دانلود

کوس توپول اول از کون گاییده میشه بعد آبشو میخوره

0 views
0%

کوس توپول اول از کون گاییده میشه بعد آبشو میخوره

 

 

 

 

 

باهاش قهر نبودم ولی می خواستم واسش ناز کنم که نازمو بکشه دم دمای اومدنش بود اون شوارک و تاپی که دوست داشتو پوشیدم با ستی که خودش برام خریده همون رژ لبی که دیوونش بود رو زده بودم با یه خط چشم دلبر نشسته بودم منتظر تا از سر کار بیاد صدای چرخیدن کلید که توی در اومد درو براش باز کردمو بوسش کردم بعدم براش یه شربت گذاشتم رو کانتر آشپزخونه و بهش گفتم درسته باهات قهرم ولی دلیل نمی شه که بهت نرسم تعجب کرد گفت خانومم چرا قهره بیا بغلم ببینم خواست بغلم کنه که در رفتم گفتم برو دوش بگیر بیا شام حاضره ولی جوابم این بود تا نفهمم عشقم چش شده هیچ جا نمی رم اینو گفتو دوباره اومد سمتم که بهش گفتم برو حمام بیا حرف می زنیم خودم خیلی حشری بودم و اونم مثه خودم بود هر دو خیلی هات بودیم اگر پریود نبودم هفته ای ۴ بارو سکس داشتیم صدای آب که قطع شد رفتم دراز کشیدم روی تخت اومد توی و اتاق و همون جور با حوله کنارم دراز کشید پیشونیمو بوس کردو کنار گوشم گفت چی شده خانومم زل زد تو چشمام دیگه تحمل نداشتم آروم گفتم هیچی و لباشو با لبام گرفتم و شروع کردم به خوردن لباش می دونست که عشق بازی رو خیلی دوست دارم خودشو کشید روم دستمو گرفتو با اون یکی دستش موهامو نوازش می کردو لبامو می خورد خیلی داغ شده بودم دلم می خواست هر چه زودتر کیرشو بخورم لبمو گذاشتم رو گردنش و مک زدم آروم زبونمو کشیدم رو گوشش و پرسیدم چه جوری می خوای بکنیم گفت رومانتیک دستامو گرفته بود و لبامو می خورد گوشمو می خورد رسیده بود به گردنمو داشت کبودم می کرد صدای آه کشیدنم توی اتاق پیچیده بودو قربون صدقم می رفت در گوشش زمزمه کردم عشقم کیر می خوام ولی گفت هنوز زوده زورم بهش نمی رسید که از زیرش در برم یهو لباسمو در آورد و با زبونش کشید روی شکمم و بعد رفت سرغ سینه هام آروم دندون می زد و می مکیدشون رسید به نافم و اومد پایین تر شلوارکو شورتو با هم در آورد و گفت جوووون چه کس نرمی داری انگشتشو کشید رو کسمو گفت چه داغه خیسم که شده شروع کرد به لیس زدن و انگشتشو توی کسم می چرخوند دیگه آه کشیدنام تبدیل به ناله شده بودن و با هر زبونی که به کسم می زد کمرم میومد بالا و بدنم پیچو تاب می خورد داشتم التماس می کردم عشششششششششششقققققققم کیر می خوام کیر کلفتتو کیر بزرگتو که جرم بده اومد بالا و دیگه نوبت من بود چرخیدمو خوابوندمش و خودم رفتم روش گوششو مک می زدم گردنشو می خوردم و اونم سینمو گذاشته بود تو دهنش هم زمان کسمو رو کیرش می چرخوندم و آه می کشیدم انگشتاشو واسش لیس زدم و رسیدم به کیرش اول سرشو کردم تو دهنم می خواستم اذیتش کنم که با چشمای خمارش نگام کردو گفت بخورش اذیتم نکن دلم نیومد همه کیرشو یهو تا آخر کردم تو دهنم ساک می زدم واسشو تخماشو می مالیدم بعدش تخماشو می خوردمو کیرشو می مالیدم بهم می گفت جوون خیلی خوب ساک می زنی عاشق آه کشیدناش بودم با هر آهش می گفتم جوونم نفسم جوونم عشقم زندگیم صداش بیشتر حشریم می کرد می گفت می خوام خوام پرسیدم چی می خوای گفت بشین روش با کس قشنگت بشین رو کیرم بازم کیرشو خوردم و رفتم روش لباشو خوردم و همزمان یهو کیرشو کردم تو کسم آه دوتامون بلند شد داشتم بالاو. پایین می شدم و اونم یکی از سینه هامو می خوردو اون یکیرو میمالید جوووون عشقم چه خوب تکون می خوری رو کیرم من قربون صدقش می رفتمو شدت تکون خوردنامو بیشتر می کردم که گفت بسته بخواب پاتو بده بالا می خواب ارضات کنم یه بالش گذاشتم زیر کمرمو خوابیدم دوباره افتاد به جوون کسمو خووب خوردش و کیرشو کرد تو کسم خوابید روم و در گوشم می گفت جوون چه کسی داری عزیزم خیلی داغه نرمه خیلی خوبه آروم از روم بلند شد و پاهامو داد بالا و باانگشتش کسمو می مالید ساق پامو داشت می خورد رسید به انگشتای پام شروع کرد خوردن انگشتام رو ابرا بودم و دوست نداشتم ارضا شه تلمبه هاشو محکمتر کرد داشتم ارضا می شدم محکم بغلش کردم و لباشو می خوردم که آبم اومد خودش فهمیدو کیرشو در آورد رفتم سراغ کیرشو دوباره خوردمش من دوست داشتم وقتی روم خوابیده ارضا شم ولی اون دوست داشت تو حالت داگی ارضا شه و آبشو بریزه روم بالشو گذاشتم زیر شکمم و داگی شدم و گفتم بکن تو کسم عزیزم داشت تلمبه می زد و از صدای نفساش فهمیدم می خواد ارضا شه گفتم آبتو کجا دوست داری بریزی قربونت بشم گفت هر جا دوست داری بریزم بگو تا گفتم روی سینم کیرشو کشید بیرون و من برگشتم آبش داغ بود و با فشار ریخت رو سینم یه دستمال آورد منو پاک کرد لباشو بوس کردمو گفتم مرسی عشقم خیلی عالی بود کنارم دراز کشید و بغلم کرد پیشونیمو بوسید و گفت مرسی از خودت که عالی بودی می دونستم بار دومم می خواد خودمم می خواستم ولی چشمامو بستم و تو امنیت و آرامش آغوشش خوابیدم
‎دوستان بار اولی هست که می نویسم ممنون می شم نظراتتون و اشکال هارو بگین اگر دوست داشتین بازم می نویسم.

Date: April 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *