کیر گنده ای که مردم شد

0 views
0%

سلام مونا هستم۲۴ساله خاطره سه سال پیشمو با پسری میخوام بگم که الان شوهرمه.تویک شهر دور دانشجو بودم بادوس پسرم که از شهر خودم بود کات کرده بودم.یکروز تو اتوبوس دانشگاه یک پسری بهم زل زده بود محو نگاش شدم بعد از اتوبوس پیاده شدیم به زور بهم شماره داد.بعد یک هفته باخواهش والتماس رفتیم باغ رستوران برا قلیون کشیدن.شروع کردیم به حرف زدنو از خودش گفت و کم کم بامهارتی که داشت تا به خودم اومدم لب تو لب شده بودیم یکهو کیرش که ازتو شلوار باد کرده بود نظرمو جلب کرد دس که بهش زدم واااای یک کیر خیلی کلفت داشت مثل همینا که تو فیلم سوپرا باهاشون خود ارضایی میکردم قبل ازای ماجرا با دوس پسرام سکس نداشتم چون همشون کیر کوچیک بودن.چند روز گذشت از باغ گفت بریم خونه دوستم قلیون بکشیمو پاستور بازی واینا منم قبول کردمازاندام خودم بگم یک کون گنده کس خیلی تپل بدن تپل سینم ۷۰بود الان به لطف شوهرم۸۵شدهخلاصه رفتیم خونه دوستش دوستم مریمم بردم رفتیم نشستیم قلیون کشیدنو پاستور بازی کردن بعد مریم رفت غذا درست کنه رضاهم به دوستش گفت ما میریم تو اتاق یکم چرت بزنیمرسیدیم تو اتاق پتو انداخت پرتم کرد رو پتو سریع لباسامو دراورد شروع کرد به خوردن لبامو وحشی میخورد بعد گردنم انقدر خورد که کبود شد سینه هامو انقد حرفه ای میخوردو میمالید که اب کسم راه افتاده بودوااای وقتی لباشو گذاشت رو کسم انقد حرفه ای میخوردو لیس میزد تو دقیقه تودهنش ارضا شدم همه ابمو مک میزد چوچولمو انقد خورد باد کرده بود برم گردوند وااای تاحالا ندیده بودم تو فیلم سوپر اینجوری کون بخورن زبونشو میکرد توسوراخم بادندونش میکشید رو چاک کونم شورتشو که دراورد چشام برق زد یک کیر سفید کلللفت همونی که ارزوشو داشتم انقد شهوتی شده بودم بااینکه تااون موقع کون نداده بودم سریع برگشتم گفتم بکن توکونم گفت نه پدر خیلی تنگه پاره میشی گفتم حالا تو یک امتحانی بکن یک کرم اورد اول بایک انگشت بعد دوتا انگشت بعد سه تاانگشت میکرد توکونم تا سوراخش جاباز کرد کیرشو گذاشت دمه سوراخم درد همراه بالذت پایان جونمو فراگرفته بود خوابیده بود روم اروم تلمبه میزد توفضا بودم تااینکه ابشوریخت تو کونم ابه داغشو حس کردم بلندشدم لباسامو پوشیدم رفتم دشویی از کونم اب کمرقاطی باخون ریخت بیرون کونم جر خورده بود ولی اولین سکسم خیلی عالی بودبقیه سکسامو باشوهرمو اگه نظراتتون خوب بود میزارم.نوشته کون.گنده۷۵

Date: May 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *