کلیپ سکسی تری سام کوس مو صورتی با کوس سفید

4663
Share
Copy the link

کلیپ سکسی تری سام کوس مو صورتی با کوس سفید

 

ش،زنه هم چادر نداره اونم مانتو ولباساش خیس بود،همه پروپاش

ونم پرازماسه بود،داشتن با شیلنگ داخل حیاط دست وپاشونو

مه های مانتوشو بازکرده بود تاپش مشکی بود سروسینه هاش

م ریخته بود بیرون،قلمبگی کسش ازروی شلوا

رش تابلوبود،وای اگه مانتوشو درمیاورد کون

شو میدیدم میمردم،بدجور حشریش شده ب

ودم،خودشونو تمیزکردن ورفتن داخل خ

ونه،فکر اینکه الان میرن حموم واحتمالا

سکس میکنن حشری ترم کرده بود،ازپشت

حیاط رفتم کناردیوارحموم ،یه پنجره کوچیک

بالاش داره نمیشه دید زد ولی صداازش میاد بیرون،با شنیدن صدای دوش حدسم به ی

قین تبدیل شد،چند دقیقه بعدش صدای آخ واوخ

زنه بلند شد،داشتن توی حموم سکس میکردن ،ح

رفاشون وصداهای آخ واوخشون خیلی شهوتی بود،منم بدجور حشری شده بودم ،آب یارو که میخاست بیاد اززنش پرسید کجات بری

م ؟زنه هم با یه شهوت خاصی گفت بریز دهنم،دیگه داغتر شدم،همون پشت اینا مشغول سکس بودن منم دستم به کیر

 

 

 

سلام سعید هستم ۴۰ ساله،ساکن اطراف رامسر،برای بار اوله دارم خاطره براتون تعریف میکنم،اگه عیب وایرادی داره به بزرگواری خودتون ببخشید.

 

امسال تابستون هم مثل هرسال مسافرزیاد اومده بود،خونه من یکم با رامسرفاصله داره ،هم جاش دنجه هم قیمتش مناسبه واسه اجاره،بعدازچند تا مسافر معمولی ،یه زن وشوهر جوون اومدن واسه سه روز اجاره کردن،چونه هاشونو زدن و ساک و چمدونشونم اوردن،پسره بچه خوبی بود زنشم چادری و محجبه بود با یکم آرایش،ولی بدن خوبی داشت ،خونه ما یه حیاط متوسط داره که دوطرف حیاط دو دست ویلا ساختم ،یکیش واسه خودم یکیشم واسه اجاره، من مجردم،اینجا کس زیاد میاد ولی معمولا بجز نگاه کردن چیز دیگه ای بهم نمیرسه،از اول که این زنه رو دیدم خیلی جذب خوشگلی و اندامش وحجابش شدم کون بزرگ وسینه های درشتش هواییم کرده بود،پیش خودم میگفتم اگه بشه اینو با بلوز شلوار ببینم خیلی خوب میشه،عصرش رفتن دریا ،حدود دو رفتن حدون پنج اومدن،درو براشون بازکردم وبا ماشین رفتن وسط حیاط،پیاده که شدن دیدم مرده خیسه لباسام بود که یهو آبم اومد،ریختمش پای دیوار وروی دیوار،چنددقیقه بعد صدای آب قطع شد،به این معنی بود که ازحموم دراومدن،منم زودرفتم داخل خونه،حدود نیم ساعت بعدش صدای کسی ازحیاط میومد،بلند شدم ازکنارپنجره نگاه کردم دیدم زنه لامصب با یه ساپورته وتاپ،روسریشم سرش نیست،کونش به سمت من بود داشت لباس پهن میکرد،شوهرش داشت بهش میگفت آقاهه هستش،یوقت با این وضع میبینت زشته،زنه هم گفت رفتم درشونو زدم ،نیست،زنه داشت دروغ میگفت،اصلا درمارونزد،بی اختیاربه این فکرکردم که زنه عمدا میخادخودشو بمن نشون بده،وقتی دولا میشد لباس برداره کون نازوخوشگل وتپلش توی ساپورتش خودنمایی میکرد،اینقدرساپورت کش میومد که شورت صورتیشم معلوم میشد،واییییی بازم بی اختیار دستم به کیرم بود که سیخ شده بود،بعدش رفت تو،شب بود حدود نه شب صدای آهنگ میومد،ازتوی حیاط داخل خونشون ازیه پنجره که پردش کناررفته بود،وصددرصد شوهر زنه ندیده بودش وگرنه پرده رو میاداخت،مسخص بود ،زنه داشت با همون تاپ وساپورتش میرقصید،وایییی چه هلویی بود،چه نازواداهایی موقع رقص داشت،دیوونم کرده بود،پسره هم اومد باهم رقصیدن،حین رقص لب تولب میشدن،گاهی هم پسره دستی به کس وکون زنه میکشید،زنه هم چندباری کیرشوهرشو ازروی شلوارش میگرفت ومیمالید،بعدازچند دیقه دیدم زنه تاپشو دراورد واییییییی سینه هاش لخت بود ،سفت ودرشت تکون تکونشون میدادوواسه شوهرش حشری بازی درمیاورد،یکم که دلبری کرد ساپورتشم با قرای ریز ودلبری دراورد،وایییی چه بدنی داشت شاه کس بود به تمام معنا،کونش داشت شورتشو جر میداد،ازجلو هم شورتش کسشو به دوقسمت تقسیم کرده بود،کسش تپل بود وایییییی،وقتی شورتشو دراورد قلمبگی کسش هوش ازسرم برده بود،بازم داشت میرقصید ودلبری میکرد ازشوهرش،که دیگه شوهره ازخود بیخودشدولخت شد با کیر شق شدش اومد چسبید ازپشت بهش ،کیرشو لای کون زنه تنظیم کرد ودستشم داشت سینه ها وکس زنه رو میمالید،خیلی صحنه شهوتناکی بود،واییییی همونجا وسط پذیرایی زنه حالت سجده خوابید،کونشو هواکرد،کسشم از پشت قشنگ قلمبه زده بودبیرون،پسره پشتش نشست وکیرو گذاشت درکسش وفشارداد،صدای آخ واوخشون خیلی زیادبود،مرده هی میگفت آرومترصدا میره بیرون یارو میشنوه،زنه هم بازدوباره خال بست که یارو نیستش،راحت باشیم،قشنگ چرخیده بودن ،جوری که کاملا کس وکون زنه روبه پنجره بود وقتی یارو تلمبه میزد همه گوشتای بدن زنه میلرزید،چند دقیقه ای تلمبه زدن وآخرسر پسره آبشو روی کمر وکون زنه خالی کرد،پسره آباشو ازکون کمرزنه با دستمال پاک کرد ورفتن حموم،دست خودم نبود منم آبم اومد،همونجا پشت پنجره خالیش کردم واومدم توی خونه،فکربه کس وکون وسینه ها ورونا وخوشگلیای زنه ازخود بیخودم کرده بود،نیم ساعت بعد رفتم توی حیاط دیدم زنه تاپ وشورت تنشه ویه حوله هم پیچیده دورسرش داره پرده روبازمیکنه بذاره سرجاش،اون نقطه ای که رقص وسکسشونو دیدم مسدود شد،دلم میخاست زنه رو بازم ببینم،راه رفتنش،رقصیدنش،کس دادنش دیوونم کرده بود،اون شب با فکر به ماجراهای زنه خوابیدم وفردا صبح با صدای خداحافظی بیدارشدم!ازپنجره دیدم مرده داره باماشین میره بیرون ،زنه هم باهمون تاپ وساپورته اما چادر رنگی هم سرشه،چنددقیقه بعدازرفتن مرده،رفتم توی حیاط زنه هم با همون تاپ وساپورت اومده بود توی حیاط بعدازسلام واحوالپرسی گفت شوهرم لاهیجان کارداشت ،تاظهر برمیگرده،منم داشتم بانگاهام قورتش میدادم،منم یکم ازخوشگلیاشو اندام قشنگش و……باهش حرف میزدم که یهو گفت توروخدا اگه یوقت شوهرم سررسید شما برو تو من میگم نیستید،یکم حساسه،اگه با این لباساییی که الان تنمه منو جلو شما ببینه قیامت میکنه،گفتم خیالت راحت باشه،حواسم جمعه،یکم صحبت کردیم ومنم جزئیات رقص وسکس دیشبون که ازپشت پنجره دیدم روبراش گفتم،خودشو زده بود به کوچه علی چپ وهی میگفت خدامرگم بده،کلی قسم وآیه خورد که نمیدونسته وازاین جور حرفا ،که من اصلا نمیتونستم باورکنم حرفاشو،خلاصه دلو بدریا زدم ودستم رسوندم به کونش وکونشو مالیدم،اون هنوز داشت ازعمدی نبودن ماجرا حرف میزد،آخرسر گفتم اگه یه حال خوب بهم بدی همه چیو فراموش میکنم،احتیاج به جوابش نبود ،دستم توی شلواروشورتش بود وداشتم همزمان کس وکونشو میمالیدم،وایییییی چه کس وکونی داشت،دستشوگرفتم گذاشتم روی کیرم،خودش کارشو بلد بود شروع کرد به مالیدن کیرم ازروی شلوار منم تاپشو دادم بالا سوتین نداشت سینه های درشت وسفتشو به دندون گرفتم ،همه این اتفاقا توی حیاط بود،بهش گفتم بریم خونه من که اگرم شوهرت اومد ازدر پشتی بتونم ردت کنم که شک نکنه،رفتن داخل خونه همانا وحشری بازیای زنه هم همانا،چنان کیرمو ساک میز،حرفه ای میخورد کیرمو،بیاختیارفقط آخ واوخ میکردم،اونم لخت شد ورفتم لای پاش یه متکا گذاشتم پایین کمرش کسو وکونس اومد بالا،واییییی مثله وحشیا کسوکونشو لیس میزدم واونم داشت ناله میکرد،دیگه این اواخر هی میگفت کیرتو بکن توم،جرم بده،کیرمیخام،منم گفتم همون مدلی که دیشب کس دادی بمنم بده،وایییییییی سجده کرد،کس وکونشو فرستاد روهوا،رفتم پستش گذاشتم درکسش آروم آروم فشاردادم تاتهش رفت توش،جفتمون توی فضا بودیم زنه خودشو تمون میداد،عقب جلو میکرد،جنده بازی درمیاورد،منم کونشو چک میزدم وکیرمو تو کس تنگ وداغ وآبداروتپلش عقب جلو میکردم،_همونجا زیرکیرم اقرارکرد ازوقتی اومدن هوس منو کرده کاراش مثله رقص وسکس دیشبش عمدی بوده،_برش گردوندم خوابیدم روش سینه هاشو میخوردم کیرمم تو کسش عقب جلو میکردم ،دستمم رسونده بودم به زیرکسش وسوراخ کونش،خیسه خیس بود لای پاش،آبای کسش همه قسمت بالای رونو سوراخ کون ولای قمبلای کونشو خیس کرده بود،گاهی زورکی سرمو میکشید بالا ازم لب میگرفت ،یکم کجش کردم دستم که درکونش بو رو با آبای کسش انگشتمو خیس ردم وآروم آروم فرستادمش تو وایییییب چقد تنگ وداغ بود،انگشتمو عقب جلو میکردم،همزمان کیرمم توکسش تلمبه میزدم،این جنده خانوم فرت وفرت ناله میکرد وآب میداد،ازاون زنای فوق حشری بود،حشرش تمومی نداشت،هرچی میگذشت لای پا وکونش خیس ترمیشد،خداییش اون داشت منو میگایید،میخاستم انگشتی که توی کونشه رودوتا کنم که مخالفت کرد،منم چونه نزدم وداشتم با سلول سلول بدنم ازش لذت میبردم،هنوزم که هنوزه یادش میافتم داغ میشم،همزمان که انگشتم توکونش بودوداشتم کیرمو توکسش عقب جلو میکردم،اونم داشت با انگشتاش چوچوله هاشو میمالید وناله میکرد،با دیدنش راحت میشد فهمید ازشهوت زیاد بی اختیارشده،هی میگفت کسم بگا،جرم بده،کیرتو میخام،هی این جمله هارو با شهوت تکرارمیکرد،من خیلی خودمو کنترل میکردم که ارضا نشم،ولی رقص بدنش زیرم وچشمای تابه تا شده غزشهوت وناله های شهوتناکش ،کاردستم داد واول انگشتمو ازکونش دراوردم بعدش کیرمو ازکسش کشیدم بیرون ونشستم روشکمشو با داد آبمو پاچیدم روی سینه هاش،چشمام داشت سیاهی میرفت،باورم نمیشد همچین سکسی نصیبم بشه،اونم همه آبامو با دستش روی سینه هاش پخش کرد،گفت یکم بمونه خشک میشه بوش حشریم میکنه،بی پدر دیروز تاحالا اینهمه داده ،انگارنه انگار،خودمو تمیرکردم ولباسامو پوشیدم ،اونم لباساشو پوشید ویه لب جانانه گرفتیم ورفت ،نزدیکای ظهربود که شوهره اومد،رفتن واسه ناهاروتا عصر که اومدن دختره چندباری تنها ویکی دوبارم با پسره اومد توی حیاط همون لباسا تنش بود اما یه چادررنگی هم سرش کرده بود که هروقت پسرخ حواسش نبود چادرشو باد میداد تا منو بکشه،توی ایام باقی مونده هیچ جور ردیف نشد یباردیگه بکنمش،فقط به دیدزدن ازپنجره وگاهیم توی حیات فیض میبردم،ممنون که وقت گذاشتید واسه این ماجرا،امیدوارم نصیبتون بشه ،اون دسته ازدوستانی هم که فحاشی میکنن وبددهنی ،شروع کنن فرهنگشونو نشون بدن.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *