گی باحال من

0 views
0%

سلام من رامتینم و ۱۸ سالمه و بدنم سفیده و کونم هم گوستیه و سینه هم دادم .این داستان مربوط به وقتیه که ۱۶ سالمه .یه روز تابستون بودم توی پارک بودم و لباسم خیلی تنگ بود و رونای پام داشت شلوارو جر میداد و سینه هامم معلوم بود. داشتم راه می رفتم که یه مرده افتاده بود دنبالم .رفتم روی صندلی نشستم .اکنم اومد .و سلام داد گفت یه سوال دارم گفتم بله گفت شما ترنس هستی (یعنی دختری)گفنم نه .گفت اخه بدنت خیلی خوبه .دستشو گذاشت رو رونام گفت چفدر نرمه گفتم دست نزن .گفت هیف این بدن نیس که بیکار انداختیش .ترسیده بودم. گفت بیا ته پارک رفتیم هیچ کسی نبود .گفت من اسمم رضاس ۲۲ سالمه. میخوام تو بهم یه حالی بدی منم گفتم نه اثلا خواستم برم‌که دستمو گرفت گفت ضرر نمیکنی .منم ته دلم راضی بودم ولی میترسیدم .گفت ناز نکن گفتم .من چند باری خودم رو انگشت کرده بودم تو حموم .بدنم خوبه .رضا گفت من وضعیت مالیم خوبه یه سانس استخر میگیرم خصوصی هبچ کی نیس فقط خودمم و تو میای ؟ گفنم اره .گفت باشه شمارمو گرفت و گفت شب بهت پیام میدم بعدش گفت نترس بهت حال میده فردا شد و اومد دنبالم ساعت ۵ عصر منو برد تو استخر .گفت لخت شو منم با ترس لباسمو در اوردم و اونم لخت شد منو دید گفت ای جونممم چسبید بهم و سینه هامو میخورد میگفت صد در صد تو ترنسی .من برد توی سالن استخر گفت ببین هیچ کی نیس منو خم کرد و کیرشو گرفت طرفم گفت بخور چاقال منم خوردم واسس اونم می گفت جوون یکمی گذشت گفت بسه پاهامو داد بالا و انگشتشو کرم زد کرد تو کونم درد داشتم .گفت الان جا باز میکنه نم نم چهار تا دستشو کرد تو کونم گفت راپتین میخوام بکنمت تو هم اشوه بیا‌.گفتم باشه .کیرش خیلی کلفت بود داش میکرد توم که داد زدم دضا یواش که یهو همشو کرد توم یهو داد زدم گفت خفه شو رامتین محکم تلمبه میزد منم اه اه میکردم یه رب محکم تلمبه میزد گفتم دارم میمیرم که منو بغل کرد و بلندم کرد برد تویه اب و تلمبه میزد خبلی درد داستم توی اب دتشت منو‌میکرد سینه هامو گاز گرفت اه و اه من بالا گرفته بود منو از اب اورد بیرون و چسبوند بی دیوار وحشیانه تلمبه میزد که گفت رامتین تکون نخور تموم ابشو ربخت تو کونم داشتم اتیش میگرفتم چند دقیقه بعدش منو برد حموم کیرش شق شده بود که یهو کرد تو کونم و درش اوردش بعدش اب کیری که تو‌کونم بود سرازیر شد گفت این کونن هیفه هیف کونمو بوس کرد و میگفت این ماله منه .بعدش سینه هامو خورد کارش باهام تموم شد ولو شده بودم گفت دیدی چه بچه کونی داری تو جنده لاشی منی از الان گفتم باشه .منو بغل کرد و گفت دو روز دیگه میبرمت خونه میخوام دوباره به اون کونت حال بدم .منم قبول کردم .همش به من میگفت تو ترنسی و دختری باید عمل کنی . بعدش حدود ۱ سال مرتب منو میکرد .الانم کونه ردیفی دارم واقعا عالیه .هرکسی خواس بیاد درخواست بده .فوت جاب ام انجام میدم .بوس رو کیراتون .اه اه اه اهنوشته رامتین

Date: May 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *