دانلود

کلیپ سکسی فیلم گی یجوری ساک میزنه که انگار خیاره

0 views
0%

کلیپ سکسی فیلم گی یجوری ساک میزنه که انگار خیاره

 

 

اول از همه اون کسایی ک ب گی و بردگی علاقه ندارن نخونن لطفا.داستانشم واقعیه
اسم من مهیار هست.عاشق گی اونم از نوع ماجرایی و زوری. ۲۶ سالمه

. کیر دراز خیلی دوست دارم و همیشه

دوست داشتم یه ارباب واقعی حرفه ای ک ابزار ارباب و بردگی داره داشته باشم

یه روز با یه پسر آشنا شدم ب اسم نیما ک بعد صحبت فهمیدم ارباب هم هست.

قد بلند و ورزشکار بود با کیر دراز و کلفت البته ۲۳ سالش بود. خلاصه قراز گذا

شتم و رفتم پیشش. در رو ک باز کرد دیدم بلیز تنش نیست و کتونی با جو

راب سفید پوشیده و یه شلوار تنگ کتون جوری ک کیرش پیدا بود. سلام کر

دم و گفت بشین رو دو زانوت.بلیزم در اوردم و روم نشست و سواری ازم گرف

ت تا جلوی صندلی.گفت لخت شو ک لخت شدم.پاشو گذاشت روی یه چهارپایه و ش

روع کردم لیسیدن کفشاش.موهام کشید جلو و برام قلاده بست و بعد برای دست و پام دس

 

تبند های حلقه دار مشکی بست(از اونا ک ب طناب می بندن)بعد دوباره کفشاش لیسیدم و کفشاش در اوردم.جورابای سفید خوشگلش رو خوردم یکم ک دستام از پشت بست و گفت با دندون جوراباش در بیارم.در اوردم و پاهاشو خوب لیسیدم.جه حالی می داد.اونام مدام دستور میداد.بعد قلادم کشید جلو و گفت بلند شد.از رو شلوار کیرش رو خوردم.کم کم دااشت راست میشد ک شلوارش در اورد و پاش یه شورت تنگ سفید بود.باز از رو شورت براش خوردم تا ابن ک بلاخره شورتشم در اورد و کبگیر درازش ک کاملا سیخ بود رو دیدم.عجب کیری بود.چه تخمایی داشت.دستاش رو لای موهام گذاشت و کیرش ب دهنم می زد و کرد دهنم و بعد در اورد و ب صورتم می زد و با حرفاش تحقیرم می کرد. نشست رو صندلی و گفت ب کیرم خدمت کن.رفتم زیر کیرش و کیرش حسابی خوردم و تخماشم جسابی لیسیدم و تو دهنم کردم.بعد رفتم بالاتر و سینه و بدنش خوردم.بهو هولم داد عقب و زمبن پرت شدم.دستام باز کرد و ب یه ستون از پشت بست.جلوم وایسد و کیرش تا ته کرد تو دهنم و حسابی دهنم گایید.بعد بازم کرد و طاق باز دست و پام باز کرد و ب تخت بست محکمجوری ک نمیشد اصلا تکون خورد.چشمام بست. یکم ب بدنم دست کشید و اومد روم وایسد.خیلی سنگین تر و بلند قدتر از من بود.پاش رو صورتم نی ذاشت و فحش می داد و تحقیزر میـکرد.با پا ب کیرم می زد و من داد می زدم ک مبگفت خفه شو.بعد یه دقیقه ای رفت و ازش خبری نشد.یهو بدنم سوزش گرفت ک داشت رو سینه و پاهام آب شمع می ریخت.سوزش داشت ولی خیلی خوب بود..بعد بازم کرد و دستام رو ب بالا بست و با کمربند زدم بعد ب کونم دست می زد.کون منم تپل و خوش فرمه.بعد ب سینه هامـگیره وصل کرد و کسید و بعد موهامـاز عقب کشید تموم ک شد مدل سگی کرد منو و یه دم های مدل سگی کرد توم.خیلی خوب بود.منو همون جور دمر خوابوند و دستام از پشت ب پاهام بست.با دمم یکم ور رفت و فشار می داد.کلا از صدای ناله و زجر من نوقع شکنجه لذت می برد و حشریـ میشد.دمم در اورد و باز رفت.چشمام هنوز بسته بود.فهمیدم اومد نشست کنارم یهو دیدم داره ب زور یه چی تو دهنم می کنه ک بعدا فهمیدم جورابشه.اول مقاومت کردم ولی دماغم گرفت و سرم کسید بالا منم کاری نمی تومستم بکنم و جورابش گذاشت دهنم.بعد روسو با چسب پهن بست. دیگه کاملا در اختیار ارباب بودم.انگستش رو تو همون حالت ک بودم کرد تو کونم و انگشتم می کرد و با دست دیگش کونم می مالوند و ازش تعریف می کرد. بعد باز تحقیر با حرفاش سروع شد و بعضی وقتا تو سرم میزد.از اون حالت داشتم لذت می بردم ک بازم کرد و چسمامم باز کرد ولی هنوز جورابش دهنم بود.گذاشتم لبه تخت و دستام محکم ب بالا سرم ب شکل کاملا کشبده بست.پاهام داد بالا و ب تخت بست و شروع کرد ب گاییدنم.کیر درازش کاملا توم بود و من داشتم لذت می بردم. گفت می خوام صدای نالت رو بشنوم کونی.دهنم باز کرد و جورابش در اورد و شروع کرد تند و محکم کردن.داشتم جر می خوردم و صدای نالم بلند شد و بهش التماش کردم ک کیر کلفتت رو در بیار ولی حشری تر سد و فحش می داد.خلاصه بعد کلی گاییدنم آبش رو سینم ریخت و منو همون جوری ول کرد و رفت.بعد چند دقیقه اومد بازم کرد و گفت آزادی توله
هنوزم تو کف این نوع سکسم خصوصا ک واقعا زوری باش.

Date: August 20, 2019

One thought on “کلیپ سکسی فیلم گی یجوری ساک میزنه که انگار خیاره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *