گوهره ی وجودیم

0 views
0%

سکس با عشقممن و عشقم آرش تو دانشگاه به واسطه ی دوستامون با هم آشنا شدیمدوست صمیمی من نازان و دوست صمیمی آرش محمد با هم رفیق شدن و برای صمیمی تر شدن جمعمون ما رو با هم جفت کردنالبته خودشون بعد ی مدت جدا شدن ولی ما عاقبت کارمون به ازدواج رسیداز خصوصیات ظاهریمون بگممن ی دختر 19 ساله ی لاغر اندامقد 168 وزن حدود 50سینه های 75 نرمپوست سفید؛ کمر باریک و بالاتنه ی به شدت سکسی ولی پایین تنه ای ک خودم ازش خیلی راضی نیستمکون و رون های لاغری دارمکسمم لبه های بیرون اومده ی تیره ای دارهولی در هر صورت مهم اینکه همسرم دوسم داره و از خوابیدن باهام لذت میبرهاز خصوصیات ظاهری آرش بگمی مرد 23 ساله ی بلند قدنه خیلی چاق نه لاغر؛ چهار شونهورزش نمیکنه اما هیکلش همینجوریش خوب و مناسبهقدش حدود 185 و وزنشم حدود 70کیر خوش تراش تقریبا بزرگمن و عشقم با گذشت یکی دوماه از رابطه ی دوستیمون کم کم رابطمونو شرو کردیموقتایی ک خونه ی آرش خالی میشد میرفتیم اونجا و به همدیگه حال میدادیممن با اینکه قبلا تجربه نداشتم بعد یکی دوبار تو ساک زدن خیلی حرفه ای شدم ک آرش هم خیلی زود یاد گرفت چجوری کس و کونمو بخوره و به خانومش لذت بدهسکس از کون رو امتحان کردیم اما آرش چون ناشی بود نمیدونم چه بلایی سر کونم آورد ک کیرش داخل نرفته خون اومد و هنوزم بعد گذشت چند ماه سوراخ کونم زخمهخلاصه گذشت و گذشت و من تو هیچ کدوم از رابطه هامون ارضا نمیشدمآرشم فقط با ساک زدن آبشو میاوردم نه میتونستم از کس به عشقم بدم نه از کونتا اینکه بالاخره کلافه شدم و دلو زدم به دریا به آرش گفتم بیا از جلو سکس کنیماولش مخالفت میکرد اما بعد یکم صحبت راضی شدکلی راجبش باهم حرف زدیم و خودمونو آماده اونروز کردیممنم به آرش گفته بودم برا اونروز کاندوم و لیدوکایین بگیرهکاندوم برای کسم و لیدوکایینم برا اینکه ی بار دیگه سکس از کونو امتحان کنیمبالاخره اون روز رسید و اتفاقا اولین روزی بود ک تنها میومدیم خونه ی آرشهمیشه نازان و محمد هم باهامون بودنخلاصه شرو کردیماول ازم لب گرفت و کم کم رفت پایین تر سراغ گردنم تاپمو از تنم کند و سوتینمم باز کردبا لذت شرو کرد به خوردن سینه هامقبلا خیلی باهم بودیم بخاطر همین هیچ خجالتی نداشتیمتازه کلی از فانتزی های سکسیمون و امروز هم باهم حرف زده بودیمبهش گفتم خوشمزست؟ گفت خیلیگفتم نی نی هامون به دنیا بیان بهت هیچی نمیرسه هااز حرص دندوناشو رو هم فشار داد و گفت نی نی هات کوفت بخورن و با حرص بیشتری به جون سینه هام افتاداز اینکه همیشه میتونستم با حرفام حریصش کنم لبخند رضایتی رو لبم نشستک با فشار محکمی ک به سینم آورد جاشو به ی اخم خفیف پشت بندش آه و ناله دادکم کم از رو سینم رفت پایینتر و شکممو میبوسید و به طرف کسم میرفتشلوارمو از پام در آورد و از رو شرت ی ماچ رو کسم گذاشتپاهامو براش باز کردم ک کسمو بخورهی لبخند شیطنت آمیز زد و شورتمو از رو کسم یواش کنار زد و ی لیس ریز رو کسم کشیدنفسم بند اومدبهش گفتم بخور دیگه داری دیوونم میکنییکدفعه شورتمو کشید پایین و شرو کرد خوردن کسمبا نوک زبونش کلیتوریسمو بازی میدادزبونشو میکرد تو کسم و لبه های کسم ک مث پاستیل بودو میمکیدتمام مدت آه و ناله میکردماحساس سرگیجه داشتمیکم ک به کس خانومش حال داد از رو تخت بلندم کرد و برد رو اوپن ولی چون اوپن خیلی بلند بود کاری نشد بکنیمرفتیم تو هال 69 شدیم و همزمان ک اون داشت برا من میخورد منم کیرشو تو دهنم کرده بودمو براش ساک میزدمو با لذت تخماشو میمکیدم و با نوک زبونم بازیش میدادمدوباره منو بلند کرد و برگردوند رو تخت یکم دیگه کسمو لیس زدمیخواست قشنگ کسمو واسه گاییدن آماده کنهی دفعه پاهام شرو به لرزیدن کرد و فک کنم ارضا شدمتابحال هیچوقت تو رابطه هامون پیش نیومده بود ک ارضا شمایندفعه چون انگیزه ی کردن داشت با جون و دل برام خورد ارضا شدمکاندومو داد دستم ک بکشم رو کیرشمنم براش کشیدمیکم استرس داشتمخوابیدم رو تخت پاهامو باز کردم اونم اومد روم و همونطوری ک ازم لب میگرفت سعی میکرد کیرشو تو کسم فرو کنهدرد بدی داشتنمیرفت ک نمیرفتیکم ک تلاش کرد و دید خیلی درد دارم خواست بیخیال شه ک من اصرار کردماونروز میخواستم هر طور شده این کسو بگا بدمیکم دیگه تلاش کرد و بازم درد وحشتناکی ک داشت نمیتونستم تحمل کنم و اونم موفق نشدیکم لیدوکایین زد به کسم ک دردش کمتر شهبهش گفتم چیکار میکنی اون مال پشته جلو ممکنه عفونت کنه (با وجودی ک با هم خیلی راحت بودیم و کلی از فانتزیای سکسیمون حرف میزدیم هیچوقت کلمه ی کس و کیرو جلوی هم نمیاوردیم؛ الانم ک دوماهه ازدواج کردیمم نمیاریم)اونم سریع با دستمال پاکش کرد و دوباره سر کیرشو گذاشت تو کسمو فشااااررر داد ک پردم پاره شدواااییییی خیلییییی درد داشتمن پردم حلقوی بود و در مورد پرده حلقوی خونده بودم درد و خونریزی نداره و با همین طرز فکر اومدم زیر کیر آرش ولی به معنی واقعی کلمه به گا رفتمپردم خیلی خیلی خیلی ضخیم بودوقتی تو کسم پاره شد ضخیم بودنشو حس کردمحتی حس کردم ی صدای خفیفی هم از پاره شدنش شنیدم حالا نمیدونم توهم زدم یا نهبه محض پاره شدن پرده بکارتم مث سگ پشیمون شدمالبته به روی خودم نیاوردمآرش شرو کرد به تلمبه زدن ولی بیشتر از یک سوم کیرشو نمیتونست بکنه توحس میکردم جلوتر ی پرده ی دیگه دارم ک راهو سد کرده بقیه ی کیرش نمیتونه داخل برهخیلی درد داشت ولی لذت خاصی هم داشتیکم ک تلمبه زد خون از کسم اومد ک رفتم دستشویی ک کسمو شستم و دوباره برگشتم زیر کیر عشقمیکم ک تلمبه میزد دوباره خون میومد و مجبور بودم برم بشورمشکسم خیلی درد میکرد و این آرشم هر چی توش تلمبه میزد ارضا نمیشدتقریبا سه ساعت سکس کردیمهم بخاطر اینکه سه تا کاندوم تاخیری عوض کردیم؛ هم بخاطر استرسی ک داشت و هم چون هی تو سکسمون وقفه ایجاد میشد سه ساعتی کس منو گایید و آخرشم کلی براش ساک زدم و بعدشم لاپایی زد تا ارضا شدبعد سکس برام غذا درست کرد و با هم خوردیم و یکمم خوابیدیم و بعدشم رفتم خونهشبش اینقدر از اینکه پردمو از دست داده بودم ناراحت بودم ک نشستم زار زار گریه زاری کردماز خودم و آرش بدم میومد با اینکه از یکی دوماه پیش خودم حرفشو پیش کشیدم و اصرار کردم و کلیم راجبش حرف زده بودیماینقدر ناراحت بودم ک به آرش گفتم دوست ندارم دیگهآرش بهم گفت اگه دوسم نداری میبرمت ترمیمگفتم بعدش چی؟ گفت منتظر میمونم دوسم داشته باشیبهش گفتم میخوام باهات بمونم اما منو ببر ترمیمگفت نه اگه قراره باهم باشیم و ازدواج کنیم دلیلی برا ترمیم وجود ندارهتو گوهره وجودیتو به من هدیه دادی حالا میخوای ازم پسش بگیری؟خلاصه اون شب با همه ی ناراحتیاش گذشتپس فردای اون روز حالم کاملا خوب بود و اصلا ازینکه به عشقم کس داده بودم پشیمون نبودمدو روز بعدشم با نازان و محمد ویلا گرفتیم و دوباره تو ویلا زیر عشقم خوابیدمالبته هنوز درد داشتمآرشم اون روز حالش مساعد نبود تا میکرد تو کسم دو تا تلمبه میزد آبش میومدخلاصه سه بار پشت هم ارضا شد و دیگه جون نداشت و منو همچنان تو کف کیر گذاشتببخشید ک طولانی شدبجز اسممون حتی یک کلمش دروغ نبودالبته قسمت عشق بازی از قبل اونجایی ک رفتیم رو اوپن رو یادم نبودچون 8 ماهی ک قبل ازدواج با هم بودیمو خیلی زیاد سکس داشتیم ولی دروغم نبودنوشته limlimm

Date: May 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *