کون دادنم به پسر خالم

2385
Share
Copy the link

داستان برا خیلی وقت پیشه ، ی روز که خاله با شوهرش و بچه هاش برا یه هفته میرن مشهد یکی از پسر خاله هام درس میوفته و نمیتونه بره خالم به من میگه برم پیشش بمونم تنها نباشه، اولین شب رفتم پیشش و کلی سگا بازی کردیم، شبش ی دوربین داشت رفتیم پشت بوم دید زدن خونه ها، هوا تاریک بود داشتیم دید میزدیم زنهای بدون روسری و سکسی توی خونه ها رو حالمون خراب شده بود و هر دو کیرامون سیخ شده بود، پسر خالم بحث کیر ور پیش کشید و سایز و اینطور چیزا… بعد به من گفت سایز تو چنده من نمیدونستم گفتم نمیدونم گفت بزار اندازه بگیرم ، دستش رو از روی شلوار گذاشت رو کیرم و اندازه الکی گفت 13 ، گفتم مال تو چنده گفت 16 گفتم الکی میگی منم ناخوداگاه دستم رو بردم سمت کیرش دیدم از مال من بلند تره ولی نازکتر بود.شلوارش رو داد پایین و گفت بدون شلوار بگیرش منم گرفتم و شروع کردم به بازی با کیرش ، منم شلوارم رو کشیدم پایین و اونم با مال من شروع کرد به بازی کردن. گفت بریم پایین اینجا کسی نبیندمون. رفتیم پایین هر دوتایی شلوارمون رو درآوردیم و شروع کریدم به بازی با کیر هم بعد از چند دقیقه که هر دوتامون گرم شده بودیم و حالمون خراب بود ی دفعه پسر خالم اومد بالا و کیرش رو گرقت جبو صورتم و گفت برام میخوری منم که حال خود نبودم ی کم بو کردم و کردمش دهنم بعد چند ثانیه پسر خالم گفت برگرد منم که حالم خراب بود بدون هیچ سوال و جوابی برگشتم ، از پشت چسبید بهم ، من خوشم اومده بود . هی خودش رو میمالید بهم و کیرش رو بین پاهام مالش میداد. بعد رفت پایین و شروع کرد با انگشت سوراخ کونم رو بازی دادن و آب دهن میزد و فرو میکرد توم. واقعا بهم داشت لذت میداد سوراخم مور مور میشد و لذت بخش بود. بعد اومد بالا و کیرش رو که حسابی سفت بود رو گذاشت جلو سوراخم و فشار داد ، ولی تو نمیرفت . درد هم زیاد نداشتم . بلند شد رفت ی کرم آورد و مالید و انگشت کرد به سوراخم و کیرش و دوباره شروع کرد فشار دادن ولی هرکاری میکرد نمیرفت تومهمش لیز میخورد. من گفتم بخابه تا من بیام روش و مثل دسشویی که سوراخم باز میشه بشینم روش، چون خیلی تو دسشویی با سوراخم بازی میکردم موقع شستنش و دیده بودم که باز میشه وقتی آب گرم بهش میگیرم، همینکارورکردم و با سختی و ی کم درد رفت توم، نصفش رفته بود توم من درد نداشتم و فقط حس دسشویی داشتم ی کم بعد دیدم حالش خیلی بیشتر شده . بعد بلند شدم و خابیدم رو زمین و اون اومد از پشت کرد توم و شروع کرد عقب جلو کردن ، یه لحظه تا ته کرد توم که درد بدی ته دلم حس کردم و خاستم برم جلو که نزاشت و کشید بیرون، بعد دوباره کرد توم و شروع کرد تلمبه زدن، خیلی حال میداد تو اون پوزیشن، بعد از چند دقیقه دوباره تا ته فشار داد و نگه داشت و نفس نفس میزد ، منم دیدم کیرش بزرگ کوچیک میشه تو کونم ، لذتش بیش از حد شد و کیرم رو که رو زمین رو فرش کشیده میشد حسابی تحریک شد و آبم با فشار اومد و سوراخم رو ناخوداگاه تنگ و گشاد میکردم و پسر خالم ناله میکرد، بعد چند ثانیه کیرش رو کشید بیرون و بلند شد دیدم کیرش خوابیده و آبیه، برگشتم ی کم با سوراخم بازی کردم و فشار آوردم ی دفعه گوزیدم و آب کیر ی کم از کونم اومد بیرون، بعد بلند شدیم و شلوارامون رو پوشیدیم و گرفتیم خوابیدیم تا صبح، منم نمیدونستم باید برم دسشویی و آب کیر رو خالی کنم، صبح که رفتم دسشویی اولش دسشویی دیدم یه کم آب غلیظ از کونم اومد بیرون یادم اومد دیشب آب کیر پسر خالم تو کونم مونده تا صبح ، تو اون یه هفته دو بار دیگه حال کردیم و اون کونم گذاشت و آبش رو میریخت توم . خلاصه دیگه از اون موقع یه بچه کونی اساسی شدم و چهار تا پسر دایی دارم به همشون کون دادم البته تک تک بهشون دادم، هیچ کدوم نمیدونه که داداشش هم منو میکنه . فرصت شه داستان اونا رو هم مینویسم براتوننوشته رضا بچه کونی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *