کون دادن من در نوجوانی

2946
Share
Copy the link

سلام خدمت دوستان.من ارش هستم خاطره مربوط میشه به ۱۵ سال پیش که من ۱۴ سالم بود.اون موقع لاغرتر بودم و هیکلم خوب بود و کونم خوش استیل بود .تو مدرسه با بچه ها شوخی میکردیم و انگولی زیاد میدادیم همدیگه رو که حتی یه بار ناظم فهمید و تو حیاط مدرسه حسابی با شیلنگ کتک خوردیم. وقتی میرفتم خونه داییم با پسر داییم هم کون کونو زیاد میکردیم پیش هم که میخوابیدیم فقط کیرمون رو میکشیدیم در سوراخ همدیگه و خیلی حال میداد.یه روز تو کلاس بودیم و یکی از بچه ها گفت تا حالا جق زدی گفتم نه چه جوریه برام توضیح داد که یه نفر رو لخت تصور کن و با کیرت بازی کن وقتی بلند شد همینجوری با دست بالا و پایینش کن تا ابت بیاد.من هم تو خونه این کار رو کردم و هر کاری کردم ابم نیومد و کیرم داشت زخم میشد ولی حال خوبی بود.حمام که میرفتم با صابون این کار رو میکردم حال میداد هم زمان کونم رو هم میمالیدم حس خوبی بود.تا اینکه یه بار تو حمام داشتم جق میزدم و با خودم ور میرفتم دیدم یه حس عجیبی بهم دست داد و یه اب سفید از کیرم پرتاب شد بیرون و بعد بی حال شدم.در حمام نیمه باز شده بود چه سوتی دادم مادرم همه رو دیده بودتا نگاش کردم دستش رو از رو کسش برداشت و گفت ارش اومدم پشتت رو کیسه بکشم گفتم نه شرت پام نیس زشته گفت عزیزم اشکال نداره نگاه نمیکنم و کیسه کشید و رفت.دیگه عادت کرده بودم و مادر بدون شرت پشتم رو کیسه میکشید یه بار داشت کیسه میکشید و لیف رو که پر از کف بود رو برد سمت کیرم گه گفتم نه مادر این جا رو شستم گفت اشکال نداره و تا کشید منم کیرم شق شده بود تا با دستش کشید روش ابم پرتاب شدبیرون.بماند خاطرات مادر رو بعد براتون دقیق مینویسم.تابستون شد و تعطیلات چه حال خوبی بود من هم همش تو کوچه بازی میکردم با بچه ها.یکی تو محلمون بود به نام علی چند سالی بزرگتر بود باهم فوتبال بازی میکردیم و همش پوستر فوتبالیست ها رو میخریدیم بعضی وقتا هم علی شوخی میکرد و انگولی میداد.یه روز گفت بریم خونه من عکس و پوستر زیاد دارم به جز خواهر بزرگش کسی دیگه نبود رفتیم خونشون ناهید خواهرش خیلی من و دوس داشت و سلام و احوال پرسی من و هم یه بوس کردو خیلی حال داد البته خواهرش خیلی کس بود واییییی یعنی الان حاضرم هر چی بخواد بدم بکنمش.من و علی رفتیم تو اتاق و پوستر ها رو میدیدیم که خواهرش رفت حمام و دوش گرفت و به علی گفت که حوله اش رو نیاورده رو ی طناب رختی بود و علی هم براش برد و بهش داد.رفتم دستشویی دیدم در خمام رو باز گذاشته که بخار بیرون بره داشتم نگاش میکردم وایییی چه کسی بود کیرم چسبید زیر گلوم نفسم تند تند میزد سرش رو برگردوند من رد دید یه لبخند زد منم رفتم دسشویی شاشبند شدم کیرم شق بود نمیتونستم بشاشم اومدم بیرون خواهرش سشوار میکشید تو اتاقش و تیپ زد و رفت بیرون من و علی تنها بودیم کمی کیرم خوابید و رفتم دستشویی ودستشویی کردم و اومدم بیرون رفتم پیش علی نشستم.علی یه چند تا عکس سوپر هم داشت نشونم داد کیرم شق شده بود همینجور که نگاه میکردیم دیدم حس کردم دستش رو کونمه و داره کونم رو میماله بهشگفتم چه کار میکنی گفت دوس داری من بکنمت گفتم نه بلند شدم گفت دیوونه بازی در نیار دوتا گوشت میخوره بهم چیزی نیس که چرا بدت میاد گفتم نه من رو گرفت و خوابوند رو تخت و افتاد روم کیرش رو کونم بود و هی میمیالید از رو شلوار به کونم معلوم بود کیرش کلفته بعد بادستش کیرم رو همزمان میمالید نمیدونم چرا یهو خوشم اومد همینجور میمالید دیگه مقاومت نمیکردم لباسهاش رو دراورد و دیدم وای چه کیری داره بزرگ بود ترسیدم گفت نترس تو نمیکنم فقط میزارم در سوراخت با کونت بازی میکنم منم گفتم قوال دادی گفت باشه.لباسامو در اورد برام کونم رو میمالید و بادست دیگه کیرم رو خیلی خوب بود خوابوندم افتاد روم سر کیرش رو میکشید روی سوراخ کونم خیلی حال میداد کیرم حسابی شق شده بود یه کم تف زد در سوراخم کیرش رو میکشید روش گفت خوبه گفتم عالیه گفت میخوای یکم سرش رو بکنم تو گفتم نه درد نداره گفت اروم میکنم اول انگشتش رو یواش کرد تو کونم یکم درد داشت یه بیست دقیقه ای انگشتش تو کونم بود که حس کردم دردم گرقت که معلوم بود دوتا انگشت تو کونم تاب میخوره همینجور که داشت با کون ور میرفت دیدم دستشوییم گرفت و رفتم خودم رو تخلیه کردم و اومدم دوباره خوابوندم و تف زد و دوتا انگشتش رو کرد تو کونم اینبار خیلی بهم حال داد کونم لیز شده بود خیلی حشری بودم همینطور که رو تخت بودم کیرش رو اورد جلوی دهنم گفت بخور تا خیس بشه بهتر بره توکونت منم براش ساک زدم اولین بار بود ولی حس خیلی خوبی داشت دوتا متکا اورد انداخت زیز شکمم کونم اومد بالا افتاد روم کیرش رو گذاشت اروم کمی فشار داد تو نمیرفت کیرش رو گرفتم لیز نخوره سرش داشت میرفت تو دوتا در بچه کونی زد گفت خودت رو شل بگیر و منم خودم رو شل میکردم سر کیرش رو گرفتمو اروم رفتش تو خیلی درد گرفت گفتم علی بکش بیرون دارم میسوزم گفت نترس اولشه هر کاری کردم درش نیاورد یکم بیشتر رفت تو یواش یواش میکرد و منم هیچ کاری نمیتونستم بکنم یواش یواش حرکاتش بیشتر شد ولی کامل تو نبود نصفش تو بود دیگه نمیتونستم کاری بکنم کیرش تو کونم بود و داشت تلمبه میزد و کیرم رو هم داشت میمالید دردم کم شد داشتم حال میکردم گفتم علی بکن دارم حال میکنم کیرش تا اخر تو کونم بود با دستش کیرم رو میمالید ابم اومد داش تلمبه میزد و ابش داشت میومد منم بی حال زیر علی ابش رو تو کونم خالی کرد و رفتم دستشویی اب علی از کونم ریخت بیرون ابش معلوم بود زیاد هست. خودم رو شستم و اومدم بیرون چند تا از پوسترها رو بهم داد و دیدم زنگ خونشون رو میزنن و مامانش بود احواپرسی کرد و گفت سلام مادر رو برسون گفتم چشم رفتم خونه. چند بار دیگه هم من رو کرد و خیلی حال دادو یه دو سه بار هم براش ساک زدم و ابش رو ریخت تو دهنم خیلی حال داد الان خیلی وقته کون ندادم ولی حالاتش رو دارم دوس دارم بازم امتحان کنم امیدوارم دوس داشته باشید این داستان کون دادنم رو.نوشته آرش

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *