کون امیر و کیر کلفت

0 views
0%

سلام من اسمم اميره.21 سالمه.من ميخوام اولين داستان خودمو براتون بگم.بخدا همه ش راسته.من گي هستم و عاشق كون دادن.بچه كه بودم چند باري به چندتا از وستام كون داده بودم.ولي هيچكدوم بهم حال نداده بود و حسرت يه سكس توپ رو دلم بود تا اينكه يه روز توچت با يه پسر آشنا شدمو قرار شد برم پيشش.اينم بگم من بدجوري ناز و خوشكلم جوري كه الانم تو دانشگاه پسرا دوس دارن حداقل بوسم كنن. بگذريم.من اون روز حسابي خودمو ناز كرده بودم.رفتم سر محل قرار ديدم يه پسر بدنساز هيكلي اومد يشم.باهم سلام اليك كرديمو رفتيم خونشون.بعداز يه كم پذيرايي گفت شرو كنيم،گفتم باشه.از پشت منو گرفتو شرو كرد به ليس زدن گردنم و آروم لباسامو در آورد.تا بدنمو ديد گفت واقعا كه فوق العاده اي.بعد پایان بدنمو ليس زد.ديگه داشتم از حال ميرفتم.بد جوري حشري بودم.ديگه طاقت نياوردمو كير شق شدش رو از زير شلواركش آوردم پايين.ووووااااي كير كه نبود…دسته بيل بود.سايز كيررش22 و شديدا هم كلفت.كيرشو تا ته ميخوردمو اون از شدت حشر آه ميكشيد.حالت 69 خوابيديم.من واسش ساك ميزدمو اون داشت سوراخ ناز و سفيدو صافمو ليس ميزد.آآآآآخخ خ خ چه حالي ميداد.داشتم ميمردم.ديگه طاقت نياوردمو رفتم سراغ لباش.وقتي لباشو ميخوردم آروم با دستم كيرشو بردم دم سوراخ تنگم.آآآآآخ خ خ كه چقد كلفت بود ولي از شدت حشر نشستم رو كيرشو تا ته برد تو. واي داشتم از لذت ميمردم.كيرش حسابي لپاي كونمو باز كرده بوده به شدت حال ميداد.من فقط آ و ناله ميكردم.بعد به حالت سگي وايسادم.كيرش حسابي كونيم كرد.داشتم از لذت بيهوش ميشدم . اونم همه ش قربون صدقه م ميرفتو بدنمو ليس ميزد.پاهامو گذاشت رو شونه هاشو يه بالش گذاشت زير كمرمو كير نازشو تا ته كرد تو كون نازم.انقد داشتم لذت ميبردم كه دوس داشتم يه كير ديگه م تو دهنم بود.يه دفعه بعد تقريبا يك ساعت گفت داره آبش مياد منم از شدت هوس گفتم ميخوام بخورمش(قبلانم آب كير خورده بودم)واي وقتي آبش اومد و ريخت رو لبام ديگه به اوج هوس رسيدمو منم خودمو ارضا كردم.چند ديقه هردومون ناي حركت نداشتيم.بعد اومد لبامو بوسيدو گفت واقعا محشر بود مرسي.منم كلي ازش تشكر كردمو لباسامو پوشيدمو برگشتم.توراه بهم اس داد كه واقعا فوق العاده اي.بخدا همه ش واقعيت بود.از اون موقع تا حالا بيشتراز صدبار منو كرده و واقعا هر با لذت بردم.منتظر نظراتم نوشته امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *