دانلود

کلیپ سکسی گی با کیر سیاه و کون سفید

0 views
0%

کلیپ سکسی گی با کیر سیاه و کون سفید

 

 

 

سلام روزی که قرار گذاشته بودیم برای هواخوری به ویلای وحید بریم خیلی خوشحال بودم… من بودم وحید و دوستم و دوست وحید . اون پسر فوق العاده حشریه از چشماش ک تو اینه بهم نگاه میکرد مشخص بود با هر نگاهش یجوری میشدم خیلی دلم میخاست باهاش سکس داشته باشم اونم انگار همینو میخاست..
تا ۱۲ شب اونجا خوش گذروندیم ولی بعدش مامان دوستم زنگ زد ک بیا دوستم با دوست وحید رفتن چون دوستم دیرش شده بود وحید نذاشت من برم گفت امشب اینجا باش
منم موندم …
ی حس خاصی بهش داشتم دلم میخاس بپرم تو بغلش اما جلوی خودمو میگرفتم چون زاد با هم لاو نبودیم
من گفتم خستم خابم میاد رفتم رو تخت اونم گفت منم میام و اومد کنارم خابید…
دستشو کرد لای موهام گفت تو فوق العاده ای با هر نوازش اون نفسام بلندتر میشد دیگ طاقت نیوردم لبامو بردم جلو اونم اروم اروم اومد سمتم .. وای خیلی طعم لباش خوب بود دیوون کننده بود پاهامو بردم سمتش اونم دیگ داشت حالش بد میشد داشت خیلی محکم لبامو میخورد با دستش سینه هامو فشار میداد بعد اومد روم و یقمو کشید سینه هام ک نوکشون سیخ شده بودو اورد بیرون
وایییی شروع کرد ب خوردن منم داشتم موهاشو میکشیدم و کسمو به پاهاش میمالوندم هردو حالمون بد شده بود دستشو برد تو شرتم داشت با چوچولم بازی میکرد منم اه ونالم بلند شده بود..
لباسامو در اورد شرتمم از پام دراورد همونجوری از رو سینه هام زبونشو اورد رو شکمم دور نافم چرخوند منم بی اختیار باسنمو میدادم بالا ی حالت چرخشی ..
سرشو برد سمت کسم وایییی زبونشو ک کشید رو چوچولم شل شدم داشتم از داغی هوای دهنش دیوونه میشوم مث دیوونه ها برام لیس میزد اخخخخ
داشت محکم میک میزد برام منم خودمو رو صورتش میچرخوندددممم وایییی داغی زبونشو حس میکردم تو کسم چنبار زبونشو عقب جلو کرد تو کسم بدنم شروع کرد لرزیدن سرشو محکم گرفته بود.. بلند شد و لباسای خودشو دراورد اومد منو اورد لب تخت و خودش نشست رو زمین دوباره شروع کرد به خوردن…
پاهامو روبه بالا با دوتا دستش نگه داشته بود و زبونشو تا اخر میکرد تو کسم .. و کونمم لیس میزد لذت وصف نشدنی داشت منم داشتم سینه هامو با دستام میمالوندم
کمکم پاشد و اومد رو تخت منم نشستم رو دو تا زانوهام و داشتم براش ساک میزدم تند تند داشت تو دهنم تلمبه میزد منم هر چنبار عق میزدم … زد رو کونمو و گفت دولا شو منم دولا شدم میخاست بکنه تو کونم ک من جیغ کشیدم گفتم نه درد داره ..
اون توجه نکرد و اول یکم با زبون کونمو لیس زد بعدش بلند شد و اروم اروم سر کیرشو کرد تو کونم جیغ کشیدم از شدت درد کونم داشت جر میخورد اونم دستشو گذاشت رو کمرم فشارم داد سمت پایین کمکم کونم داش ب کیرش عادت میکرد اونم تندش کرد دیگ داشتم لذت میبردم با ی دستشم کسمو میمالوند اخخخخ
موهامو میکشید و سرمو اورده بود رو به بالا ی دفعه دیدم کونم داغ شد و کیرشو اورد بیرون..
ابشو ریخته بود تو کونم منم لخت دویدم سمت دسشویی … ک دیدم دوستشم اونجا خودشو ب خاب زده یکم خجالت کشیدم چون فهمید ک ما دیشب تا صبح چ کار کردیم … ساعت ۳ بود خابیدیم و صبح هم سه تایی حرکت کردیم سمت خونه
از نگاهای دوست وحید نگم ک خیلی شیطنت بار نگام میکرد منم سرمو مینداختم پایین
اینم از سکس من با وحید همکارم بای.

Date: August 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *