کون من در دست کامران

0 views
0%

سلام دوستان این خاطره اولین سکس من با کامران که براتون تعریف میکنم اول از خودم بگم و طرز اشنایی با کامران من ۲۳ سالمه ۱۸۹ قدمه و ۸۸ کیلو وزنمه قیافه کاملا معمولی ام دارم من از ۱۵ سالگی حس عجیبی پیدا کردم که تمایلم رو به پسر ها حس میکرم که دوست داشتم باهام ور برن ولی خب خیلی میترسیدم تا این که وقتی تو نت و چت روم ها میگشتم با برنامه هورنت اشنا شدم و شروع به فعالیت کردم خیلی نگذشت که با یکی به اسم کامران اشنا شدم چند روز چت کردیم تا این که ازم خواست که برم پیشش منم قبول کردم و رفتم تو راه همش به فکر این بودم که قرار لذو ببرم مو کلی خوش بگذره تو فکرا بودم که دیدم رسیدم به ادرسی کا بهم داده بود زنگ زدمو رفتم بالا و بعد کلی احوال پرسی حرف زدم دست منو گرفت و برد تو اتاق و شروع کرد به در اوردن لباس هام و لباش و رو تنم میکشید و لختم کرد و منو خوابوند رو تخت و خودشم لباساشو در اورد و اومد روم شروع کرد به مالوندن من و قربون صدقم میرفت که چه بچه کونی داری ازن کون ماله منه تو ماله منی و ازین حرفا و لپ های کونم و لیس میزد و گاز میگرفت منم داشتم از شهوت میمردم تا این که یهو دیدم ساکت شد و حرفی نمیزد وقتی برگشتم دیدم یه کیر بزرگ و کلفت جلو صورتمه انقدر شکه شده بودم از اندازش که میتونم بگم داشتم منصرف میشدم که دستشو گذاشت رو سرمو خیلی اروم منو به کیرش نزدیک کرد و منم شروع کردم به خوردن خیلی حس خوبی بود اندازه ۱۵ مین ساک زدم که واقعا خسته شده بودم و دهنم سر شده بود که منو خوابوند و رفت بالا سرم و خودش تو دهنم تلمبه میزد نامرد اون کیر گندشو تا تخم فرو میکرد تو حلقم اولش حس خیلی بدی داشتم ولی بعد بهم خیلی لذت میداد که یهو گفت که دیگه وقتشه یه وازلین کنار تخت بود اونو ورداشت و نصفشو مالید و انگشت کرد به سوراخ کونم و لپای کونم حسابی چربش کرد و شرد کرد مایدن گیرش به سوراخم منم که داشتم میپردم گفتم بکن دیگه داری میکشیم اونم یه چشم گفتو با پایان وجودش کیرشو فشار داد یه لحظه انگار منو برق گرفت و تا مغرم تیر کشید از درد به خودم میپیچیدم که گفت انقدر بستته گفتم اره بستمه بستمه ولی اون گفت واسه من بس نیست تازه فهمیدم که کل کیرش تو نرفته و با یه فشار دیگه کل کیرشو کرد تو کون تنگ من داشتم جر میخوردم و میگفتم بسه در بیار ولی اون اصلا انگار نمیشنید صدای منو و کیرشو تو کونم ملو عقب میکرد چند دقیقه گذشت که دیگه من حس درد و نداشتم و داشتم لذت میبردم که ازم خواست چهار دست و پا پشینم و منم نشستم و با یه حرکت کل کیرشو دوبارع کرد توم این دفعه اصلا درد نداشتم بلکه تز شدت لذت صدام ام در اومده بود و شروع به اه و ناله کردم کامران شروع کرد به تند کردن تلمبه هاش و حس جر خوردن تو من به وجود اومد که یه دفعه تا ته کرد تون منو محکم بقل کرد فهمیدم ابش اومدهچند مین تو بغل هم بودیم و ازم خواست ۳ روز دیگه ام پیشش بمونم و منم یبول کردم و ۷ بار دیگه تو این ۳ روز سکس کردیم که اونا رو هم واستون میگم مرسی که خاطره من رو خوندید .نوشته B_gay

Date: February 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *