دانلود

گروپ سکس دوجنسه مظلوم

0 views
0%

گروپ سکس دوجنسه مظلوم

من رضا هستم(اسم مستعار)قدم ١٨٠ هست و قیافه معمولى دارم الانم ١٩ سالمه؛این داستان مربوط میشه به دوسال پیش،متین یكى از بچه هاى فامیل دورمون بود و داخل كلِ فامیل تنها پسرى بود كه پایه بود و یه سال اختلاف سنى باهام داشت؛متین یه پسر ١٦ ساله،فیس عالى و بدن سفید بى مو داشت یه تاره مو هم تو بدنش نبود خلاصه میرم سره اصل مطلب
تابستون شهریور بود كه متین زنگم زد كه بیا خونمون یه دو سه روزى خالیه اینجا بمون و از این حرفا منم قبول كردم و رفتم خونشون سلام اهوال پرسى كردیمو اینا لباس راحتى هامونو پوشیدم و پیشش نشستم كه دیدم نشسته فیلم پورن نگا میكنه و هى میگفت:رضا نگاه چه حالى میكنه دختره و منم اون موقع ها اصلا اهل فیلم و این كسشرا نبودم و اصلان تو فاز گى نبودم یه پسه گردنى بهش زدمو گفتم جمعش كن بیا ps3 رو روشن كن بازى كنیم
گفت من نمیخوام بازى كنم خودت روشن كن بازى كن منم گفتم باش بعد یه ١٠دقیقه اى گذشت دیدم داره همینجور كیرشو میماله بعدش پاشد رفت دستشویى و اومد كنارم گفت كه میخواد بازى كنه دسته رو دادمش و یه چند دقیقه كه بازى كرد بعدش بهش گفتم واسه چى خاموش كردى گفت اصلا حوصله بازى ندارم گفتم من حوصله دارم تو به درك كه اومد مثلا باهام كشتى بگیره و همش آویزونم شده بود كه هدفش این بود كه كیرم و بدنم مالیده بشه بهش كه بعدش بلند شدمو گفتم بسه تو بردى و از این حرفا،رفتم پاى گوشیم كه دیدم لخت مادر زاد اومده جلوم اون موقع ماتم برد و زبونم بند اومد اصلا فك نمیكردم دیگه این حركتو بزنه بعد میگفت رضا بیا با هم یه حال اساسى بكنیم و منم هى میزدمش كنار و میگفتم خجالت بكش همش تو خونه لخت میرفت و میومد كه منم دیدم كیرم راست شده و داره میزنه به سرم كه بهش گفتم خب اگه میخواى با هم عشق و حال كنیم باید حسابى با روغن پوست همدیگه رو لیز كنیم(عاشق روغن پوستم واسه سكس)گفت باش لباسامو دراوردم كامل لخت شدم اومد نشست رو پام حسابى لب همو خوردیم و گردنمو كبود كرد و هى كونشو میمالید به كیرم رو مبل رو شكم خوابوندمش و از گردن تا ساق پاشو روغن مالى كردم و اونم منم رو كمر خوابیدمو بدمو روغن زد و كیرمو میمالید و سر كیرمو بوس كردو شروع كرد به مك زدن و اروم اروم كیرمو ساك میزد تا نصفه كیرمو تو دهنش نگه میداشت حرارت دهنش كیرمو داشت میتركوند و شروع كرد تند تند ساك زدن و تا ته تو حلقش نگه میداشت
بلند شد و داگ استایل شد چاك كونشو و سواراخشو روغنى كردم كونش حسابى تنگ بود انگشتمو كردم داخلش اروم اروم عقب جلو كردم تا انگشت سومى كه سوراخشو تقریبا باز تر كردم
كیرم و یكم لاى كونش میمالیدم انگار داشت دیوونه میشد هى میگفت همش بكن تو سریع باش سره كیرمو كردم داخلش اروم اروم تا نصفه كیرمو عقب جلو میكردم كه دیگه كامل جاش دادم شروع كردم تلمبه زدن مثه پورن استارا ناله میكرد و این كارش منو حشرى تر میكرد چند دقیقه همینجور واسش تلمبه زدم كه بلند شد و بهم گفت بشین رو مبل برام یكم ساك زد و نشست رو كیرم و بالا پایین میشد داشت دیوونم میكرد
بالا پایین میشد و گردنمو مك میزدم لبامو میخورد كه بهش گفتم ابم داره میاد و سرعت بالا پایین شدنش بیشتر شد كله ابم خالى شد تو كونش همونجا شل شدیم و افتادیم روى هم و لباى همو میخوردیم
و كله سه روز همش تو لخت رو هم بودیم و یا تو حمام سكس میكردیم یا تو سالن یا اتاق
امیدوارم لذت برده باشید

 

Date: November 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *