کون دادنم به کیرکلفت از طریق چت سایت داستان سکسی

1651
Share
Copy the link

سلام دوستان عزیز داستانم گی هست من امیر ۲۵ سال دارم چندسالیه کون میدم ولی این داستانم ماله ۳ماه پیشه توچت سایت داستان سکسی بودم یکی هی پیام میداد مکان دارم سایزم خوبه ایدی تلگرام گذاشت سریع رفتم ازتلگرام تو پی ویش تنها بودم فقط ب منظور چت کردن و کیرشو دیدن رفتم پی ویش سلام دادم زودی جواب داد. باهم آشنا شدیم حرف زدیم از طریق چت که من گفتم کیرتو ببینم چون خیلی ازش تعریف میکرد تو چتامون عکس کیرشو فرستاد باورم نشد گفتم ماله خودت نیست چندتا با نشونی فرستاد باورم شد کیرش بزرگ کلفت و دراز بود باور نکردی بود چون واقعا بزرگ بود کلفتیش خیلی بود جوری ک تو دسته خودش جا نمیشد که کامل بگیرتش . پیش خودم گفتم برم پیشش ضرر نداره ببینم میاد دنبالم یا نه گفتم ماشین داری بیا دنبالم اونم ازخدا خواسته گفت میام نیم ساعت طول کشید رسید به محل قرار یه پراید داشت منتظرم بود دقیقا ساعت ۵صبح بودرفتم توماشینش نشستم دست دادم باهاش یه آدم معمولی بود ۳۳ساله بود وکمی درشت اندام بود من ساکت بودم تو مسیر مکانش بودیم دست انداخت ب پاهام نوازش کرد دستمو گرفت گذاشت رو کیرش گفت ببین خودشه یانه شک داشتی به اندازه کیرم حالا ببین کیرشو دراورد وای باورم نمیشد هنوز چنین کیری داره این .کیرشو مالوندم هی بزرگتر میشد وآماده. رفتم کمی جلو تر سره کیرشو خوردم کمی تودهنم جا نمیشد اونم رانندگی میکرد کمی خوردم گفت بسه بزار برسیم مکانم .رسیدیم مکانش خونه اپارتمانی بود نسشتم رو مبل راحتی رفت تواتاق لخت اومد بیرون گفت چرا حاضر نشدی گفتم تو شروع کن اومد لب گرفت لختم کرد کاربلد بود گفت بریم حموم حال کنیم گفتم باشه دوش باز کرد همدیگرو شستیم جلوش زانو زدم ساک زدم براش چنددقه ای واقعا خرکیربود تودهنم جا نمیشد کاندوم اورد کشید رو کیرش وازلین اورد کونمو انگشت کرد دوتا انگشت کرد توش ک پیشه خودم اینکه انگشتشه کیرش حتما جرم میده به دیوار تکیه زدم قمبل کردم کیرشو نم نم میخواست جا کنه تو کونم ولی نمیرفت شهوت تووجودم پر بود ک میگفتم باید این کیر خروجاش بدم توکونم تجربه کنم این کیرو لپایه کونمو باز کردم ازهم خودم.دیدم میگه شل کنه بره توششش نرفت کیرش بازم تو کونم گفتم بخواب کفه حموم بشینم روکیرت شاید بشه اینجوری دراز کشید منم تنظیم کردم کیرشو آروم اروم نشستم رو کیرش دردم داشت و لذت . شهوتم ب دردم قلبه کردهمشو جا کردم تو کونم کاملا ک رفت توش حس جر خوردن داشتم دودقه واستادم همینجوری تا جابازه کنه نم نم تکون میخورد کیرش به ته کونم میخورد لذت داشتم ک چجوری کونم این کیرخرو جا داده تلمبه میزد جوری ک دست ب کیرم میزدم ابم می اومد چون اگه ابم می اومد دردم بیشتر میشد ولذت نداشتم دیگ کونم قلافه کیرش بود راحت میرفت تو کونم ولی درد داشتم چون کیرش واقعا کونمو پر کرده بود قنبل کردم بازم سوراخم بازه باز مونده بود حالته اسبی میکرد منو داشتم جرمیخوردم واقعا تلمبه میزد شدید هی قربون صدقه کونم میرفت گفتم ابمو میخوام بیارم برگرد برگشتم پامو داد بالا توحموم شرایط سختی بود چون زیرم سفت بود زمین یخ فقط اب دوش حموم باز بود پامو حالته هفتی بازکردم کونمو اومدبالا کیرشو گذاشت توکونم تلمبه میزد حسابی یه رب کرد وتلمبه میزد شهوتش بیشتر شدگفت داره میاد آبمو کجا بریزمش گفتم بپاش رو بدنم آبش اومد سریع کاندوم برداشت ریخت رو بدنم چندتا قطره ام ریخت رو صورت بعدش کیرمو گرفت دستش مالوند واسم آبم باسرعت پاشید خودم تاحالا اون همه آب ندیدم ازخودم خارج بشه بعدش باهم دوش گرفتم یه ساک زدم براش ک راست بشه چون خودش میگفت دوباره میخوام بکنمت ولی کیرش بلند نشد دوش گرفتیم اومدم بیرون منو رسوند قسمت نشده دوباره پیشش برم چون مکان نداره حالا زنشو دوباره میخواد بفرسته مسافرت بعدش برم پیشش الانم فقط باهاش چت میکنم . نوشته امیر بچه کونی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *