دانلود

کلیپ سکسی دختر ه کوس خودشو میماله به دستگیره ماشین

0 views
0%

کلیپ سکسی دختر ه کوس خودشو میماله به دستگیره ماشین

 

سلام به برو بچه شهوانی دوتا داستان نوشتم درکنار واقعیت اولی دامادمون کونی ام کرد.دومی کون دادنم به دامادمون ورفیقش وحید هرکسم فحش داده به خودش برمگیرده ,مرسی که داستانامو خوندید ونظر دادید امیدوارم اینم به زودی بچاپ برسه لذت ببرید, بریم سره اصل داستان

مدتی گذشت ازسکس منو دامادمون اسمش اکبر هست نزدیک یه ماه بود منو نکرده بود موقعیت جور نمیشد منم به دو سه نفر دادم همسن خودم تو اون یه ماه ولی کیراش کوچیک بود زیاد نکردم من کیر اکبرو میخواستم کوتاه وکلفت که کونمو پر کن منو تحریک کنه.تا اینکه یه شب زنگ زدخونمون داشت بامادرم

حرف میزد تلفنی بعدش قطع کرد مادرم گفت محمد جان

خواهرت نیستش غذا ببر خونه اکبر اینا تنهاست دیر نیا خواستی بخواب صبح بیدارشدی بگرد منم تا اینارو از مادرم شنیدم از خو

 

شحالی تو کونم عروسی بود شهوت گرفتم تمامه بدنمو ,راه افتادم رسیدم خونه خواهرم دیدم اکبرتنهاست باشورتک بود جذب کیرشم آماده باش بود معلوم بود باهاش ور میرفته رفتم تو گفتم همه جوره گف

ت حله کیرم برات هلاکه امشب شامو خورد تو این فرصت منم رفتم دوش

گرفتم تمیز شدم خودمم قبلش تو دستشویی خالی کرده بودم آماده شده بود

م تو این فازا بودم رفتم سروقته کشو لباس زیرایه خواهرم یه ست زرد توری داشت پوشیدم اومدم تو پذیرایی اکبر تامنو دید یه جونی گفت که گفتم الانه خشک خشک بکنه منو ,گفت یه لحظه فکر کردم مونا اینجاست آخه منو خواهرم شباهته زیادی داریم بهم یه فیلم سکسی گذاشت یه کم مشروب خوردیم قیلون کشیدم گفت پاشو برقص مثله این جندها اشوه بیا دستمالی کنمت بعد مثله این فیلم که گذاشتم بگامت همه حالت این اولین بار بود اینجوری میخواست

منو بگاد مثله فیلما باهرپوزیشنی خیلی شهوتی بود از دسته اشوه هام

یه تراک فیلمو زد اول گفت باید هرکاری تو اون فیلم زنه میکنه توام انجام بدی من

م شهوتی گفتم چشم اول ساک زدم براش جوری که دهنم بی حس شد تخماشو میخوردم درست مثله بازیگر سکسی فیلم زیر خایه هاشو میلیسیدم تخمایه بزرگشو میکردم دهنم ,میک میزدمشون کیرش لحظه به لحظه بزرگ تر میشد تا جایی که کیرش داغ شدو بزرگ از شانسه بد من بازیگر فیلم نشست,رو کیر مرد توفیلم منم اولین بارم بود این پوزیشن با روغن کاری نم نم سوراخمو باز کردم کیرشو تنظیم کرد لحظه به لحظه کیرش تو کونم جا میگرفت ومن درد میکشدم وای نگو ی

دش می افتم جیگرم حال میادش تا طاقتش تموم شد فرو کرد کیرشو تو ک

ونم تاتهش محکم گرفت فرار نکنم تازه صدام در اومد گفتم وای

سوختم اکبر کیرت بزرگ شده نگهم داشت توهمون حالت دردم آروم گرفت نم نم بالا پایین میکردم داشتم حال میکردم یهو وحشی شد اکبر کیرشو مح

کم میکوبید مثله فیلمه جرم میداد هی میزد به توپولیه کونم بلند میگفت خواهرتو گایدم تورم دارم میگام خوارکسته خوارتو گشاد کردم تورم گشادمیکنم جنده منی کونی تلمبه میزد توکونم منم شهوتی بالا پایین میپریدم رو کیرش دیگ کونم شده بود قلافه کیرش جان و اخخخ میکردم صدایه برخورد بدنامون خیلی حال میداد بهت تا اینکه پوزیشن فیلم عوضش شد به شکلی که پاهام بالا سوراخم رو به هوا جوری که فقط کیر اکبرو کم داشت که اکبر جاش کرد توش مثله فیلمه هی کیرشو در می اورد هی میکرد تاته تو کونم جوری شد که هرفرو کردنش احساسه جر خوردن میکرد کونم بعدش یه بار دراورد گوزیدم ازبس بازشده بود سوراخم تا صداشو شنید یه جون گفت به حالته سگی منو در اورد تندتند تلمبه زد باشدت جوری میگاید منو که واقعا احساسه گایده شدنو فهمیدم اخخخ اخخخو اوخوم واقعا ازدرد بود صدایه تلمبه زدنش خونرو پر کرده بود که درهمین حال بودیم که محکم منو بغل کرد گفت, اومد ریختش توش آبشو گرم بود داغ ,نمیدونم همین جور که کیرشو فشار میداد تو سوراخم که آبش تخلیه یه شهوته قوی اومد سراغم ابم پاشید بیرون خیلی لذت بخش بود اینم یه,داستان دیگ از کون دادنم بود امیدوارم حال کرده باشید دوستدارتون محمد hdبازم مینوسیم براتون عزیزان شهوانی

Date: November 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *