کیر کلفت ۱۸ ساله و مرد کونده ۳۵ ساله

0 views
0%

داستان من برمیگرده به 5 سال پیش موقعی که 15 سالم بودالن 20 سالمه تحصیل کرده قد بلند خوش چهره اهل خوزستان دزفولیک روز گرم تابستونی داشتم پیاده میرفتم رودخونه برای شنا حدودن 5 دقیقه فاصله داشتدر حین پیاده روی یک ماشین پراید که مرد 35 ساله ای داخلش بود وایساد و گفت ببخشید میدونید این شهر چه جاهای دیدنی داره منم راهنماییش کردم و بعد گفت کجا تشریف میبرید من برسونمتونمنم از خدا خواسته تو این هوای گرم قبول کردم و سوار ماشین شدمتا سوار شدم شروع کرد ازم سوال پرسیدن که چند سالته و درس میخونی و از این سوالا منم جوابشو میدادم تا اینکه سوال رسید به اینکه دوست دختر داریتعجب کردم گفتم نه من نه ماشین دارم نه پول نه مکان هیچی ندارم که کسی بتونه باهام باشهتا اینو گفتم دستشو گزاشت رو کیرمکیرم مثل یه موشک سریع بلند شدخوشم اومدهیچی نگفتمبهم گفت دوست داری منو بکنی منم با علامت سر جواب دادمنمی دونم چرا انقدر کس خل بودم که باهاش رفتم خونشونالبته اینو هم بگم که مرده خودش همشهری بود ولی اولش خودشو توریست معرفی کرده بودخلاصه رفتم خونشون و اولش لباسامون رو در اوردیمسریع نشستم رو مبل و بهش گفتم برام ساک بزنهاونم شروع کرده به خوردندندوناش اذیت میکردچند بار بهش تذکر دادم که کیرم اذیت میشه و دندوناتو بهش نزن تا اینه بعد چند بار تذکر درست شدداشت ابم میومد که بهش گفتم بخوابه قبل اینکه بخوابه رفت روغن خوراکی اورد و با انگشت کرد داخل کونش بعد خوابید منم کیرمو یواش کردم تو سوراخشنصفش رفت داخلیکم عقب جلو کردم ولی باز نشدکشیدم بیذون تا اون با انگشت خودش برام باز کنهوقتی یکم باز شد تا ته کردم تو کونش 3 دقیقه عقب جلو کردم تا ابم اومد و گفت بریز داخل منم ریختم داخلبعد بی حال شدماونم شروع کرد مکیدن کیرمانقدر ساک زد تا دوباره کیرم راست شدبعد دوباره شروع کردم به کردنش این دفه به حالت سگی وایساد منم تا ته کردم توش یواش یواش عقب جلو میکردماونم مثل دختر اه و ناله میکردتا اینکه زندیک بود ابم بیاد که کشدم بیرون و اونم شروع کرد ساک زدن تا اینکه خالی کردم دهنش اونم خوردشاگه بگم که دوباره ساک زد و دوباره راست شد باورتون نمیشهبرای بار سوم ایندفه خیلی ساک زد و چند قطره ابم اومد و خوردشو بعد لباسامون رو پوشیدیم و سوار ماشین شدیم و رسوندم خونه رود خونه هم نرفتمشمارشو داد و بعد اون حدود 5 بار دیگه هم رفتم که داستانشون مختلفهچند بار هم دوستامو بردم و اونا هم کردنشالبته خودش میخواستبعد اون جریانات دیگه با کسی سکس نداشتم تا الاناگه دوست داشتین بازم براتون میگمنوشته علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *