کلیپ سکسی فیلم سوپر ایرانی کیر مصنوعی میزاره رو کوس دختره

59591
Share
Copy the link

کلیپ سکسی فیلم سوپر ایرانی کیر مصنوعی میزاره رو کوس دختره

 

من اسمم علي هستش و داستانم واقعي.

يه روز تو بيتاك دنبال يه دختر خوشگل و سينه بزرگ ميگشتم. خودمم ظاهر

خوبي دارم. يه روز يه خانومي پيدا كردم كه متاهل بود. ولي دقيقا هم

وني بود كه ميخواستم. دو به شك بودم رك بدم بهش يا نه كه اخر س

ر دادم. اونم اد كرد. از اولش نسبت به هم خيلي رابطه خوبي برقرار

كرديم. تا اينكه با هم قرار گذاشتيم. از ظاهر دوس دخترم براتون بگم كه قد ١٧٠سينه ٩٠ باسن بز

رگ وچهره خيلي زيبا. تو اين قرار ها از شوهرش بد ميگفت از ظا

 

هرش از سكسش از پول خرج كرنشو غيره. تو اين ديدارهامون فقط

همو ميبوسيديم. بهم خيلي علاقه پيدا كرده بوديم. تا اينكه يه روز قرار

شد اون بياد كرج. منم چون چاره اي نداشتم بردم خونه. پيش خودم گ

فتم بهش دست نميزنم تا گناه بيشتري نكنم. خلاصه بگم اومد خونه

و نشستيم يكم اب ميوه خورديم و صحبت كرديم تا اينكه خودش م

نو بوسيد. خيلي ميترسيدم كه گناه بزرگتري انجام بدم اما نميتونستم

يجان خودمو كنترل كنم. منم شروع كردم به نرم بوسيدنش و بغل ك

دنش تا اينكه هوس كردم به سينش دست بزنم. همين ك

ه دستمو گذاشتم رو سينه ترانه يه اهي كشيد و چشاش سياهي

 

 

 

رفت. ديگه ديدم نميتونم خودمو كنترل كنم شروع كردم لباشو محكم خوردن يواش يواش اومد پايين گرنشو خوردم ترانه هم فقط آه ميكشيد. به خودم كه اومدم ديدم بلوزم رو از تنم دراورد و شروع مرد به ليس ادن سينه هام منم كه هنوز اميد داشتم باهاش سكس نكنم يهو مانتوشو از تنش دراوردم. زير مانتو يه تاپ كوتاه پوشيده بود كه حجم زيادي از سينه گندش توش معلوم بود. سينشو كه ديدم كيرم از فشار به درد افتاد مث وحشي ها سرمو گذاشتم لاي سينش و شروع كردم خوردن. نميدونستم لباشو ببوسم يا نگاش كنم يا ليسش بزنم. خداي من عجب سينه هايي داشت بزرگ و سفت. ديگه ميخواستم بكنمش. شلوارشو دراوردم از پاش و شروع كردم به گاز گرفتن كونش. بعدش تاپشو دراوردم. من شلوار پام بود هنوز ولي ترانه با شورت و سوتين بود. اجازه نميداد اونا رو هم دربيارم. منم داشتم ديوونه ميشدم. هميشه ارزوم بود با زني باشم كه قد بلند باشه ولي سينه و باسن بزرگي داشته باشه و در عين حال شكم نداشته باشه. مونده بودم چرا اجازه نميده لباس زيراشو در بيارم. يه سوتين قهوه اي پوشيده بود كه شايد به اندازه ٥سانت دور نوك سينش رو پوشونده بود و از دورش تمام حجم سينه مر مرينش معلوم بود. شورتش فقط يه مثلث كوچيك جلوش داشت. بي شرف نميذاشت درشون بيارم. گفتم بهتر اينجوري سكس نميكنيم. ولي يهو دست انداخت به كمربند شلوار. شلوارمو دراورد. اب كيرم تمام شورتمو خيس كرده بود. شروع كرد به گاز گرفتن كيرم. داشتم ميمردم از شهوت. براي اينكه هيجانمو كنترل كنم سيگار روشن كردم ترانه هم داشت كيرمو ميخورد. يهويي شورتمو دراورد تا كيرمو ببينه بهم ابراز عشق ميكرديم. ترانه گفت فك نميكرده كيرمو ببينه و اينكه ارزوش بوده كيرمو ببينه. چشاش سياهي ميرفت همش. ولي من سعي كردم با دستم جلو كيرمو بگيرم تا بيشتر از اين پيش نريم. زور ميزد كه دستو بزنه كنار وليموفق نميشد. يهو پاشد زد تو گوشم ديگه نتونستم مقاومت كنم. دستم رو از جلو كيرم برداشتم و شروع كرد بصورت نقطه نقطه زبون زدن. از كيرم بگم كه معموليه حدود ١٥سانت و كلفتي معمولي ولي اب خيلي خيلي خيلي زيادي دارم. ترانه تخمماو گرفته بود دهنش. از زير تخممام ليس ميزد تا نوك كيرم. بعد شروع كرد كه كيرم تو دهنش كنه اول يكم كلاهكشو خورد و داشت هر چي بيشتر ميكرد تو دهنش. وقتي كيرم تو دهنش بود با زبونش كيرمو ميماليد ديگه نتونستم وايسم. دراز كشيدم و ترانه اومد روم خيلي سكس عجيبي بود وقتي كيرمو داشت ميخورد سينه هاش ميخورد بهم و ديوونه ترم ميكرد. لباشو دور كله كيرم گرفته بود با زبونش كلاهك كيرمو و سوراخ كيرمو زبون ميزد. يه ده دقيقه اي كه ساك زد ديدم ابم داره مياد. گفتش عزيزم راحت باش. گفتم پس بهت ميگم كه بريزيم بيرون ولي ترانه گفت عزيزم هرجا دوس داري بريز منم از خدا خواسته پرسيدم يعني ميخوريش؟گفت براي تو رو ميخورم گفت خوشم نمياد مگه اينكه اب كير تو باشه. تو همين حين يهو فوران اب كيرم شروغ شد. تمام عضلاتم منقبض شد با فشار تمام ابم پاچيد تو دهنش خيلي سعي كرد همشو بخوره اما نا خوداگاه دهنش پر شد از اب كيرم از دهنش اب كيرم داشت چكه ميكرد رو كيرم كه كيرم از دهنش دراومد و بقيه ابم ريخت رو بدنم. شروع كرد اب كيري كه رو كير و سينه و صورت خودم ريخته شده بود تميز كردن. يجوري اين كارو كرد كه واقعا نياز به شستن نبود. از خوردن دست بر نميداشت. كيرم هي كوچيك تر ميشد منم ميترسيدم كه نكنه دوباره راست نكنم و نتو نم ارضاش كنم بهتون گفتم تا الان سورت و سوتين تنش بود. ولي همين كه جلوم وايساده و من دراز كشيده بودم رو تخت جلوم سواتين رو دراورد. خداي من نوك سينش مث فشنگ بود شروع كردم به بوسيدن لباش و خوردن گردنش. دوباره تحريك شده بودم. اومدم رو سينش از دورش شروع كردم به خوردن تا رسيدم نوك سينش نوك يه سينش تو دهنم بود و يه دستم رو اون يكي سينش. نوكشو با لبام فشار ميدادم ليس ميزدم ميخوردم براش. يكم از اب ميوه مون كه مونده بود ريختم رو گردنش كه سر خورد و تا شورتش رفت پايين. همين رد ابميوه رو گرفتم تا رسيدم به شورتش. چه عطري ميومد از كسش. احتمالا با چيزي خوشبو كرده بودش. با دندونم شورتشو تا پايين دراوردم و شروع كردم به خوردن انگشتاي پاش زبونمو ميكردم لاي انگشتاي پاش و ميومدم بالا از روي ساق و رونش. يهو برش گردوندم شروع كردم تمام حجم باسنشو ليسيدن حالا نوبت ليسيدن كسش بود. دوباره روبروي هم شديم من از قسمت داخلي رانش شروع كردم به ليسين تا رسيدم به كسش يه زبون از پايين تا بالا كشيدم كه جيغ كشيد و شروع كرد موهامو كشيدن. لب هاي كسشو با لبام محكم ميخوردم و زبونمو ميكردم تو كسش و بعد ميومدم چوچولشو ليس ميزدم. فقط ميخواستم ديوونه بشه. با شتاب هرچي بيشتر مث گربه اي كه تو ظرف براش شير ريختن داشتم كسشو ليس ميزدم كه جيغ وحشتناكي كشيد و گفت ارضا شده. گفتم يعني تموم كنم گفت خفه شو زود باش منو بگا ديوث. اضلا بي ادب نبود اما واقعا حشري شده بود خواستم برم كاندوم بيارم كه گفت مراتيكه ديوث ميخوام كيرتو حس كنم منم انقدر تحريك شده بودم گفتم بادا باد. كسش انصافا خيلي تنگ بود وقتي كردمش تو يهو ترانه رنگش عوضشد منم داشتم با سرعت تمام تلمبه ميزدم كه منو مشوند زيرش و خودش اومد روم كيرمو كرد تو كسش و داشت تلمبه ميزد كه منم با سينه هاش حال ميكردم با شدت عجيبي ميكوبيد و در اين حالت حركات سينش كه بالا پايين ميپرسد منو بدتر تحريك ميكرد. باز مدل رو عوض كرديم و سگي حال كرديم تا به مدل دلخواه خودم رسيدم. همون مدل سنتي اومدم روش دوباره كردمش ديگه داشت اذيت ميشد كه منم سرعتمو زياد كردم. گفتم كجا بريزم كه گفتش تو كسم نريز منم كوبيدم تا اب كيرم اومد. ريختم روش. تمام سر و صورت و بدنش پر شد از اب كير. لاي موهاش اب كير رفت. خلاصه انگار لوله تركيده بود. بعد اينكه جفتمون خسته شديم يه ساعتي تو بغل هم خوابيديم و بعدش رفتيم دنبال زندگيمون. يه مدت با ترانه بودم ولي سر يه سو تفاهم از هم جدا شيم ولي هنوزم تنها زنيه كه عاشقشم.

One thought on “کلیپ سکسی فیلم سوپر ایرانی کیر مصنوعی میزاره رو کوس دختره

  1. دنبال یه رابطه بلند مدت هستم با یه خانوم که همه جوره تامینش کنم و صیغه اگه مایل بود میکنم بنده ساکن تهرانم ایدی تلگرام
    @x121211

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *