دانلود

کلیپ سکسی فیلم سوپر ایرانی دخی خوشگل ساک میزنه واسه حمید

0 views
0%

کلیپ سکسی فیلم سوپر ایرانی دخی خوشگل ساک میزنه واسه حمید

ساله من تو یه مجتمع مسکونی بزرگ زندگی میکردم که کلی آپارتمان داشت و فضای سبز و …

همیشه درگیر کاربودم و گاهی فرصت دور زدن با ماشین ، دوچرخه س

واری و یا قدم زدن تو مجتمع رو داشتم اما هر وقت میرفتم بی

رون یه سوژه پیدا میشد که سرگرمم کنه . یه بار داشتم رکاب می

زدم که گوشیم زنگ زد . صدای باد تو هندزفریم میپیچید و برای

مین زدم کنار و مامانم بود و اونم وقتی از شهرستان زنگ میز

نه ول کن نیست و همه چی رو باید چک کنه. از غذای من تا غذای

سگ و پرداخت قبوض خونه و شسته شدن لباسا و …. خلاصه منم

داشتم دونه دونه جواب سوالاشو با حوصله میدادم و توضیح میدا

دم که چی میخورم و چیکار میکنم و کجا میرم . ۳تا دختر تو فضای

سبز نشسته بودند و قلیون میکشیدند و اول ندیده بودمشون. صدای خ

نده هاشونو میشنیدم و در پایان مامان توصیه همیشگیشو گفت ک

ه : پسر برو زن بگیر و این حرفا و منم الکی گفتم چشم

مامان حتما ازدواج میکنم و یه دختر خوب پیدا میکنم و چشششششم.
وقتی مکالمه ت

موم شد دیدم دخترا دارند بهم میخندند و یکیشون با خنده بهم گفت حرف

 

 

 

مامانتو گوش کن و منم لبخند زدم و یه شکلک با صورتم درآوردم. دعوت به قلیونم کردن و من رفتم جلو… یکیشون آروم به اون یکی گفت سما داداشم تو محوطه هست و شاید بد بشه‌ ولی من به روم نیاوردم . کمی کشیدم و سرفه .. و اونا میخندیدن و صحبتمون گرم شد و کلا ادم خوش مشرب و مودبی هستم. ذغال کم بود و گفتم من تو آپارتمانم دارم و گفتم حالشو ندارم تنها برم که یکیشون که اتفاقا از برادرش میترسید و کمی پر و تپل بود گفت دوچرخه داری و زود برو بیار دیگه.. خیلی پرررو بود و زبون دراز و البته به خوشگلی دوستاش نبود ولی هیکلش پر و سینه هاش و کونش سفت به نظر میرسید و قد بلند بود به قول معروف درشت بود .گفتم بیا با هم بریم و من قلیون خودمم میارم و در ضمن کادو هست و اهل قلیون هم نیستم و مال شما. دیدم خانوم که از داداشش میترسید گفت بریم و زودی برگردیم.
تو مسیر کوتاه راه کمی حرف زدیم و از کارم و ماشین و این چیزا پرسید و تقریبا فهمیدم چه جور دختریه .. و کمی هم به شوخی گیر داد که مامانت راست میگه: همه چی داری جز زن!
رسیدیم جلوی بلوکمون و گفت پایین وایمیستم و گفتم بیا بالا تا دم آپارتمان و با کمی تردید اومد و وقتی کلید انداختم که برم تو یه لحظه دیدم نگاهش کنجکاوانه از لای در به داخل خونه هست. گفتم بفرما و گفت نه همینجا منتظر میمونم . تا اینجاش برنامه خوب پیشرفته بود و رفتم داخل و بهش گفتم بیا تو که درو ببندم که سگم نره بیرون و به بهانه دیدن سگ اومد تو . من کلی کتاب و فیلم تو آپارتمانم دارم و با دیدن قفسه های کتاب و فیلمها با تعجب دهنش باز مونده بود و داشت نگاشون میکرد.
باهاش حرف میزدم و قلیون و آت آشغالاشو تو یه کیسه پلاستیکی میریختم. سرمو بلند کردم دیدم روسریشو انداخته وخم شده داره رو میز منو مرتب میکنه. دیدم وای چه کونی داره! گرد و تپل. موهاش مش روشن بود . اومدم سمتش و گفتم زحمت نکش
عزیزم و پرسیدم یه پیک مشروب میخوره که بعدشم بزنیم و بریم. گفت آره فقط زودتر که دیر نشه.
کمی از مشروب رو مزمزه کردیم و من اروم پشت دستاشو ماساژ میدادم و اون اعتراضی نداشت بعد اومدم کنارش نشستم و اروم دستمو رو شونش گذاشتم و به خودم چسبوندمش و دیدم چیزی نمیگه و سرمو چرخوندن و نفسم اروم به گردن و گوشش میخورد و اروم لبامو به گردن و گوشش تماس دادم.. ریسک بود. دیدم پوستش قرمز شده و اعتراض نمیکنه.
پیک رو دستش دادم و سر کشید و بعد صورتشو چرخوندم و شروع به لب گرفتن کردم و لباشو میخوردم و همزمان دستام رو بدنش میچرخید و و گودی کمرش و سینه هاشو و روناشو به آرومی لمس میکردم و کاملا هات شده بودیم دستمو لای پاهاش گذاشتم و از روی شلوار جینش اروم کسشو ماساژ دادم، صدای نفساشو میشنیدم و گفت کافیه ولی من ادامه دادم . با دستش ، دستمو رو کسش بیشتر فشار میداد ونفس نفس میزد ولی میگفت بسه!
دستشو اروم گذاشتم رو کیرم و شروع به مالوندن کرد و جلوش وایسادم و بند شلوار ورزشیمو بازکردم شلوارمو کشیدم پایین ، سرشو بلند کرد و لبخندی بهم زد و از رو شورت کیرمو آروم گاز گاز میزد و لباشو به کیرم فشار میداد. خیلی حشری شده بودم و خواستم شرتمو بکشم پایین که دستمو پس زد و کارشو ادامه دادو آروم سر کیرمو از شرتم درآورد و با نوک زبونش خیسش کرد ، با زبونش و لباش با کلاهک کیرم بازی میکرد بعد از چند ثانیه کل کیرمو در آورد و همشو کرد تو دهنش. خیلی خوب بود همه کیرمو تا ته کرد تو دهن و حلقش جوری که خایه هام به لباش میخورد .در میاورد و خایه هامو لیس میزد و دوباره با مهارت ساک میزد. تلفنش که رو اپن بود زنگ خورد و یهو گفت دوستامن و باید بریم و رفت جواب تلفنو بده . دیدم نمیتونم بیخیالش شم. رفتم از پشت بغلش کردم و صدای دوستاش میومد که گفتن کوشی پس و … ما داریم میریم خونه و این حرفا‌. گفت صبر کنین میام.
من از پشت بغلش کرده بودم سینه هاشو میمالوندم و سفتی کیرمو رو کونش حس میکرد و اروم تو بغلم سمت اتاق خواب بردمش ، میگفت دیره و گفتم‌ مهم نیست و چیزی نگفت. زود لباساشو دراوردم. وای چه کونی داشت ! چه سینه هایی و چه قوس کمر قشنگی. به روشکم خوابوندمش و از پشت گردنش شروع به بوسیدن و لیسیدنش کردم تا خط کونش. داشت به خودش میپیچید و دستش زیر بدنش بود و کسشو میمالوند. لپ کونشو باز کردم ، چه سوراخ کون خوشگلی داشت یه حالت قیفی داشت و خوشرنگ و شکاف کسش هم خیس خیس بود.. کلاهک کیرمو به سوراخ کسش مالوندم و حسابی خیس و لیز شده بود که گفت از جلو نه! باور کنین کلی از این حرفش خوشحال شدم و گفتم چشم عزیزم و از کشوی بغل تخت ژل رو برداشتم و سوراخ کونشو حسابی ماساژ دادم و همزمان با من اون کسشو میمالوند و ناله میکرد . کلاهک کیرمو به سوراخ کونش فشار دادم و دیدم سخت میره جلو دستشو از رو کسش برداشتم و همونجوری که روش بودم با دستم از زیر بدنش شروع به مالوندن کسش کردم و اون خودشو با سمت کیرم فشار میداد و کیرم بیشتر فرو میرفت. نصف کیرم توش بود که کمی مکث کردم و همشو کردم تو کونش. تنگ بود و داغ و فشار دیواره های کونش رو رو کیرم حس میکردم . آروم تلمبه میزدم و تند کسشو با دستم میمالوندم و موهاشو بو میکردم و گردنشو گوششو میبوسیدم و لیس میزدم . بعد از کمی تلمبه زدن کیرمو تا ته تو کونش کردم و همونجوری نگه داشتم و همینجور که کیرم تو کونش بود غلت زدیم و حالا من به پشت خوابیده بودم و اونم به پشت رو من خوابیده بود و حس خوبی از وزنش رو خودم داشتم و یک دستم رو سینه هاش و دست دیگم رو چوچولش بود و میمالوندم و اونم روی من پیچ و تاب میخورد و مواظب بودم کیرم از تو کونش در نیاد. دیدم کم کم نفس زدنا و اه کشیدناش داره به جیغ تبدیل میشه و ارضا شد. تمام بدنش میلرزید و با یه دستش دستمو محکم رو کسش فشار میداد و با دست دیگش صورتمو نوازش میکرد و بوی موهاشو دوست داشتم.
چرخوندمش .. نا نداشت و گفت تمومش کن لطفا.. دارم میمیرم و انرژی ندارم و گفت کون نه . دیگه نمیتونم درد داره برو بشور و بیا از جلو بکن. تعجب کردم ولی گفتم نه من همین کونو دوست دارم و چرخوندمش و یه بالش زیر شکم و کمرش گذاشتم و کونش کاملا در اختیار و کنترلم بود. راحت تر و عمیقتر کیرم میرفت توش . شروع کردن به تلمبه زدن و اونم اخ و اوخ میکرد که دردش میاد و این حشری ترم میکرد و لپای کونشو باز میکردم سعی میکردم عمیق تر تو کونش بکنم و تا خایه توکونش میکردم و هر بارجیغ کوتاهی میزد و من هات تر میشدم . اونقدر محکم و سریع میزدم که خیس عرق بودم و کل تخت به سر و صدا افتاده بود و یهویی حس کردم کل انرژیم از نوک کیرم خارج شد و به شدت ارضا شدم و همه آبمو تا قطره اخر تو کونش خالی کردم .. کیرمو از کونش در نیاوردم و کمی بعد کیرم در حالیکه تو کونش بود خوابید و اونم مثه من نا و توان نداشت. یه ردبول خوردیم و دیرش شده بود. رفت سریع کمر به پایینشو شست و گفت باید بره و دید چند تا میس کال از دوستاش داره و من گفتم من نمیام و باید دوش بگیرم و کیسه قلیونو گرفت و رفت و منم دوش گرفتم و تخت خوابیدم و بعد اون شب هیچوقت ندیدمش. займы онлайн без проверок срочно круглосуточно

Date: August 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *