کیرتو درش بیار لامصب

0 views
0%

از مطب دکتر که بیرون آمدم هنوز دهنم سر بود و درست حرف نمیشد زد این باعث شد که موقع گرفتن تاکسی گیر یک کون باز حرفه ایی افتادم و من خودم کون بودم اما این انتقام خدا از من شاید بود که میخواست بگه آدم شو اگر نشی حالتو بدتر میگیرم. از شانس سر راه مکان داشت هرچی من خواستم از دست مرد مسن در بروم نشد پیله کرده بود و رفتیم مکانش تا رسیدیم برق رو خاموش کرد لباس هاشو در آورد و منم چاره نبود لخت شدم و کمی با روغن کونمو چرب کرد و من تو مدل سگی بودم که یک آن با اینکه گفتم میخوام برات ساک بزنم کیر سر کلفتشو چنان داخل کونم کرد که انگار با زانوی پا کرده باشه تو و من از درد اون داد زدم بکش بیرون کیرتو ولی کیری که سرش به کون رسید تا آبشو پای کونت امضاء نکنه مگه در میاد وای دردی که حتی بار اول هم که کون دادم نداشتم عجیب بود خیلی هم دراز نبود ولی خیلی کلفت بود من همچین کیری هیچ موقع ندیده بودم کونم گشاد بود اما واسه کیرش کیپ و تنگ تلمبه های که پایان هیکلم رو چه وقت جلو رفتن و چه موقع کشیدن به عقب وجودمو میلرزوند و نیم ساعتی گذشت که کم کم کونم بازتر شد و عادت شد و کم کم میخواستم که بکنه و فقط بکنه کاری نداشتم و چند بار که خسته شد خودم جلو و عقب میکردم وقتی متوجه شد باد منو خالی کرده و الان میتونه راحت بشینه یا دراز بکشه و من خودم روی کیرش بروم و خودم روکیرش بشینم و پاشوم همینکار روکرد و من هم روش نشستم و بالا و پایین میکردم خسته شدم زمان نفس گرفتن پیری بود که دوباره جان گرفت و اینبار منو روشکم خوابوند و آمد کرد تو کونم و دبکن تلمبه میزد نمیدونم هم حال میکردم هم دردم میامد نمیدونستم کدام برتر هستن و اونم کمی با جان و جون من و کمی با آخ و اوخ من همچنین تلمبه میزد و کاری به نق و نوق من نداشت و میکرد و میکرد هردومون عرق کرده بودیم و کمی آرام تر و کمی تند تند و همچنان داشت میکرد تشنه شده بودم آب خنک تگری میخواستم لبام خشک شده بود و داغ داغ بودم هنوز کردن او ادامه داشت دندان درد دوباره داشت شکل میگرفت سر شدن دهانم پایان شده بود و گریه زاری ام گرفت دوباره این چرا تموم نمیشه هم تشنه هم درد از کون و دهانم همچنان بود و زیاد تر هم میشد و تو حین کردنش یادم نمیاد کی و چه زمانی از درد از حال رفتم هوش که آمدم هنوز کیر توکونم بود ولی چرا و کی مرد پیری نبود و اتاق همچنان تاریک بود اما دومرد کیرشون توی کونم کرده بودند و منو داشتند راحت میکردند و کون نگو غار لرزیدم پریدم و برگشتم به بیداری حس کردم انگار هنوز کیر کیر کلفت و آدم هم همون پیر هست و داره از کونم میکنه در گوشم گفت عزیزم تشنه شدی آب میخوری یا بریزمش تو چاه گفتم میخورم ولی اون گفت اگر بخای بخوریش باید یه بار دیگه بکنمت دیر گفتی ریختم تو چاه و کشید از کونم بیرون تو تاریکی موهامو تو مشتش گرفت و کشید سمت جلو و گفت دهنتو باز کن بچه بچه کونی و دهنمو باز کردم و زبونم بیرون بود پمپاژکیرش و آب داغ و سوزانش که چند بار از کیرش تو دهنم میریخت و بعد پایان کار ناگهان خودمو در جای دیگری دیدم اینجا کجاست آخ چه کیری داشت هم گرم و هم کلفت که حسابی حال میداد و موقع داخل شدنش انگار واسه سوراخ من ساخته بودنش سرعت تلمبه زدن هاش رو دوست داشتم از شدت لذت روی کیرش وقتی از روبرو داشت منو میکرد و من پاهامو تو سینه جمع کرده بودم و تو کردن های اون آه و ناله از لذت و حال میکردم وای کیرش خیلی باحال بود وای میکرد و من دوباره برگشتم به همون جا لباس تن داشتم جلوی اتاق مردی که ساعت ها بود که مرده بود و موقع رفتن از اتاق هنوز دندونم سر بود و تو راه همش فکر میکردم این ها چی بود که من دیدم یهو مردی مسن و با موهای درویش مانندی جلوی من ظاهر شد گفت آدمی که با شیطان سکس کنه خودش هم شیطان خواهد شد و این بود که گفتم چه کنم صدا از دور میامد و خودش رفته بود توبه کن و آدم شو تا رسیدم خانه بسرعت رفتم زیر دوش و غسل کردم و توبه کردم که دیگه …. پایاننوشته امیر سیکن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *