مالیدوانگشتشو فرو کرد تو کونم.جیغ کشیدم و سعی کردم یکم مقاومت کنم.همین شاهینو عصبانی کرد پاشو گذاشت لای پامو با 1دست موهامو گرفت و صورتمو به بالشت فشار داد با انگشت دست دیگه اش هم کونمو چرب میکرد. 2 تا انگشتشو کرد تو کونم که دوباره جیغ زدم.سعی کردم دستشو کنار بزنم. اونم با دست محکم زد رو باسنم.درد داشت .5 تا ضربه زد و گفت داد بزنی تنبیهت میکنم.باسنمو کشید بالا و پاهامو جمع کردم تو شکمم.لای شورتمو باز کرد وبا زبون کونمو خیس کرد و با دست باسنمو نگه داشته بود که فشار سر کیرشو حس کردم.همیشه آروم میکرد تو کونم اما ایندفعه تا دسته فشار داد تو و من ضعف کردم از درد خواستم تکون بخورم که 2 تا ضربه محکم به باسنم زد.گریه ام گرفته بود.با دستش آروم کسمو میمالوندو دردم کمتر شد.3 4 دقیقه تلم زد و چند بار دیگه هم همون کارو کردو داشت خوشم میومد و کسم خیس میشد.با دستش کسمو مالید و انگشت کرد و چند تا ضربه محکم به کسم زد.کیرشو کشید بیرون.گفت میخوام از کس بکنمت.بعد هم 1 کاندوم کشید روکیرشگفت وقتشه 1 خانم بشییکم نگران بودم میترسیدم درد داشته باشه. فهمید و گفت نگران نباش از کون دادن بدتر نیست.سرشو گداشت لای پاهامو کسمو لیس زد زبونش و رو کس داغم حس میکردم.آروم انگشتشو گذاشت سر کسم و یکم فشار داد توداد زدم. با دست زد رو کسم و گفت ساکتچند بار محکم با دستش زد رو کسم. خوشم اومد و شل شدم.گوشیشو آورد و گفت میخوام از پاره شدن بکارتت فیلم بگیرم.نشست لای پاهامو آروم سر کیرشو گذاشت تو کسم.یکم فشار داد تو.درد تو کسم میپیچید. رو تختی و چنگ زدم دستشو گداشت روی شکمم و با انگشت شصتش کسمو میمالید.یکم سر کسم کیرشو عقب جلو کرد و خوب که کسم خیس شد کیرشو تا دسته فشار داد تو.حالم داشت بد میشد.کیرشو کشید بیرون .خون از کسم قطره قطره میریخت روی رو تختی. با دستمال کسمو تمیز کرد.و گوشیشو داد تا من فیلم و ببینم. پاهامو گداشت رو شونه هاشو کیرشو کرد تو کسم . شروع کرد به تلم زدن.صدای آه و ناله هردومون اتاق و پر کرده بود. همینطوری که کیرشو عقب و جلو میکرد میگفت چه کس داغ و تنگی داریمنم ناله میکردم و میگفتم چه کیر کلفتی .چقدر درازه. همین وحشی ترش میکرد و با شدت کیرشو میکوبوند تو کسم. صداش مثل دست زدن بود. تق و توقی راه انداخته بودیم.بلندم کرد و کنار تخت وایستادیم منو خم کرد و دستامو گداشتم روی تخت.کیرشو کرد تو کسم.از لای پاهام میتونستم خایه هاشو که میخوره به پاهام ببینم .حتی حرکت کیرشو تو کسم میتونستم از بالا پایین رفتن شکمم ببینم.کیرش حدود 20سانت طول داشت و 5 سانت قطر.5 دقیقه بدون وقفه تلم زد که آبم اومد و داد زدم. تن هردومون خیس عرق بود ونفسمون بالا نمیومد.کیرشو کشید بیرون و کرد تو کونم. ناله میکردم. اونم تلم میزد. بعد4 دقیقه ارضاء شد و کشید بیرون. هردومون رو تخت بیهوش شدیم از خستگی.صبح که بیدار شدیم…نوشته ستاره

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *