کون دادنم به استاد بنا

0 views
0%

سلام داستانی که واستون تعریف میکنم واسه یسال پیشه.من مهران ۲۸ سالمه .از زمانی که ۱۴ سالم بود همش با کونم ور میرفتم. از اونجایی که کونم تپل و بدنم بی مو و سفید بود همیشه پسرای همسایه دنبالم بودن و دستمالیم میکردن.من همیشه بدنم رو تمیز میکنم و اینقد حشری میشم که بیشتر وقتا شورت زنونه میپوشم .وقتی شورت زنونه می پوشم خیلی زیاد وسوسه میشم و حال میکنم.برگردیم سر خاطرم. حدود یسال پیش بود. من یه خونه مجردی تو شهر یزد اجاره کردم و تنها بودم. همسایه سر کوچمون استاد بنا بود . یه مرد قوی هیکل و یکم چاق یکمم شکم داشت. چهرش مردونه و خوشگل بود. من به بهانه این که میخوام کاشی حمام خونمون رو عوض کنم رفتم سراغش. قبلش حسابی به خودم رسیدم و یه شرت سکسی و تنگ زنونه پوشیدم و حسابی با خودم داشتم حال میکردم.داشتم از شهوت میمردم. خلاصه رفتم و بهش گفتم بیاد خونم و ببینه.وقتی امد تو بردمش تو حموم . تابستون بود و هوا گرم بود.رفتم تو اشپزخونه واسش شربت درست کردم و شلوارمو دراوردم و امدم پیشش.وقتی با اون وضعیت دیدم زبونش بند امد و چشاش گرد شد.من لخت بودمفقط یه شورت زنونه لامباده که بندش محکم افتاده بود لای کون سفید و گندم پام بود.شلوارشو نگاه کردم. دیدم خیلی کیرش باد کرد و حسابی هم کلفت بود. قشنگ میتونستم کلفتیشو از روی شلوار ببینم. اب دهنم و قورت دادم. بهش گفتم ببخشین خیلی گرمم بود لباسامو در اوردمگفت اشکالی نداره . و شروع کرد به تعریف کردن از بدنم.وقتی پشتم و کردم بهش که بریم از حموم بیرون کونمو که دید گفت جوووون. و دستشو محکم کرد لای کونم و چنگ زد.حسابی داشت میمالید که یدفعه نشست و بند شورتمو از لای کونم کشید بیرووون.وااای چه لذتی داشت. زبونشو محکم میکشید لای کووونم.داشتم میمردم. پاهام بیحس شده بود که زبونشو محکم تو سوراخ کونم فشار داد. خیلیحشری شده بودم. حدود ۵ دقیقه داشت کونمو میخورد.بعد انگشتشو کرد تو دهنم منم حسابی خوردم. وقتی خوب خیس شد انگشتشو تو کونم فرو کرد.حسابی انگشتشو تو کونم بالا پایین کرد. بهش گفتم دیگه نمیتونم.کیرتو میخوام.جلوش زانو زدم. شلوارشو کشیدم پایین. شورتشو کشیدم پایین. وقتی شورتشو درواوردم کیرش مثله یه بادمجون سیاه و کلفت و نسبتا بلند افتاد بیرون .من که از حشری بیحال شده بودم حسابی با کیرش بازی کردم.سر کیرش و تو دهنم میخوردم . بعد کل کیرشو خوردم. بعد خایه هاش.. نزدیک ۱۰ دقیقه با کیره کلفتش بازی کردم. که گفت پاشو بریم رو تخت.رفتم رو تخت خوابم دراز کشیدم. اونم با کیرش که خوب خیس شده بود از آب دهنم رووم خوابید.کیرش رفت لای کونم. اینقد حشری بود و میخواست کیرشو بچاپونه تو سوراخ کونم که بعد ۳۰ ثانیه این اتفاق افتاد. و کیر کلفتشو قشنگ همشو تو کونم جا داد.و روم خوابید. ههمینجوری داشت تلنبه میزد که یه دفعه محکم کیرشو تا آخر تو کونم فشار داد و نگه داشت. و با پایان وجودش از پشت بغلم کرد و زبونشو تو دهنم کرد.وقتی زبونش و کرد تو دهنم منم یدفعه ارضا شدم و آبم امد. تو همین حالت چند دقیقه بودیم. و بعد پاشد لباساشو پوشید و بوسم کرد و رفت.امیدوارم خوشتون امده باشه.نظر یادتون نرهنوشته Mehranjon29

Date: January 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *