کس دادن وقتی روزه بودم

0 views
0%

دیروز روزه بود همسرم اومد خونه و بعد از اینکه ناهار خورد ( چون روزه نبود) کنارم خوابیدشروع کرد به مالیدن سینه هام … یه طوری نفس میکشید که نتونستم جلوی خودمو بگیرم سرشو گرفتم و کشیدم سمت سینه هام و گفتم بخورشوناونم از خدا خواسته نمیدونین چطوری میخورد و میک میزد و گاهی نوکشونو گاز میگرفت کسم همیشه خیسه … وقتی اینطوری سینه هامو میخوره که دیگه مست مست میشم …بعدش شروع کرد به خوردن لبامو منم دستمو بردم سمت کیر کلفتش … بعد رفتم سراغشو ساک زدم … عاشق ساک زدنم …. اونم حال میکنه …. دلش نمیخواد ساک زدنم تموم بشه و شروع کرد بخوردن کسم …. داشتم از حال میرفتم انگشتشو فرو میکرد تو کسم … بعد بلند شد و کیر کلفتشو فرو کرد تو کسم …. واااای چه حالی داد …. یه ساعت همه جوره کسمو کرد و بعد منو برگردوند و به رور کیرسو کرد تو کونم …. میگه از این کونه تپل نمیتونم بگذرم همه جاتو میگاااام …. آبم رو تختی رو خیس کرده بود …. دلم باز میخواست کیرشو بخورم واسه همین گفتم بریم زیر دوش …. رفتیم سریع و دوباره منو انداخت رو تختو کیرشو کرد تو دهنم ….. واااای چقدر کیررررش خوشمزه ش …. همین الانم که دارم مینویسم آبم داره میاد…. جااااان ….. بعد دوباره اول کسمو کرد و یه دفه ای کیرشو کرد تو کوووونم …. اینار درد کونم کمتر بود دستشو گذاشته بود روکسمو میمالیدش …. یه چن تا هم عکس از کس و کونم که داشت کردشون گرفت که وقتی میره سرکار بهسون نگاه کنم و پر آب بشم واسه شب که میادش دوباره بکنمتم …. آخرسرم همه ی آب خوشمزه شو ماشید رو کس و پستونام ….. چه حالی داره کس دادن …. بعد دوش گرفتمو شروع به آماده کردن افطار شدم …. آخه نزدیک افطار شده بود… همسرم گفت روزت که درست نیست گفتم من که چیزی نخوردم… گفت پس کیر من چی بووود؟؟؟ نوشته Mina

Date: May 30, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *