کون دادن صندوق دار شوهر دار

0 views
0%

وارد رستوران شدم هوا سرد بود زود رسیدم باید 11 تو رستوران کارت میزدم چون دوستم منو رسوند 920 رسیدم در کماله تعجب دیدم پگاه صندوق دار رستوران زود اومده نشسته پشت صندوق باهاش دست دادم پرسیدم چرا زود اومدی بغض کرد گفت با کمال (شوهرش) دعواش شده (اینم بگم پگاه به دلیل بیش از حد خوشگل و خوش هیکل بودنش جاذبه رستورانمون بود بدون دروغ خدا وکیلی شبیه هیفا وهبی خواننده عرب) ازش پرسیدم سره چی گفت حرومزاده با یه دختر تو شرکتشون رابطه داره منم روح شیطانیم گل کردم بهش گفتم تو هم مقابله به مثل کن گفت چطوری گفتم بیا با من دوست شو گفت چیکارکنیم خب مگه الان نیستیم گفتم من دوست دارم دوست دخدرم بشی گفت من شوهر دارم دستمو گذاشتم رو رون پاش یجورایی انگشتم دوسانتی کسش بود یهو خودشو کشید گفتم کسخل مرده الان داره یکیو میکنه بعدش تو داستانه خیانت به شوهرتو میکشی وسط؟ خلاصه دردسرتون ندم دستشوگرفتم بردمش تو انبار رستوران ساعتمو نگاه کردم یک ساعت وقت داشتم یه تخت خواب داشتیم مخصوص کارگر شهرستانی که تو اون زمان کسی نبود نشوندمش لب تخت دختر شهوتی ی بود به نفس نفس افتاده بود سمت چپش نشستم با دستم گذاشتم رو لپه راستش صورتشو برگردوند لبای قلوه ایشو تو نیم سانتی لبام حس کردم گفت تیرداد نکن چشماشو بست لبامو گذاشتم رو لباش . دکمه های مانتوش که در حاله انفجار بود رو با یه اشاره باز کردم دو تا طالبی سایز 75 از یه سوتین بنفش افتاد بیرون لباشو میخوردم و پستونای مثه سنگشو میمالوندم همونطور که لبتخت بود بلند شدم جلوش وایسدم اومد زیپمو باز کنه دستاشو گرفتم نخواستم بخوره صبحش جنب شده بودم وقت حمومم نداشتم من بد جوری عشق کونم مانتوشو دادم بالا جینشو کشیدم پایین شرتشم با شلوار اومد پایین زانو زدم جلوکونش استیل کس کونش ازونا بود که کونش تو حالت معمولل کاملا قنبل بود سوراخ کونش بالا بود کسشم نزدیک به سوراخ کونش بود یعنیوقتی لبامو گذاشتم رو سوراخ کونش که لیس بزنم کسشم حسابی لیس خورد پاهاش هی شل میشد گفت تیردادم میخوام بخورمش گفتم کیرم کثیفه گفت خفه شو برگشت وحشیانه کل 20 سانتو جوری کرد تو دهنش که داشت اوق میزد بعد 5 مین ساکه حرفه ای و مالش همزمان کسش که به ارگاسم خطم شد زانوهاشو گذاشتم لبه تخت خودش پاهای بلنده شبیه آهوشو باز کرد دسته کیرمو گرفتم روغن زیتون مالیدم به سبک قلمو نقاشی شرو کردم مالیدن لای کونش این یه روشه وقتی 5 مین اینکارو بکنی سوراخ کون باز میشه رخصت رو گرفتم کلشو جا کردم تو کونش که به خودش لرزید و ارضا شد اومد خودشو جابجا کنه که بلند شه پستوناشو گرفتم کیرمو تا ته فرو کردم یه ناله ریز کرد بهم گفت تو تکون نده خودش شرو کرد جلو عقب کردن کمره بیش از حد باریکش اومدم کسشو بمالم دستم پر شد از یه آبه خوشرنگ و خوشمزه 4 تا انگشتامو با هم فرو کردم تو دهنم و میک زدم همونطور که داشت جلو عقب میکرد یهو رفتم تو حسه دادن ساعتو نیگا کردم نیم ساعت وقت بود رفتم خیار آوردم شلوارمو کامل در اوردم خوابیدم رو تخت پاهامو باز کردم گفتم سوراخمو بلیس (کون خوبی دارم چون کلا مو ندارم ) انقد لیس زد و با انگشت سوراخمو مالید و انگشت کرد که اندازه یه سکه وا شد دیوونه شده بودیم من واقعا کنترل نداشتم خیارو گرفت دستش مچشو گرفتم دستشو بردم تو ظرف روغن زیتون خیارو لیز کرد گفتم تا ته بکنش تو کونم پگاه هم نامردی نکرد تا ته 20 سانت سالادی رو جا کرد پسرایی که دادن میدونن کیر بره تو کون کیره خودت به حاله انفجار در میاد دستمو گذاشتم پشت سرش کیرمو فرو کردم دهنش خیارم با این دستم تا ته تو سوراخم نگه داشتم یهو آبم اومد حدود یه نصف استکان تا قطره آخرشو جوری میک زد که داشت کیرمم قورت میداد خیارو در آوردم بلند شدم خوابوندمش تاق باز رو تخت آنتناشو دادم بالا چسبیدم به هم خیارو گذاشتم تو کسش فرو کردم تا ته تو دیگه داشت از زور شهوت گریه زاری میکرد پاهاشو با دست چپم گرفتم کیرمو که هنوز لیز بود اومدم تا نصف فرو کنم گفت واقا جا نداره نکن لطفا منم که حالیم نبود همچین فرو کردم تو که اشکه شهوتش به فریاده درد تبدیل شد 15 مین تو او حالت گایدمش دیدم داره میاد گفتم کجا بریزم گفت بپاش زمین منم کامل آبو خالی کردم تو کونش ولو شدم بغلش رو تخت سریع پاشد لبامو ماچ کرد زد بیرون منم پشت سرش رفتم خدا رو شکر سوتی هم نشد .. . بعد ازونم سه چهار بار تو ماشینش برام ساک زد یبارم شب تو یه فرعی تو شهرک ته بنبست رو صندوق از کون کردمش . بعد چند وقتم عذاب وجدان گرفت منم گفتم تنوعی بود خوشگله ازون جام اومدم بیرون . داستان اسفند 91 شاد و حشری باشید…

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *