کلیپ سکسی دوجنسه با سینه گنده و کیر کلفت

27117
Share
Copy the link

کلیپ سکسی دوجنسه با سینه گنده و کیر کلفت

 

 

 

آخرین باری که کون دادم تو سایت منجم با یکی آشنا شدم و از هم خوشمون اومد . من یه دوش گرفتم و یکی از شورتای همسرمو پام کردم.رفتم سر قرار . سوار ماشینش شدم. تو راه گاهی زیرچشمی نگاه می کردیم و حرفای کلی میزدیم. به این فکر میکردم که وقتی برسیم چقدر طول میکشه وارد سکس بشیم.
وقتی رسیدیم اول کمی نگاه کردیم ام خیلی زود اون بغلم کردو لبامو میخورد. بعد از کمی عشقبازی من رو برد طرف تخت و لختم کرد. البته هنوز شرت زنم پام بود. منم لباساشو در آوردم. کیرش خوش فرم و کلفت بود . جلوش زانو زدم و شروع کردم به خوردن کیر و تخماش. حشری شدن رو تو چشماش میدیدم. خوابید رو تخت من با کونم نشستنم رو صورتش و اون از روی شرت زنم کوم رو میخورد.منم خم شدم و کیرش رو می خوردم . کم کم شورتو داد پایین و با سوراخیم بازی می کرد. هم میک میزد هم انگشت می کرد.من خیلی وقت بود نداده بودم و حسابی تنگ بودم. بعدش بلند شد من براش کاندوم کشیدم و منو تو حالت داگی گذاشت کمی در ک
ونمو چرب کرد و سر کیرشو میمالید با انگشتاش کمی بازم کرد و سر کیرشو داد تو . جیغم رفت هوا . اون حسابی کلفت بود و من تنگ . ارو اروم میداد تو و حرفای سکسی میزد . از کونم تعریف میکرد. کمی که داد تو و تلمبه زد حس کردم نیاز به دستشویی دارم .رفتن دستشویی . کونم خونی شده بود و می سوخت . بعدش اومدم و ادامه دادیم .
دوباره کرد تو اروم اروم تا آخر داد تو و خوابید روم . هم داشتم جر می خوردم و هم از اینکه سنگینی یه مرد روم هست لذت میبردمو سینه هاش به پشتم چسبیده بود و بین بازوهاش بودم .
اون از کونم تعریف می کرد و منم قربون صدقه کیرش می رفتم. تلمبه هاشو تندتر کرده بود و محکمتر. نزدیکای اومدن آبش دوباره جلوش زانو زدم و کاندوم رو در آوردم و تا نه کردم نو دهنم. اونم هل میداد تو اونقدر ساک ردم تا آبش اومد و همشو ریخت تو دهنم. منم همشو قورت دادم. بعدش افتاد روم و کمی روم خوابید . با بوسهاش از جامون بلند شدیم و بعد کمی عشقبازی لباسامونو پوشیدیم .

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *