کون دلارا

235
Share
Copy the link

سلاماسمم سیناست28سال سن دارم کیرمم حدود20سانتیک دختر خاله دارم اسمش دلاراست وخیلی مغرورچندبار پیشنهاد دوستی دادم ولی توجه نکردوبالحن بدی مرا دور کرد.این ماجرا از ماه قبل یعنی خرداد92شروع شد که من با یکی از دوستام رفتیم صادقیه تهران پیش دوستش.دوستش از بچه مایه دارها بود که تو برج تندیس ادکلن فروشی داشت.سر صحبت باز شد درمورد دوست دختر گفت یک دوست دختر دارم که کون خیلی بیستی داره.به ماگفت هفته ای 2بار با کونش حال میکنه.عکسش را که نشانمان دادفازم پریددیدم خودشه…بهش گفتم اسم دوست دخترت چیه گفت الناز.بعد دوستم رفت از پایین شارژبخره من هم از فرصت استفاده کردم گفتم داوو جان یا داری مارا میپیچونی یا خودت پیچیدی.گفت چطور ؟گفتم این دختر را میشناسم از اقوام است دیدم سرخ شدگفتم نترس که خوب مدرک جرمی ازش پیدا کردم.خواهش کرد که صداش در نیارمگفتم باشه ولی به2شرط گفت چی؟گفتم اولامیخوام مطمئن شوم که این فامیلمون است.دومامیخوام من هم یک فیضی از کوننازنینش ببرم.گفت باشه جلوی من زنگ رد بهش وقراره سکس رابرای فردا گذاشت.من هم شب دل تودلم نبود که میخوام کون یک دختر مغرور رابکنم.فردا باماشین رفتم ویلای داوود وماشین را کوچه پشتی گذاشتمکه دخترخالم ماشین رانبینه بعد زنگ ویلا را زدم داوود در راباز کرد گفتم داوود آمده؟گفت نه ولی نزدیک است برو طبقه بالا پنهان شو.2دقیقه نگذشت که دخترخالم امد تو بادوستش بودرفتند توپذیرایی نشستند داوود رفت روکاناپه نشست قربونش میرفت.یواشکی نگاه کردم دیدم بله…خودش است به داوود اس دادم بیا بالا کارت دارم2دقیقه بعد امدبالا گفتم خودشه کونش از چند جهت پاره است گفت چرا؟ماجراراگفتم گفت پس حقش است که پاره شود گفتم برو کاررا شروع کن که اولا مشکوک میشه دوما در حین جرم بگیرمش رفت پایین دلارا را شروع کرد به مالوندن دوستش هم شروع کرد به خردن کیرداوود همینکه داوود دلارا رالخت کرد و انگشتش را تو کونش کرد من رفتم پایین.دلارا شوکه موند گفت تو اینجا چه کار میکنی؟گفتم اومدم بکنمت.اینقدر شوکه بود که مانده بود چه کند من هم شروع کردم به مالیدنش خوب که حشری شد دمر خابوندمش شرتم را دراوردم کیرم داشت زیر شورت میترکید.دلارا فکرنمیکرد کیرم اینقدرکلفت باشه همینکه کلاهک رفت تو کونش جیغش 7آسمان رابرداشت داوود گفت کشتیش.گفتم حقشه 2ساله کون من راسوزونده حالا 1دقیقه هم کون خودش بسوزه دلارا که به گه خوردن افتاده بودالتماس میکرد کیرم را دربیارم من هم که به تخمم نبودشروع کردم به تلمبه زدن که گریه زاری اش درامد.بعداز 5دقیقه داشتم ارضا میشدم که دوستش امدبه کمک من گفتم میخوام تو راهم بکنم گفت از جونم سیرنشدم هنوز که به تو کون بدم گفتم تورایواش میکنم اینجور که من دلارا راکردم به خاطرخصومت شخصی بود دوباره شروع کردم به تلمبه زدن که ابم راریختم توکونش نمیدانید چه صفایی داشت کون به این تنگی وخوش فرمی توعمرم نکرده بودم.بعد بلند شدم رفتم رو کاناپه نشستم زهره آمد کنارم نشست گفت خیلی کیر خوش فرمی داری گفتم قابل نداره؟بدم خدمتتون؟گفت اگر یواش میکنی آره گفتم باشه شروع کردم به انگشت کردنش خوب که گرم شد دمر خابوندمش تف انداختم توسوراخش اروم کردم تو کونش چندتا آخ و اوخ کرد ولی اروم شد دلاراکه ازشدت کوندرد نمیتونست تکون بخوره مارا دید گفت نامرد کون دخترخاله ات را اینطور میگایی ولی کون غریبه رابامهربانی میگایی گفتم بچه کونی 2ساله که دارم چراغسبز نشون میدم تو چسکلاس میذاری دوباره شروع کردم به تلمبه زدن که داوود هم رفت سراغ دلارا من زهره را میکردم داوود دلارا را که من ارضاشدم زهره گفت به کیرداوود که ازمال تو نازکتره کون دادم سرویس شدم ولی مال تو درد نداشت؟گفتم اخه خوشم اومد ازت که یواش کردمتحالا زهره شده دوست دختر من. من هم هر 10روزهم میکنمش هم براش چیزی میخرم.امیدوارم از داستان من خوشتون امده باشد.داستان بعدی میگم که چه جوری زهره را میکنمنوشته سینا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *