گی با یکی از دوستام

0 views
0%

سلاممن سینا هستم(مستعار)17سالمه تو شهر …… زندگی میکنماین داستان که میخوام براتون بگم واسهچند هفته قبله ، وقتی که شب هیچکس تو خونمون نبود و رفته بودن مسافرتمن اون روز تنها بوپدم تو خونه حشرم گرفته بود چون شب و تنها بودم به یکی از دوستام که هم سن خودمه اس فرستادم که اگه توی خونشون اجازه میدن شب بیاد خونه مادوستم دو میدانی کاره،یه اندامی خوشکل و بدون مو داره (حتی یه دونه مو)اونم گفت که باید اجازه بگیرهیه سا عت بعد اس داد که میادرفتم دم در باشگاهشون که باهم بیایم خونه ماباهم شوخی های سکسی زیادی داشتیم،برای اینکه اونم اون شب تحریکش کنم باهاش توی راه سکسی حرف میزدمبعد حدود15دقیقه پیاده روی رسیدم به خونمون رفتیم تونشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم که که دوستم گفت که کمرش دردمیکنهمنم از خدا خاسته گفتم که ماساژت بدم؟ اونم قبول کردشروع کردم به مالوندن کمرش(از روی زیرپیرهن)که بهش گفتم میخوای با روغن زیتون بمالو؟اونم قبول کردرفتم روغن آوردم زیر پیرهنش رو در آورد شروع کردو به ماساژ دادن بعد از اینکه کمخرش رو ماساژ دادم ازش خاستم تا پاهاشم ماساژ بدم اونم یکم من من کرد قبول کرد شلوارش رو درآورد و با شورت سفیدی که پاش بود خابیدمنم شروع به ماشاژ دادن پاهاش کردماز کفپاش شروع کردم تا اینکه به بالای زانوش رسیدمآروم آروم اون رون های ورزشکاریش رو ماساژ میدادم که به قنبل های کونش رسیدممعلوم بود حشری شده کیرش بلنده شدو بود نفس هاش تند تند شده بودچشماش و بسته بود منم دلم رو زدم به دریا شورتش رو از پاش کشیدم بیرونبرش گردوندم شروع کردیم به لب بازی باهم کمی که از هم لب گرفتیم ازش خواستم که لبسای منو در بیاره اونم قبول کرد و لباس های منو در آوردبغلش کردم آرومآروم بردمش سمت مبلنشوندمش روی مبلپاهاش رو بلند کردم ، وای که کون خوشکل و تمیزی داشتکیر من کامل راست شده بودازش خواستم تا کمی برام ساک بزن امام قبول نکردبه خاطر پاهاش رو بلندکردمکیرم رو گذاشتم لب سوراخه کونشیکم به کیرم توف زدم و آروم فشاردادم تو کونش خیل دردش اومد چون داشت به خودش میپیچیدآروم آروم شروع کردم به تلنبه زدنٌصدای اه و اوه مون بلند شده بود،قبل از اینکه آبم بیاد کیرم رو در اوردم ریختم رو شکمشبلندش کردم و با هم رفتیم حمومنوشته سینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *