کُس محبوب حافظ بودم؟

0 views
0%

خاله هیکلم رو برانداز کرد. حس کردم رو سینه ​ها​ و باسنم ​زوم ​کرده​.​ گفت ​واسه خودت خانمی شدی​ ​ها​تو ​چاردهمین تا​بستون زند​گیم​​​​ ​شايد ​دفعه ​ي چاردهمي بود که ​لقب خانم می گرفتم​ قبل از تابستون ناظم مدرسه کشید​ه بودم​ کنار دخترم، ​ديگه بايد سوتين بپوشي، ​به مامانت بگو برات بخره.بعد با نگاه به پایین تنه م ادامه داد مانتوی گشادتر​م​ بپوش.​بچه هاي کلاس​، مخصوصا ​اونايي​ ​که درشت تر بوديم، به اين حرفا عادت ​داشتيم.​ با اشاره به​ سينه يا باسن همديگه ​​اداي خانم ​ناظمو در مي آورديم ​ممه قشنگ، ​​به ننت بگو برات ​سوتين​ بخره. ​مانتوی گشاد ​بپوش،​ ​کون گنده خانوم​گرماگرم بلوغ، داشتن سینه ها و باسن زنانه کارت ورود به دنیایی تازه بود که چیز زیادی ازش نمی دونستم. ولي هرکي يه خورده بزرگتر از من بود فکر مي کردم اون مي دونه.​هنوز حسی دوگانه ​به ​پسرا داشتم​. مخلوطي از کنجکاوي و ميل جنسی که ترسی گنگ مهارش می کرد. ​همه ​می ​گفتن بايد مواظب مردا ​بود اگه بهشون رو بدي سوارت مي شن. ​باید مواظب بودیم موقع راه رفتن سینه ها بالا و پایین نپره، دولا که می شدیم یا وقتی می نشستیم، سینه ها، رونا و ​​شورتمون ​معلوم نباشه. ​انگار اگه چشم پسرا به کسمون بیفته سوراخش می کنه یا جای نگاهشون رو بدنمون لک می شه از حریص بودن پسرا خبر داشتم. تو خیابون ازشون می شنیدم ​​دخمل،​​ خط شورتت معلومه. ​باسنت بيسته ​​دمت گرم​​، ممه ها​ت ​ترکونده. ​ماشالله، عجب کُسيمي شنيدم و ته دلم خوشم ميومد که ازم تعريف مي ​کنن. دنیای تخیلات بود. ولی تابستون همون سال یه اتفاقی افتاد که دنیای سکس من از حالت تخیلی در اومد.با مریم، دختر همسایه تو ​حیاط ​بازی می کردیم. یه کم از من ​بزرگ تر بود ولی اعتماد به نفسش هزار برابر بیشتر. راجع به چیزایی که من جرات نمی کردم فکرشم بکنم راحت حرف می زد. داداشش فرهاد ​تو مایه خودم بود، ساکت و تودار. ما پایین پله ها ​بودیم اونم سر پله نشسته بود گیم بازی می کرد. بی اختیار ​نگاهم رفت تو​ پاچه ی گشاد شلوارکش که آلتش​ اون​ تو​ هواخوري می کرد. اندازه ​سوسیس متوسط ​بود.​ سرش بيضي ​شکل بود ​و​هوس انگیز. مثل يه اثر هنريِ خوب همون جوري بود که بايد باشه. دلم می خواست سیر ببینمش​ و وارسيش کنم. به نظرم يه کم کوچيکتر از اونی بود که مریم صاف و پوست کنده بهش می گه کير. از شما چه پنهون وقتي اسم کير رو با تلفظ واضح به زبون مياره حالم جا مياد. پايين تنه خودمم هنوز چند تار مو بيشتر نداشت و از نظر مریم هنوز کُسِ کس نبود. ​کم مويي کير فرهاد و کس خودم باعث شد يه جور همدلي یا نزدیکی بين خودمون حس کنم​. فرهاد ​مي تونست ​دوست​ پسر​م باشه​. چرا که نه؟​​ اونوقت مي تونستيم همديگه رو بغل​ ​کنيم و ببوسيم. اونوقت می تونستم فشار کیرشو وسط پاهام مجسم کنم. آخ جون. اگه لخت بودیم پایین تنه مون می مالید و انگشت کرد به هم، ممه هام می چسبید به سینه ش. از این فکرا یه جوری شدم. یه گرمایی دوید توی تنم. زیر دلم قلقلک اومد. مخصوصا وقتی دیدم کيرش بیشتر قد کشیده و داره تکون می خوره.​مريم گفت حواست کجاست؟مسير نگاهمو دنبال کرد و فهميد به چي زل زدم. پقي زد زير خنده ولي چيزي نگفت. بعد که تنها شديم گفت حالا ديگه برادر منو ديد مي زني؟​با این که مریم خیلی صمیمی بود و می تونستی در مورد هرچیزی بی رودرواسی باهاش حرف بزنی حس کردم صورتم قرمز شد. گفتم ندید بدیدم دیگه، راستش تا امروز از نزدیک نديده بودم، وقتی دیدم هول شدم، خوش به حالت که برادر داري.​با عشوه گفت ديد زدن برادر که حال نمي ديده، حالا اگه مال يکي ديگه بود…پرسیدم مگه تو مال کس دیگه ای رو هم ديدي؟ بلا گرفته، کي بوده، چطوری؟ جون من بگو.بعد ​از کلي اصرار گفت​​ پسرخالم، 16 سالشه.پرسيدم مثل من دزدکي ديدي؟گفت نه بابا، با متکا به سر و کله هم می زديم که بعدش تبدیل شد به کشتي و قلقلک.پرسيدم خب بعدش؟گفت بعدشو ديگه بي خيال شو.التماسش کردم نترس، دهنم قرصه.ادامه داد بعدش اون به هوای قلقلک دست کرد تو پيرهنم و رفت سراغ سینه هام. منم از کوره در رفتم و به تلافي شلوارشو کشيدم ​که با شورتش اومد پايين و ​کیرش ا​فتاد بيرون. مال اون بزرگتر از مال فرهاده. مو​ي بيشتري داره. خواستم ​از دستس در برم که نشست رو شکمم دودستي سينه هامو گرفت​، البته نه محکم که دردم بیاد​. ​نمي تونستم تکون بخورم. ​​به تلافی ​کيرشو که چسبيده بود به شکمم گرفتم​ و کشيدم​. ​جفتمون بي حرکت شدیم. می خواستم تخمشو بگیرم که دردش بیاد ولم کنه ولی یه نیرویی جلومو گرفت. ​​عملا دعوا تبديل شد به ور رفتن. اون با ​بدن و ​سينه ها​ي من بازي مي کرد منم با ​کیر اون.با دهن باز به حرفاي مريم گوش مي دادم. می دونستم که مریم راجع به کیر و کس و کردن راحت حرف می زنه ولی نمی دونستم تو خاطرات خصوصی هم دست و دل بازه.پرسيدم خب، بعدش چي شد؟گفت کم کم کیرش تو دستم سفت شد، ترسيدم، ولش کردم. خم شد بوسم کرد، بعدش سينه هامو این قدر مک زد تا سست و بي حس شدم. مي خواست شورتمو در بياره که نذاشتم. خوابيد روم. با کیرش ضربه مي زد وسط پاهام، بعضي وقتام مي رفت بين رونام، خيلي ​حال می داد. ​به​ خودم گفتم کاشکي گذاشته بودم شورتمو​ که دیگه خيسم شده بود​ در بياره. دستامو انداخته بودم دور گردنش لباشو مي مکيدم. ​دوسه دقیقه ای نگذشته بود که ​يکدفه محکم بهم چسبيد و بعد ​با سر و صدا ​خودشو وسط پاهام خالي کرد. ​غیر از ​​اين کثيفکاريِ آخري بقیه ش خیلی باحال بود. ​شانس آورديم کسي نيومد طبقه بالا.من که با شنيدن ماجرا آب از دهنم سرازیر شده بود پرسيدم بازم از اين کارا کردين؟گفت اون جوري که با هم بخوابيم نه. يه دفعه تو پارکينگ با هم ور رفتيم. دستشو کرده بود تو شورتم و با کسم بازي مي کرد. خیلی تحریک شده بودیم. وقتي گفت مي خواد کسمو بخوره ديگه وادادم. زبون زد و مکيد تا ارضا شدم. واقعا کيف داشت. بعدش کيرشو گذاشت لاي رونام و هی بيا و برو مي کرد. خيلي دلش مي خواست بکنه تو کونم. امتحانم کرديم، درد داشت. به همون لاپايي رضايت داد و ارضا شد.با ولع پرسیدم دیگه نکردین؟​با حسرت گفت نه، غیر از ماچ و بوسه دیگه پا نداد.گفتم ​خوش به حالت، من که تا به امروز هیچ غلطی نکردم.گفت خودتو دست کم نگير، با این که فقط چارده سالته هيکلت حرف نداره، پسرا مي ميرن واسه همچين کُسي. فکر مي کني کیر فرهاد واسه کي به جنب و جوش افتاده بود؟ می خوای باهاش …نذاشتم حرفشو تموم کنه آره که می خوام، پسر خوبیه، مگه نه؟گفت به خوبي و بدي پسرا فکر نکن، به اين فکر کن که یه کیر دارن که می خوان هرطور شده فرو کنن بهت. مواظب باش نکنه تو کست، حامله بشی کارت تمومه.مریم شخصیتی نقطه مقابل من بود. با این حال دوستش داشتم. اصلا اهل تعارف یا شیله پیله نبود. محکم بغلش کردم و لپشو ماچ کردم.یواشکی گفتم حالم بده، مریم.گفت از لپای گل انداخته ت معلومه، اينقدر حرفشو زديم که منم هوایی شدم. می دونی، وقتی مزه ش بره زیر دندونت بیشتر دلت می خواد. فعلا که از کیر خبری نیست. باید خودت از خجالت خودت در بیایی. ولی همین دو سه روزه برنامه فرهاد رو برات جور می کنم.مونده بودم چه جوری می خواد ما رو به هم وصل کنه.شب که شد نتونستم جلوی خودمو بگیرم. طبق گفته مريم از خجالت خودم در اومدم. جلوی آینه لخت شدم. خودمو برانداز کردم یعنی از من خوشش میاد؟ مریم گفته بود هيکلت حرف نداره، پسرا مي ميرن واسه همچين کُسي. سنِ معشوقه محبوب حافظ. یه کس و کون چاردهساله، بدن ترد و سفت بدون آويختگي سینه و شکم، بازيگوش، پراشتها و خستگي ناپذير در عشق بازي… بايد به حافظ حق دادیعنی مريم راست می گفت؟ سر تا پای خودمو وارسی کردم، مجسمه ونوس که نبودم ولی عیبی هم نداشتم. یه ور شدم باسنمو چک کردم. به نظرم خوب بود، خانم ناظم بیخود نگفته بود مانتو گشاد بپوشم. به حافظ هم حق دادم که بخواد يکي مثل منو بکنه. سینه هام دیگه تو دست جا نمی شد و کسم اگه شورت تنگ یا استرچ می پوشیدم خودشو قشنگ نشون می داد. از دهنم در اومد قربونت برم، کس محبوب حافظ… همون جور وایساده به نوازش و مالش بدنم سرگرم شدم با توجه ویژه به سینه ها و کس. باید بگم که تماشای بدنی که از لذت جنسی پیچ و تاب می خوره به خودارضایی یه حالت زنده تری می ده که باید امتحان کنی تا بفهمی چی می گم.اگر دختر چارده ساله اي مثل من باب دندون حافظ بوده ولي اون رند خوش سليقه شيرازي معشوق خيالي من نبود، حافظ من اسمش فرهاد بود با اون کير خوشکلش که واسه من بلند می شد.حاضر بودم هر کاری واسه مریم بکنم تا منو با خودش ببره تو دنیای سکس واقعی که واسه من عشقبازي با فرهاد بود. ولی هیچ کاری لازم نبود. خیلی راحت با داداشش حرف زده بود مریم منو به فرهاد وصل می کرد اونم باید پسرخاله شو دعوت می کرد و شب نگهش می داشت. البته همش به اسم عاشقی و دلداگی و آشنایی برای ازدواج احتمالی حتما خود فرهاد هم مي دونست که پشت این چرندیات چيزي جز سکس نبود.توی همون هفته برنامه ی خودشو با پسر خاله ش اجرا کرد. نصفه شب یواشکی حتا بدون این که داداشه بفهمه برده بودش تو اتاق خودش. تا صبح دخل همدیگه رو آورده بودن. فرصت نشد برام توضیح کامل بده، بلاگرفته همچین خوب تعریف می کنه که آب از دهن و کس آدم راه می افته، تنها چیزی که گفت این بود نمی دونستم میک زدن کیر این قدر حال می ده، مخصوصا وقتی طرف داره کستو می خوره. حتما امتحانش کن.بعد از عشق و حال مریم با پسرخاله ش نوبت من بود که برم پیش فرهاد. ولی چه جوری؟ مادرم هیچ رقم اجازه نمی داد شب خونه مریم اینا بمونم، چون پسر بزرک داشتن و در ضمن به نظرش مریم یه جوری بود. این کار باید قاچاقی انجام می شد. بعد از دو سه روز مذاکرات مخفیانه بالاخره قرار شد فرهاد از در پشت بوم که من باز می ذاشتم بیاد پیش من. شبش بعد از این که مطمئن شدم پدر و مادر خوابیدن رفتم دستشویی خودمو تمیز کردم بعدش یه پیرهن خواب پوشیدم که از اون نازکتر و کوتاه تر نداشتم. و یه شورتی که فقط اسمش شورت بود و با چه خجالتی خریده بودمش. فاق باریکش از پشت میرفت لای کون و از جلو لای لبای کس. یعنی فقط سوراخای عقب و جلو رو می پوشوند. اینم زیر سر مریم بود. دراز کشیده بودم، یه دست رو سینه یه دست رو کس هنوز داشتم مرور می کردم چطور شروع کنم و چطور ادامه بدم که فرهاد با همون شلوارک پاچه گشادش توی نور کمرنگ چراغ خواب ظاهر شد.- سلام.مثل فنر لب تخت نشستم سسلام.کنارم نشست. یهو ترس برم داشت می ترسم فرهاد.دستمو گرفت گذاشت رو سینه ش ببین قلب منم مي زنه. باید سر و صدا نکنیم. در اتاقت که از تو قفل می شه؟گفتم بعضی شبا مادرم میاد بالا، اگه بیاد چي؟- اگه مجبور شدی درو باز کنی من میرم پشت جالباسی.من شجاعت مريم رو نداشتم و نمي تونستم ريسک کنم فرهاد تا صبح پيشم بمونه، گفتم خيلي وقت نداريم ها…رفتم تو بغلش تااحساس آرامش می کنم. فرهاد گردنمو بوسيد. لبامون با حرکت سحراميزي خودشونو رسوندن به هم. یه دستش تو موهام بود و دست دیگه ش سینه خیز رفت تو پیرهنم. پشتمو می مالید و انگشت کرد و یواش یواش اومد جلو رو سینه هام. منم دستمو گذاشتم رو زانوش و با حرکت روی رونش خودمو رسوندم به آلتي که حالا شق و رق در قامت یک کیر واقعی برای کُسم لحظه شماری می کرد. گرفتمش، اول با تردید، بعد محکم و با اشتیاق. سفت بود ولي مثل ابریشم نرم. و گرم. از قدش بالا رفتم، پایین اومدم، و بعد از چند بار رفت و برگشت حس کردم سفت تر و بزرگتر شده و نبضش مي زنه. سرشو مشت کردم، خیس بود درست مثل وسط پاهای خودم. دکمه های پیرهنشو یکی یکی باز کردم، به سینه ش دست کشیدم و سرمو بردم زیر گلوش و یه گاز کوچیک گرفتم. طبق نقشه ی قبلی به پشت خوابوندمش. دکمه های شلوارکشو باز کردم. شورتی در کار نبود و کیرشو که درست رو به من بود گرفتم تو دستم. خیلی جذاب بود و موهای نرمی که پاینش در اومده بود جذابترش می کرد. از تماشاش سیر نمی شدم ولی دهنم تشنه تر بود و مثل آهنربا کشیده شد طرفش.مریم راست گفته بود. خیلی کیف داشت. به طور غریزی زبونم روش می چرخید و لبام دورش حلقه شده بود. وقتی محکم تر می مکیدمش فرهاد تودماغی ناله مي کرد. دستاش رفت طرف پیرهنم که درش بیاره. همراهیش کردم، با وقفه کوتاه در خوردن کیر، و یواش یواش چرخیدم تا کسم که هنوز توی زندان تنگش حبس بود به دهن فرهاد رسید. از روی شورتی که چیزی رو نمی پوشوند سرگرم کس خوردن شد، با اشتهایی که ناله ی منم در آورد. هر چی بیشتر ارضا می شدم محکمتر کیرشو می مکیدم. یکدفه باسنش از دشک جدا شد و کیرش بیشتر رفت تو دهنم. دستاشو آورد طرف سرم که يه کاري بکنه ولی دیر شده بود. فوران آبشو تو دهنم حس کردم. صبر کردم تا کامل خودشو تخلیه کنه. بعد آبشو تو دستمال کاغذی خالی کردم. فرهاد هن هن کنان گفت ببخش، نمی خواستم…گفتم بالاخره باید یه جوری آب می دادی. اونجا که نمي شد، بیرونم که رختخواب لک میشد و مایه آبروریزی، بهترین کار همین بود… حالا کیف داشت؟- آره عزیزم، تا حالا همچین لذتی نبرده بودم، رفتم بهشت و هنوز همونجام.کنارش دراز کشیدم. چپیدیم تو بغل هم. تو گوشم گفت حالا نوبت منه.بدون این که شورتمو در بیاره رونامو از هم باز کرد، باریکه ی شورتو کنار زد، کسمو بوسید و دوباره شروع کرد به زبون کشیدن لای شکافش که مثل چشمه می جوشید.گفتم بزار شورتمو در بيارم.- نه، اينجوري بيشتر حال مي ده.گفتم پس بزار یه کم خشکش کنم؟- نه عزیزم، بزار طبیعت کار خودشو بکنه، منم کار خودمو.جز صدای نفس های هوس آلود و لِف لفِ لیسیدن و ناله های کوتاهی که نمی تونستم جلوشو بگیرم صدای دیگه ای نبود. وقتی یه ماهیچه نرم و پر جنب و جوش که می تونه خودشو شل و سفت کنه میره تو کست یا لای لباش بالا و پایین می ره و چوچولت رو قلقلک میده طبیعت راهی غیر از لذت بردن مطلق برات نمی ذاره. حالا منم از دروازه بهشت رد شده بودم. دستام تو موهای فرهاد بود و دلم می خواست سرشو فشار بدم به کسم. وقتی شروع کرد به مکیدن چوچولم دیگه طاقتم تموم شد. يه برقي دويد زير دلم. بی اختیار اینقدر کله شو وسط پاهام فشار دادم و همون جوري نگهش داشتم تا کامل ارضا شدم. دقایقی گذشت تا به حال عادی برگردم و درد خفیف فشاري رو که به کسم اومده بود حس کنم. من که اولش از بی تجربگی می ترسیدم و نگران بودم نتونيم از پسش بر بياييم فهمیدم که واسه عشق بازی هیچ تمرینی لازم نیست. شاید همین غریزی بودنه که اولین عشق بازی رو استثنايي مي کنه و لذتش براي هميشه توی خاطر آدم می مونه.فرهاد اومد روم. همه جای تنمو می لیسید و مک می زد. سینه هام، زیر گلوم و لبام و حتا زیر بغلم. بی تابیِ کیر دوباره سفت شده شو وسط پاهام و روی کسم حس می کردم. حس حرکت نداشتم با این حال از ناز و نوازشش و حتا وقتی لپای کونمو چنگ زد لذت می بردم. وقتی در یک حرکت اتفاقی سر کیرش رفت تو کسم گفتم عزیزم فقط مواظب باش حامله م نکنی، هر کار دیگه ای مجازه.از روم بلند شد، کمکم کرد به شکم بخوابم. رو پشتم دراز کشید و تو گوشم گفت اجازه می دی از عقب یه امتحانی بکنیم؟ اگه درد داشت بگو که نکنم.به خودم گفتم وقتي در جلو بسته است مشتری مجبوره از در عقب وارد شه.گفتم باشه عزیزم، کرم بغل تخته، فکر کنم لازم بشه.از حرکت صورت و زبونش روی باسنم و لای شکافش قلقلکم شد و خندیدم. دوباره بدون این که شورتم از پام در بیاد، با کنار زده شدن باریکه پارچه، کیری که خودش و مسیر حرکتش لیز و لغزنده شده بود لای لپای کونم فرو رفت. تا اینجاش که خوب بود. چیزی از جنس تن خودم گرم و نرم با پوست بدنم لذت مبادله می کرد. لذتی که توش شریک بودیم. بعد شرو کرد به فشار آوردن برای ورود. یک لحظه دردم اومد. دردی که هیچوقت تجربه نکرده بودم. سرم رو فشار دادم تو بالش و دُشکو چنگ زدم که جیغ نکشم. فرهاد فهميد عزیزم درش بیارم؟- نه، یه کم صبر کن، فکر کنم قسمت سختش گذشت.بعد از یکی دو دقیقه توقف و فروکش کردن درد، فرو رفتن کیر که دیگه دردناک نبود ادامه پیدا کرد و به جایی رسید که دیگه چیزی برای فرو رفتن باقي نمونده بود در حالی که به نظرم هنوز جا داشتم با این که دیگه دردی نبود، لذت سکسی هم در کار نبود. شاید اگه کیرش بزرگتر بود منم مثل مریم همون اول پسش زده بودم.هنوز تو کرختی بعد از ارضا شدن بودم با این حال چون با پسری خوابیده بودم که ازش خوشم میومد و با پایان وجود چسبیده بود بهم و می دیدم که داره از عشق بازی با من لذت می بره خب منم یه لذتی می بردم که البته بیشتر روحی بود تا جسمی.دستاش از دو طرف رفتن زیر تنم سینه هامو مشت کردن و مثل سوتین تو خودشون نگه داشتن. حالا داشت محکم تر و تندتر منو می کرد و در یک لحظه محکم چسبيد به پشتم. از نبض کیرش فهميدم داره ارضا می شه و همین بهم حس خوبی داد. یه کوچولوی دیگه ارضا شدم. تا دقایقی همون جوری موندیم. می تونستیم ادامه بدیم ولی ترجیح دادیم احتیاط کنیم و ادامه شو بزاریم واسه دفعه بعد که می دونستیم دور نیست.فرهاد که رفت سعی کردم کل ماجرای عشق بازی رو یه دور مرور کنم تا وقتی واسه مریم تعریف می کنم چیزی از قلم نیفته. اولش فکر کردم به مریم بگم به پسرخاله ش سخت نگیره، از عقب بهش بده، اونقدرام بد نیست، با مرام شاعر محبوبش حافظ که با پسرای جوون سر و سری داشته هم جوره. ولی سوزش و درد خفیفی که یواش یواش خودشو نشون داد منصرفم کرد. فقط یادم باشه ازش بپرسم چه جوری میشه بی خطر از جلو با کیر ارضا شد. اون بلا گرفته حتما می دونه.نوشته مدوزا

Date: November 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *