دانلود

کلیپ سکس لز وحشیانه دختر های جنده

0 views
0%

کلیپ سکس لز وحشیانه دختر های جنده

من سارا ۲۲ ساله هستم…خاطرم مربوط به سالها پیش که من دوم راهنمایی بودم…شوهرعمم که یه مرد چاق و زشت بود برخلاف سنش که ۵۰ بود چهره جوونتری داشت و همیشه به من یجوری نگاه میکرد.با اینکه لباسای بدی نمیپوشیدم ولی تو مهمونیا چشم ازم برنمیداشت..هنوزم همینه ولی ازش فرار میکنم..یه شب شام خونه مامانبزرگ بودیم… من رفتم تو اتاق خواب لباسامو عوض کنم که شوهرخالم به بهانه صحبت با موبایل به اتاق اومد ولی یهو اومد سمتمو جلو دهنمو گرفت گفت بذار فقط ی

کم بمالمت جیغ نکش کاریت ندارم…قلبم داشت میومد تو دهنم… دستشو گذاشت رو سینه هامو منو چسبو

ند به دیوار …کیرشو چسبوند

به کوسمو فشار میداد…منو برگردوندو کیرشو میمالید به کونمو سینه هامو چنگ میزد…بعد خودش ولم کردو سریع از اتاق رفت بیرون….من فقط میلرزیدم…خیلی ترسیده بودم..حتی برای شام بیرون نرفتم.آخرشب عمه اینا رفتن خونه منم که خودمو زدم

به خواب بابا اینا هم رفتن.

نصف شب یه سنگینی رو خودم احساس کردم چشامو با وحشت باز کر

دم دیدم شوهر عمم روم دراز کشیده و

کیرشو از روی شلوارم فشار میده به کوسم.بازم دهنمو گرفت گفت داد نزن..گفتم شما که رفتین گفت من بخاطر تو برگشتم کوس کوچولو.من خیس عرق شدم.با دستای گندش سینه هامو میچلوند منم لبمو گاز میگرفتم که جیغ نکش

م.داشتم زیرش له میشدم.منو رو شکم خوابوند خودش شلوارشو دراورد شلوار منم نصفه داد پایین کیرشو ا

ز پشت به کونم میمالید.بعد گذاش

ت لای پامو تلمبه زد.دوباره منو به پشت خوابوند اومد روم..بلوزمو بالا زد سینه هامو مک میزد ..مثل وحشیا..من دیگه به گریه افتادم التماسش میکردم ولم کنه..از جلو کیرشو میذاشت لای پام تلمبه میزد..شکمش اینقد بزرگ بود که نمیتونست کارشو خوب انجام بده …تند تند تلمبه میزد.چوچولم دیگه درد گرفته بود.بعد مجبورم کرد کیرشو بخورم..خایه هاش مو داشت سرمو

گرفت بزور کیرشو کرد دهنم..آبش اومد و خودشو تمیز کرد بدون توجه به من رفت . دوبار دیگه هم دستمالیم

کرد ولی دیگه ازش فرار کردم.

Date: November 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *