کون دادن به دوستم

0 views
0%

سلام اول از همه اسمم آریان ۱۹ سالمه و با دوستم پیام خیلی رفقیم و تو مدرسه همیشه باهم بودیم همیشه با شوخی روی کون هم میزدیم و انگشت میکردیم ولی هیچ وقت جدی نبود تا اینکه روزی باشین رفتیم دور بزنیم که هی به کون من دست میزد من تا به حال تجربه جنسی نداشتم ولی فیلم زیاد میدیدم او روز من به روی خودم نیاوردم ولی هر وقت باهم بیرون میرفتیم هی خودشو به من می چسپوند تا اینکه یه روز زنگ زد گفت کسی خونمون نیست تنهام بیا که یه خورده باهم باشیم من که می دونستم دنبال کون منه من رفتم همون اول که در رو باز کرد به کونم زد من هیچی نگفتم خلاصه بعد چند دقیقه که نشتیم و چای خوردیم رفت آشپزخانه و منم صدا کرد رفتم که یه دفعه من از پشت گرفت و گفت می خوام کمی باهم حال کنیم که من اولش هی می گفتم نه و اونم اصرار میکرد تا من گفتم به شرطی که تو هم به من بدی اون گفت باشه اول رفتم دستشوی قشنگ خودمو خالی کردم بعد دوباره منو از پشت گرفت و شروع کرد به مالودن کونم من که بدم نمیومد و داشتم حال میکرد که شلوارشو داد پایین من شروع کردم به ساک زدن چون فیلم پورن زیاد دیده بوم می دونستم چه جوری باید ساک زد بعد ساک زدن همدیگرو لخت کردیم و من خوابیدم او میدونست من اولین بارمه رفت کرم آورد البته چند باری تو حموم خودم انگشت کرده بودم ولی تابه حال چیز کلفتی مثل کیر نه اونم کیرش متوسط بود شایدچ۱۸سانتی میشد مال خودمم همون قدر بودخلاصه کرمو که به کونم زد کیرشو گذاشت لای کونم و آروم آرو فشار می داد من کمی درد داشتم ولی با حال بود بعد چند دقیقه گفت من دیگه خسته شدم می خوام به دلم خودم بکنمت منم که سوراخ کونم باز شده بود و داشتم زیرش حال میکردم قبول کردم و اونم مثل تو فیلم ها تا ته کیرشو تو کونم کرد و شروع کرد به تلمبه زدن من دردم بیشتر شد و کونم داشت میسوخت ولی تجربه عال بود کمی که گذشت کونم گشاد تر شده بود و دیگه درد نداشت فقط حال میکردم نزدیک ۱۰ دقیقه من کرد بعدش آبشو کرد تو کونم گرمی آب کیرش خیلی حال داد بعد که کیرشو دراور کمی خونی شده بود ولی انقدر به هم حال داده بود که گفتم یه بار دیگه بکنه اونم که از خداش بود اول اون کمی واسه من ساک زدن و دوره شروع کرد به کدن من این بار سکسش طولانی شد اوخرش دیگه داشتم بیهوش میشدم ولی اون بی حای و گشادی کونم و تلمبه های که داشت میزد و جر میداد خیلی بهم چسپید فکنم نزدیک نیم ساعتی تو کونم گذاشت بعد که داشت آبش میومد کیرشو در آورد و آبشو ریخت تو دهنم من خوردمش وا چقدر بامزه بود کمی تلخ بود ولی بعد اون همه سکس خوب بود من که بی حال بودم شروع کرد ساک زدن برام که منم آب اومد ولی اون نخوردش بهم گفت توهم منو نمیکنی من که بی حال بودم گفتم نه برا یه بار دیگه بعدر اون روز هر باری که خونه یکیمون خالی میشه میاد کو نم میزاره اگه خونه خالی نباشه تو ماشین حال میکنیمنوشته آری

Date: February 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *