کلیپ سکسی ایرانی با کیفیت اچ دی پریا ساک میزنه و جق میزنه

104902
Share
Copy the link

کلیپ سکسی ایرانی با کیفیت اچ دی پریا ساک میزنه و جق میزنه

,

فتمون همزمان ی نفس عمیق و پر حرارت کشیدیم و شروع کردی

م به بوسیدن همدیگه دستاشو گذاشت دو طرفم و بیشتر ب

هم نزدیک شد دستش رفت سمت شلوارم …که ینفر زد رو ش

ونه ی امیر چشمامو با ترس باز کردم و از امیر جدا شدم امیرم

با اخم ازم جدا شد به کسی که زده بود روی شونش نگاه کرد س

روان بود …اخمشو باز کردو گفت :مشکلی پیش اومده س

روان.؟ به ی جا اشاره کردو گفت:بله جناب سرگرد کارتون

دارن … به اون قسمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم سرگ

رد ..چقدر بهش میومد قد بلند شونه های پهن ته ریش و قیافه

ای که میشه گفت جذاب بود البته از نظر من …امیر رفت جلو

ش و شروع کردن به حرف زدن باهم دیگه بعد چند دقیقه

امیر کلافه دستشو کشید تو موهاشو برگشت ب من نگاه کرد سرگ

رد اومد سمت منو رو به روم وایساد گفت:شما خانومه؟ گفتم :تین

ا گفت اون آقا با شما چه نسبتی دارن.؟ با استرس به دورو اطرافم نگا

ه کردم امیر سریع خودشو رسوند به ما سرگرد دوباره گفت

:با شما بودم با این آقا چ نسبتی دارین؟ سرمو انداختم پایین اگه خراب میکردم بدبخت بو

 

 

انقدر خندیده بودم گلوم درد گرفته بود امیرعلی ام حسابی قرمز شده بودو داشت سعی میکرد چون پشت فرمونه خندشو قورت بده اما من همچنان میخندیدم صاف نشست و گفت:انگار خوشت اومدا دختر من فقط ی جک گفتم …با خنده بهش نگاه کردمو گفتم:آخه جکت خیلی باحال بود امیر… و باز زدم زیر خنده .دستشو گذاشت روی رونم و با اون یکی فرمونو گرفت ..دستشو آروم به کسم نزدیک کرد و از روی شلوارم مالیدش چون مانتوم جلو باز بودو زیرش ی تاپ کوتاه تنم بود مشکلی نبود دستش راحت به کسم میرسید .. کاملا ریلکس به جلو خیره شده بودو انگار ن انگار داره کسمو میماله دستشو برداشت و گذاشت رو دنده و جا به جاش کرد راهنما زدو ماشینو گوشه جاده پارک کرد ..
پیاده شدو اومد در سمت منو باز کرد کشیدم بیرون و لباشو گذاشت رو لبام تکیم داد به ماشین و منم دستمو حلقه کردم دور گردنش جدم امیر یهوو گفت :جناب من که گفتم نامزدیم صیغه محرمیت بینمون خوندن سرگرد همینجور که نگاش به من بود دستشو گرف سمت امیر و گفت:صیغه نامه
امیر گفت:همراهم نیست میشه برم خونه بیارم؟ سرگرد گفت بله ولی این خانم باید اینجا بمونن ..امیر گفت :.باشه تینا تو بمون من زود میام سرمو تکون دادم امیر سوار ماشین شدو رفت سرگرد رو به من گفت :شماام ی زنگ به پدرتون بزنید و گوشیو بدین من صحبت کنم..گفتم:جناب سرگرد توروخدا …به بابام چیزی نگین …یکم خم شد رومو گفت :مگه نامزد نیستین ؟ تو چشماش نگاه کردمو گفتم :نه… گفت:پس صیغه نامه از کجا میخواد بیاره.؟ گفتم :نمیدونم گفت :زنگ بزن به بابات پشتشو کرد که بره سریع بازوشو گرفتم و گفتم :سرگرد بابا غلط کردم هرکار بگی میکنم فقط به بابام چیزی نگوو ..برگشت نگام کرد بعدم به دستم که روی بازوش بود نگاه کردو گفت :هرکاری؟ گفتم :آره هرچی باشه گفت : خیلی خب سوار شو گفتم :جناب سرگرد من که گفتم هرکاری…حرفمو قطع کردو گفت :کلانتری نمیریم کاریت ندارم نترس …به سروانه که دور تر از ما بود اشاره کردو گفت :آبانی تو ی تاکسی بگیرو برو خونه من با این خانم کاردارم… اونم گفت چشم قربان بعد از احترام نظامی رفت … سرگرد که حالا از روی لباسش اسمشو خوندم (متین ) رفت سمت ماشین و به من گفت سوار شو رفتم سوار شدم وقتی داشت ماشینو روشن میکرد گفت : به دوست پسرت زنگ بزن بگو ما ها رفتیم خودتم تو تاکسی داری میری خونه …گوشیمو درآوردم و شماره امیرو گرفتم بعد از دوتا بوق جواب داد:جانم تینا عزیزم پیش دوستمم که ی صیغه نامه جعلی درست کنه زودی میام گفتم:نمیخواد امیر رفتن منم دارم میرم خونه …گفت :مگه قرار نبود شب سکس کنیم؟ …گفتم :نمیتونم امشب بزار واسه ی بعد خدافظ و قطع کردم متین جلوی ی خونه ویلایی شیک نگه داشت و گفت :پیاده شو
پیاده شدم و گفتم :از من انتظار نداری ک خونتو مرتب کنم؟گفت : ن انتظار دارم ارضام کنی …درو باز کردو گفت بیا برو تو وقتی رفتم تو خونه خودشم اومد کفشامونو دراوردیم و رفتیم تو سالن اومد از پشت بهم چسبید دستشو انداخت دوره کمر باریکم و به خودش فشار داد سرشو آورد کنار گوشم و لاله گوشمو بوسید و آروم گاز گرفت و سرشو فرو کرد تو موهام شالم افتاد نفساس تند شده بود منم داشتم تحریک میشدم دستشو از زیر تاپم برد تو و سینه هامو گرفت تو دستاش سرشو فرو کرد تو گردنمو شروع کرد به لیس زدن و مکیدنش سریع مانتومو درآوردم شالمو از دور گردنم باز کردم و برگشتم سمتش لبامو گذاشتم رو لباش و دکمه های پیرهنشو یکی یکی باز کردم و کمک کردم درش بیاره وقتی درش آورد بند تاپمو از روی بازوآم انداخت و دستشو کشید روشون تاپمو درآوردم منو کشید سمت خودش و سوتینمو باز کرد فقط جین پام بود بغلم کردو همینجور که سینمو میخورد بردم سمت اتاق گذاشتم رو تخت کمربندشو باز کردم و دکمه شلوار پارچه ایشم (فرمش بود )باز کردم و شلوارو شرتشو همزمان کشیدم پایین کیرشو ک دیدم جا خوردم یکم زیادی کلفت بود و فک کنم 18 سانت بود ..دستمو گذاشتم روی روناش و کیرشو کردم تو دهنم یکم نگه داشتم بعدم سرمو تندتند عقب جلو کردم کیرش میرفت تو دهنمو درمیومد البته نصفش با دوتا دستام کیرشو میمالیدم و سر کیرشو میمکیدم و میخوردم زبونمو تند تند روی سر کیرش میکشیدم و خایه هاشو میمالیدم بعدم رفتم سراغ خایه هاش حسابی مکیدمو لیس زدمشو تواین مدت فقط سر منو گرفته بود و لباشو بهم فشار میداد و چشماش بسته بود نفسای عمیق میکشیدو بدنش کاملا داغ بود حس میکردم کیرش بزرگ تر شده ی دفه موهامو کشیدو هلم داد رو تخت شلوار جینمو از پام درآورد و کنارم به پهلو دراز کشید شروع کردیم به بوسیدن هم دیگه با دستش سینه هاو شکممو ناز میکرد کم کم دستش رفت سمت کسم و دستشو از زیر شرتم گذاشت رو کسم و تند تند مالیدش منم تند تند لباشو میخوردمو دستمو روی قفسه سینش حرکت میدادم سرشو برد عقبو گفت :باکره ایی؟ سرمو به علامت منفی تکون دادم به چشمام نگاه کرد و منم محو چشمای سبزش بودم که یکمی سوزش توی کسم حس کردم فهمیدم انگشتشو آروم داره فرو میکنه تو لبمو گاز گرفتمو گفتم :آخ آروم تر گفت:چقدر تنگی آخرین سکست کی بوده؟ گفتم 3 ماه پیش دوباره ساکت شدیم انگشتشو آروم عقب جلو میکرد توی کسم ولی میسوخت کم کم دوانگشتی کرد توی کسم و تند تند عقب جلوشون میکرد از یه طرف درد داشتم و کسم میسوخت از یه طرف کاملا لذت میبردم و دلم نمیخواست این حس درد و لذت تموم شه هی تکون میخوردمو ناله میکردم که زد رو کسمو گفت :انقد وول نخور و بعدم دوباره شروع کردیم به بوسیدن هم دیگه شرتمو درآورد و اومد خوابید روم از گردنم شروع کرد به خوردن و لیس زد بعد رفت سراغ سینه هام یکیشو میمالید اون یکیو میمکیدو زبونشو تند تند میکشید روش سرشو فشار دادم به سینم آروم آروم رفت پایین و ی لیس به کسم از پایین به بالا زد و کسمو کرد تو دهنشو مک میزد سرشو فشار داد به کسمو همینجور که کسمو میمکید سرشو بالا پایین و عقب جلو میکرد دیگه داشتم بلند بلند آه و ناله میکردمو کسمو فشار میدادم به دهنش کنارم دوباره ب پهلو خوابیدو منم به پهلو پشت به خودش چرخوند رونمو گرفت و کشیدش بالا و پامو گذاشت پشت کمر خودش کیرشو مالید به کسم وقتی خوب با آب کسم خیس شد آروم سرشو کرد تو خیلی میسوخت گفتم:آیییی گفت:چیه دردت میاد؟ گفتم: اره خیلی کیرشو درآوردو دوباره مالید به کسم سر کیرشو هی میکرد تو و درمیاورد تا اینکه دیگه کسم نمیسوخت آروم یکم بیشتر کیرشو فشار داد تو دردم اومد ولی چیزی نگفتم که یه دفه کل کیرشو یه جا کرد تو و جلوی دهنمو گرف ی لحظه حس کردم رحمم پاره شد و درد وحشتناکیو تجربه کردم خواستم خودمو بکشم بالا ک کیرش از کسم دربیاد اما نذاشت و اون یکی دستشو حلقه کرد دورم شروع کرد به تلمبه زدن خیلی تند و محکم اولاش خیلی درد داشت ولی کم کم انقدر بهم حال میداد که رو ابرا بودم دستشو آورد سمت کسمو تندتند مالیدش ناله هام از لذت به جیغای ریز تبدیل شده بودو بلند بلند نفس میکشیدم دوست نداشتم این حس تموم شه و از طرفی دلم میخواست زود تر ارضا بشم کیرشو کشید بیرون و منو کشید روی خودش برعکس شدمو روش چهار دستشو پا وایسادمو کسمو گرفتم سمت کیرش کیرشو کرد تو کسم و محکم تلمبه زد سرمو خم کردمو لباشو بوسیدم اونم دستاشو حلقه کرده بود دور کمرم و محکمو با سرعت تلمبه میزد
خسته ک شد خودم نشستم رو کیرش و بالا پایین کردم اونم سینه هامو میمالیدو گاهی میزد روی کونم بلند شد نشستو منم دستامو حلقه کردم دور گردنش بازم بالا پایین رفتم رو زانوآم وایسادم و یکم کسمو پایین تر گرفتم ک سر کیرش فقط توش باشه وقتی فقط سر کیرش تو کسم بود کسمو جلو عقب میکردمو میچرخوندمش خوابوندم رو تخت و اومد روم دستاشو گذاشت دو طرفم خودم کیرشو گذاشتم تو کسم و پاهامو حلقه کردم دورش بازم شروع کرد به تلمبه زدن و خم شد روم لبامو محکم گاز گرف که حس کردم کنده شدن

سرشو گذاشت رو سینم و مشغول خوردنش شد نفسای بلند میکشیدمو مثل آه میومد بیرون دستمو گذاشتم رو کسمو مالیدمش که حس کردم دارم ارضا میشم متین تند تر تلمبه میزد انگار فهمید دارم ارضا میشمو سینمو آروم گاز میگرفت ی جیع بلند زدمو ارضا شدم متین دراز کشید رومو لباشو گذاشت رو لبام همینجور که همو میبوسیدیم خیلی آروم تلمبه میزد معمولا بعد از ارضا شدنم یه دقیقه بیحال بودم کم کم به تلمبه زدنش سرعت دادو بازم تندش کرد برم گردوندو به حالت سگی از پشت گذاشت تو کسم کمرمو قوس دادمو خودمم کسمو عقب جلو میکردم کونمو میمالیدو کیرشو فشار میداد تو کسم بعد از 5 دقیقه کیرشو درآوردو آب داغشو ریخت روی کمرم بی حال دراز کشیدم رو تخت متینم بعد از اینکه با دستمال آبشو از روی کمرم پاک کرد کنارم دراز کشیدو بغلم کرد ملافه ی تختو کشید روی جفتمون محکم تر بغلم کرد و پاشو انداخت رو پاهام ی بوسه ی کوتاه رو لبام نشوند سرمو به سینش فشار دادمو راحت خوابیدم……

دوستای عزیزم ممنون که وقت با ارزشتونو گذاشتین و خاطره ی منو خوندید
دوستایی که فش میدن راحت باشن هرچی میخوان بگن چون خودمم قبول دارم کارم درست نبود و لازم به گفتنه متین منو بعد از اون ماجرا یک ماه صیغه کرد الانم که مدتش تموم شده دوباره میخواد تمدیدش کنیم بنظرتون قبول کنم یا ن؟

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *