دانلود

کلیپ سکسی میخوای باید اینو رو ببینی کوس لیس زدن لز نروژی

0 views
0%

کلیپ سکسی میخوای باید اینو رو ببینی کوس لیس زدن لز نروژی

 

آخر هفته بود و من با حميد بعد از سه شب سكسهاي مختلف رفتيم ديسك

و و طبق معمول مشروب هم حسابي خورديم و با ابجو خودمون رو با

لا نگه ميداشتيم كه يكي ازين دختراي ديسكو به نظرمون جديد اوم

د و حميد رفت و شروع كرد باهاش رقصيدن بعد به من اشاره كر

د كه برم و باهاشون برقصم خلاصه يكمي رقصيديم و شيطوني كرد

ن تو رقص و خنده و شد اخر شب دختره خوشش اومده بود ازم

ون و ميخواست باما باشه اخرشبش

رو حسابي هم مست كرده بود و شهوت از چشماي قرمزش ميباريد .
من به حميد گفتم بريم خونه من كه تنها زندگي ميكردم حميد بهش قي

مت گفت و با دويست دلار رازي شد كه بياد باما سكس كنه منم كه

تا اون موقع سكس سه نفره نكرده بودم به حميد گفتم كه رفتيم اول

من ميرم و در اتاق رو باز ميذارم و تو لحت بيا تو كه ديكه نتونه كار

ي بكنه و دوتايي از خجالتش در بيايم همين هم شد من رفتم تو اتاق و

لختش كردم و اونم من رو لخت كرد و شروع كرد به خوردن كير

من و بعد منم گفتم بركرد و تا كردم تو كسش حميد اومد تو اتاق

و با خنديدن كه چرا اومدي و مثلا من بي خبرم اومد جلو و خود دختر

ه انقدر حشري شده بود كير

حميد رو شروع كرد خوردن منم كه ديدم همچي خوب پيش ميره شرو

ع كردم عقب جلو كردن كيرم تو كسش و يواش يواش انكشتم ر

و كردم تو سوراخ كونش ميخواستم امادش كنم كه همزمان از عقب

 

و جلو بكنيمش كه بعد چند بار عقب جلو كردن اب دختره اومد و

منم حشري داشتم محكم ميكردم كيرم رو تو كسش و انگشتم رو توي كونش كه يه دفعه گفت درد داره و انگار ترسيده بود و بلند شد گ

فت من نميتونم من كه تعجب كرده بودم خيلي هم حشري بودم گفتم خوب نميشه كه پول گرفتي و بايد بهمون بدي اونم پولم رو پس داد و گفت نميتونم من كه تا حد ارضا شدن خودم كرده بودمش ولي حميد داشت از شهوت التماس ميكرد گفتش من بايد بكنمش و با كلي ناز كشيدن اين دختر ديسكويي راضيش كرد كه تنهايي بكنه و فقط صد دلار خودش رو بده منم تو دلم خوشحال كه يه كس مجاني كردم رفتم بيرون و دوشم رو گرفتم و به حميد ميخنديدم كه چجوري به يه دختر ديسكويي التماس ميكرد تا بتونه يه سكس عادي باهاش داشته باشه ولي داغ كردن كروهي رو به دل جفتمون گذاشت تا فرداشت بگرديم يه دختر قوي تر پيدا كنيم بتونه زيره كيره ما طاقت بياره
نوشته: دوست حميد

Date: October 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *