کون دادن سیاوش به غریبه

0 views
0%

سلام …من یه داستان دیگه هم نوشته بودم ولی خووب نمیدونم چرا تو لیست داستانا نمیاد حالا یکی دیگه از خاطرات سکسی رو مینویسم … من سیاوشم و نمیدونم از کجا ولی خوو یهو دیدم که به کون دادن و مخصوصا ساک زدن خعلی علاقه دارم …خلاصه اینکه یه مدتی هم تنها زندگی میکردم و یه کله مکان جور بود دیگه دی … ولی خووب دلم هم نمیخواس از آشناها با کسی باشم … گرچه تو اون یکی داستانم میبینین که ناپرهیزی هم شده دیالبته بگیر نگیر هم زیاد دارم باید حشرم بزنه بالا تا بترکونم ، اگه اونجوری نزنه بالا اصن حسی ندارم کلا دی … کسخل هم خودتونین دیخلاصه تو خونه بودم و حشر کون دادن هم زده بود بالا و تو چت دنبال یکی میگشتم که بیاد یه حالی بکنیم …یکی رو پیدا کردم که خعلی طلبه بود بیاد … یکم صحبت کردیم و سکس چت که ببینم چیا بلده و میتونه حالمو جا بیاره یا نه ، هم اینکه حشرم بیشتر شه و بهش گفتم بیا … تقریبا یه ساعت بعدش اومد و منم از همون موقع که چت رو بستیم رفتم حموم و قشنگ تر تمیز شدم و با حوله نشسته بودم پای کامپیوتر تا بیاد … دیگه حال نداشتم لباس بپوشم باز در بیارم دی … اینجوری سکسی تر هم بود ))خلاصه اومد و یه سلام و علیکی و یه شربت خوردیم و اومد نشست کنارم و دیگه تعارفم که نداشتیم حوله رو از رو پام زد کنار و داشت رو رونم دست میکشید و منم سریع دستمو گذاشتم رو کیرش … از اونجایی هم که من کلا سکس تو تاریکی رو دوس دارم چراغا هم خاموش بود ، یه دوس دخترم داشتم هر وخ میومد بکنمش کلا چراغا خاموش بود دی … یکم از رو شلوار کیرشو مالوندم و دیدم نمیشه صبر کرد ، گفتم کیرتو در بیار بخورمش …اونم از خدا خواسته سریع کلا لخت شد نشست که کیرشو براش بخورم … منم حوله رو گذاشتم کنار و رفتم لا پاش و شروع کردم کیرشو خوردن و لیسیدن و مالوندن … اول سر کیرشو یکم لیس زدم و بعد یواش یواش کیرشو کردم تو دهنم و تا جایی که میشد فشارش میدادم تو … کیرش متناسب بود ، هم کلفتیش خوب بود هم طولش ، کیر من هم خعلی کلفته ولی خیلی بلند نیس همچین کیرشو میکردم تو حلقم که بیا و ببین دی … بعدشم در میاوردم و براش لیس میزدم همه جای کیرشو …حسابی که ساک زدم اونم خواست که کیر منو بخوره ، منم بدم نیومد و گذاشتم برام ساک زد و گفت برو کاندوم بیار گفتم ندارم که گفت پس نمیکنم ، بدون کاندوم نمیکنم گفتم خوو اگه اینقد مهم بود میگرفتی میومدی گفت یادم نبود و بسته بود و اینا ، منم ادامه ندادم ، گفتم بخواب کیرتو بخورم باز ، وقتی خوابید قشنگ کیرشو خیس کردم و پاشدم که بشینم رو کیرش و کاری هم نداشتم چی گفته دی …اونم که دلش کون گنده منو میخواست دیگه هیچی نگفت دی … منم نشستم رو کیرش و اول آروم کردم تو که زیاد دردم نگیره و سرش که رفت تو لپای کونمو گرفتم گشادش کردم و یهو تا ته رو رفتم پایین ، سوزش داشت ولی خعلی حال میده این حرکت … یکم موند و عادت کرد و شروع کردم بالا پایین … بعد خسته شدم و بلند شدم داگی نشستم و سرمو گذاشتم زمین و حسابی قمبل کردم و اونم اومد زرپ تا ته کرد تو و د بکن … حسابی تلمبه میزد و منم داشتم کیف میکردم …یکم که کرد گفتم بره کیرشو بشوره و بیاد تا باز براش ساک بزنم … لامصب ساک زدن خعلی خوبه … دیحسابی براش ساک زدم و گفت آبم اومد چیکار کنم گفتم هیچی همونجوری براش ساک زدم و آبش رو هم همه رو تو دهنم خالی کرد ولی رفتم آبشو ریختم بیرون ، چون قورت دادنشو دوس ندارم ولی ریختن تو دهنم اشکال نداره …بعدشم اون یکم برام ساک زد و آب منم اومد و ریختم رو شیکمش دیاز اون به بعد هم یکی دو بار دیگه اومد و دیگه قشنگ گایید منو روش وا شده بود هر جور حال میکردم دیگه این کون منو امون نمیداد …منم کلا هر وخ بیکار بودیم در حال ساک زدن بودم دییه بار هم دو تا از دوستاشو آورد که فقط براشون ساک بزنم و آباشونو بریزن تو دهنم و فقط خودش منو کرد …این بود داستان کون بنده … ببخشید اگه خوب داستان تعریف کردن بلد نیستم دییه سری ها هم هستن که همیشه زیر داستانا میگن توهم و رویا و جقی یا جلقی و فحش و اینا … همشون کلا به کیرم ))اگه کسی هم نظر درست حسابی چیزی داشت خوشحال میشمنوشته سیاوش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *