کون دادن سبحان

0 views
0%

سلام اسم من سبحانه این داستان مربوط میشه به دو سال پیش از خودم خودم بگم ی پسر خوش قیافه و تمیز و بدن بیمو دارم با پا هایی دخترونه که دوست داشتم کون بدم ی پسر دایی داشتم که سه سال از خودم بزرگ تر بود. چند سالیم دنبال این بود که بکنتم ولی موقعیتش جور نشد منم که دوست داشتم ولی به روی خودم نمی اوردم.تا این اواخر که یکمی باهم صمیمی تر شده بودیم هرچی میخواستم انجام میداد بیشتر باهم بودیم ی روزکه رفتم‌خونشون چند تا فیلم سوپر نشونم داد ولی من زیاد روم نمیشد در موردش حرف بزنم بعد چند بار دیگه هم رفتم خونشون که کم کم روم باز شد باهاش گفت بیا نوبتی هم دیگرو ماساژ بدیم گفتم باش.اول من اونو ماساژ دادم بعد نوبت اون شد.یکم پا هامو ماساژ داد بعد شروالمو از ساق تا نزدیکای زانو زد بالا تا پا های بی موم رو دید کیرش بلند شد بعد ساق پاهامو یکم ماساژ داد بعد رون هامم ماساژ داد من که داشتم خیلی حال میکردم بعد رسید به کونم اروم اروم ما ساژش میداد کون منم سفید بی مو بود یکمش از شروالم زده بود بیرون بعد تی شرتمو داد بالا بدنمو ماساژ داد بعد تموم شد رفتیم شام خوردیم بعد شام مادر پدر ها تصمیم گرفتن برن خونهی مادر بزرگ مام که حوصله نداشتیم نرفتیم فقط من اون تنها تو خونه.یکم نشستیم گفت من میرم لبتابمو میارم رفت اورد اول یکم‌ اهنگ گوش دادیم بعد رفت رو فیلم سوپرا داشتیم نگاه میکردیم ی دفه کیرش که شق شده بودو گرفتو ماساژ داد بعد گفتبه نظرت کیرم بزرگه منم گفتم اره یهو درش اورد ی کیرش خیلی بزرگ بود یکم واسه خودش ج.ق زد بعد اروم دستشو اورد رو کیرم گفت توم که شق کردی اروم شروالمو کشید پایین یکم واسم ساک زد منم برای اون همین کارو کردم کیرش داغ داغ بود گفت دوست داری حالا ماساژت بدم منم که حال حرف زدن نداشتم با سر گفتم اره سرم داشت گیج میخورد از بس حشری بودم شروالمو در اورد.ی شرت سفید تنگ پام بود داشت دیونه میشد از همونجا شروع کرد به خوردن رونام از بس حشری بود داشت گاز میگرفتش بعد شرتمو در اورد گفت روبه پشت بخواب خوابیدم کونمو گاز میگرفتو سوراخمو لیس میزد‌ بعد رفت ی کرم اورد مالید و انگشت کرد روی پایان کونمو پاهام بعد ماساژش داد یکمم کرم زد به کیرشو بعد اروم انگشتشو کرد تو کونم خیلی حال میداد بعد کیرشو گذاشت دم سوراخمو کرد توش دردش خیلی زیاد بود من خودمو کشیدم جلو گفتم یواش بابا.گفتم تو بخواب خودم میام رو کیرت خوابید رفتم رو کیرش اروم اروم نشستم داشتم از درد میموردم منم داشتم جق میزدم که ی چیز خیلی داغ ریخت تو کونم با دستمال کاغی پاکش کرد منم جق خودمو زدم لباسامو پوشیدمو رفتیم تو حال همین بود چند بار دیگم منو کرد و تا الانم ادامه دارهنوشته سبحان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *