گی بیاد ماندنی(۲)

0 views
0%

سلام…..ادامه داستان گی بیاد ماندنی(۱)رو خدمتتون ادامه میدمماجرا اونجایی بود که دوست هم خدمتیم رو یه شب اوردم خونمون و شب رو با هم بودیم و حال کردیم و منو لاپایی کردش منم خیلی حال کرده بودم چون برا اولین بار بود که سکس میکردمخلاصه از اون شب چند هفته ای گذشت و اون دوستمون رفت مرخصی شهرستان و منم که تهران بودم و هرشب میومدم خونه یه روز که دوستم تو مرخصی شهرستان بود بهم پیام داد و از اون شب سکسمون صحبت کردیم و منم گفتم که خیلی حال داد اونم خوشش اومده بودبهم گفتش این دفعه اجازه بده بذارم تو کونتمنم گفتم نه من تا حالا ندادم و کیر تو هم بزرگه میترسم کونم پاره بشهاز اون اصرار و از من انکارچند شب پشت سر هم پیام میداد و میگفتش اجازه بده بکنم تو کونت و منم میگفتم نه از طرفی دوست داشتم باهاش سکس کنم از طرفی هم میترسیدم از کیر کلفتش بهش گفتم یه شب زودتر بیا خونمون و باهم سکس کنیم و صبح بریم پادگان اونم گفتش که اگه بیام باید بکنم تو کونت و منم قبول نکردم تا شب بعد پیام داد که شب میام و یواش امتحان میکنیم اگه کیرم نرفت تو کونت دیگه نمیکنم منم بهش اعتماد داشتم و میدونستم که اذیتم نمیکنه و قبول کردمرفتم و طبقه بالای خونمون رو مرتب کردم و رفتم تو اینترنت و یه فیلم سکسی نگاه کردم و حرکات مختلف رو نگاه کردم تا شب رو دوستم پیاده کنمرفتم حموم و خودم رو شستم و قیافم رو درست کردم و منتظرش موندم تا پیام داد که نزدیکه محلمونه و رفتم دنبالش و اوردمش خونه نزدیک غروب بود و نشستیم تلویزیون تماشا کردیم و شام خوردیم و ساعت شد حوالی ۱۲که گفتش بخوابیم منم اوردم تشک پهن کردم و چراغ هارو خاموش کردم و یه چراغ شب خواب بود به رنگ ابی بود رو روشن کردم و اتاق به رنگ ابی شدو اومدم دراز کشیدیم کنار هم و پتو رو انداختیم روموندست هم دیگه رو گرفتیم و چشم تو چشم شدیم یه کم نگاه کردیم تو چشم هم دیگه و کم کم فاصلمون کم شد از هم دیگه و هم دیگه رو گشیدیم تو بغل هم و شروع به لب بازی کردیم با ولع لبام رو میخورد و منم خوشم میومدمیگفت خیلی لبات خوشمزه هستش تو چشام نگاه میکرد و دوباره لبام رو میخورد و منو تو بغلش فشار میداد کم کم بوسم میکرد و رفت سراغ نرمی گوشم و به ارومی گاز میگرفت و زبون میزد و منم خیلی لذت میبردم و گاهی لرزم میگرفت و اونم میگفت جووون چیهههدستاش رو برد زیر لباسهام و سینه و زیر بغلم رو نوازش میکرد و من لذت میبردم منم دستام رو بردم زیر لباسش و نوک سینه هاش رو فشار میدادم و نوازشش میکردم و حواسم بهش بود که داره لذت میبره صدای اخ گفتن دو تامونم کم کم بلند شده بود و قربون صدقه هم میرفتیملباسم رو داد بالا و سینه هام رو نگاه کرد با نوک زبونش اروم نوک سینه هام رو قلقلک میداد و منم چشام رو بسته بودمیکم سینه هام رو خوردش و لباسم رو در اورد از تنم کل بالا تنم رو با زبونش لیس میزدزبونش رو انداخته بود تو نافم(وایییییی)منم یهو لرزم میگرفت دوستم نگاهم میکرد و میگفتش جانننمن به پشت خوابیده بودم و دوستم روم خوابیده بود و لب میگرفت منم دستام زیر لباسش بود و بدنش رو نوازش میکردم لباسش رو دادم بالا و از تنش در آوردم و باز رفتیم تو بغل هم گرمای بدنش لذت بخش بود منو تو بغل خودش فشار میداد و لب میگرفت بهم گفت بخواب رو شکم منم رو شکم خوابیدم و شروع کرد به خوردن پشتم از گردنم خوردش و رفتش به سمت پایین زبون میزد و قلقلک میداد بین مهره های ستون فقراتم رو با زبود لیس میزد دستاش رو میمالید زیر بغل هام و کم کم کیرش رو از رو شلوار میمالید به کونم تا کم کم نشستش رو باسنم و شروع کرد به نوازش بدنم دراز کشیدش روم و کیرش رو از رو شلوار تکون میداد رو کونم و ازم لب میگرفت و گردن و گوش هام رو میخوردخسته شد از خوردن و یهو از روم اومد پایین و به پشت خوابید منم یاد فیلمی که بعد از ظهر دیده بودم افتادم دستم رو بردم رو کیرش که یهو یه تکون خورد و دستش رو گذاشت رو دستم نگاهش کردم و یه لب از هم گرفتیم و نشستم وسط پاهاش و با دهنم از رو شلوار کیرش رو گاز گرفتم یه اخ ریز گفت و ادامه دادم با دست براش مالیدم و اروم شلوارش رو در آوردم کیرش یه ذره شورتش رو خیس کرده بود با زبون مزه کردم یه کم به شوری میزد اما خوشمزه بود خوابیدم روش و یه لب گرفتم ازش بهش گفتم که میدیش به منبا چشم اشاره کرد که ارهاروم شرطش رو کشیدم از پاش در آوردم اوفففففیه کیر کلفت و حدود ۱۵سانت تو نور آبی میدرخشید بی اختیار بوسش کردم و کم.کم لیسش زدم و شروع کردم به خوردنگاهی عمدا دندون میزدم که یه تکونی بخوره زبونم رو دور کلاهک کیرش میکشیدم و حال میکرد چشماش رو بسته بود وحال میکرد و اه اه میکردکیرش رو از دهن در میاوردم و دوباره میکردم تو دهنم بیضه هاش توجهم رو جلب کرد یه زبون بهش زدم دیدم خودشو تکون دادبیضه هاش بزرگ بود یکیش رو کردم دهنم که دیدم فرار میکنهدستش روگرفتم و نگهش داشتم و دوباره بیضش رو خوردم میخواست فرار کنه که دید نمیتونه که یهو صداکرد اخخخخ سعیدددکه دیگه خسته شدم و دراز کشیدم رو زمیندوستم بلند شد و نشست روم دو باره لب گرفت ودستش رو برد رو کونم و شروع کرد به مالیدنمنم گردنش رو میخوردم آروم دستشو برد زیر شلوار و از روی شورتم میمالید میگفت عجب بچه کونی داریشلوارم رو کامل در اورد و پاهام رو لیس میزدقلقلکم گرفته بود و تو اوج شهوت بودمخوابید روم و از رو شورت کیرشو میمالید به کونم و پشت گردنم رو میخورداروم در گوشم گفت که اجازه هست منم سرم رو تکون دادم شورتم رو کشید پایین و شروع به خوردن کونم کرد لمبره های کونم رو آروم گاز میگرفت و لیس میزد چاک کونم رو لیس میزد هر از گاهی هم زبونشو به سوراخم میزد کم کم کمرم رو لیس زد و امود سمت گردنم که کیرش ساییده میشد به کونم کیرش رو گذاشت لای پام و ازم لب میگرفت خیلی داغ بود کیرش یکم تکون داد وبلند شد یه تف به چاک کونم زد و کیرشم تف زد و گذاشت لای پامآرون لا پایی میزد خیلی حال میکردمعمدا کیرشو میمالید به سوراخم و لاپا میزد از کیرش میترسیدم و نگران بودم اما بهش اطمینان داشتمخودم رو شل کردمکیرشو میمالید به سوراخم و منم اخ و اوخ میکردم و دو باره لاپایی میزدبهم گفت امتحان کنیم؟منم گفتم یه زره دیگه لاپایی بزن یه خورده لاپایی زد و دیگه کم کم کیرش رو که میمالید به سوراخم بیشتر فشار میدادمنم خودم رو شل کرده بودم و سر کیرش رو حس میکردم میره تو کونم این بین مدام تف میزد و خیس میکرد کیرش رو دوباره کیرش رو تنظیم کرد و اروم فشار داد سر کیرش رفت تو شاید دو سانتبهم گفت درد داریگفتم نه خیلی حال میده کیرش رو در اورد و یه تف انداخت رو سوراخ کونم و دوباره با احتیاط سرش رو کرد تو خیلی لذت داشت دستش رو برد زیر کتف هام و ازم لب گرفت و همزمان یه کم کیرشو فشار داد که یه ذره دردم اومد و لبش رو که تو دهنم بود رو فشار دادم کیرشو در اورد و دوباره همون مقدار فرستاد تولحضه کردن و در آوردنش خیلی لذت داشت از فرط شهوت بدنم شل شده بود و هیچ دردی حس نمیکردمبهم گفت درد نداری که گفتم نه دو باره فشار بیشتری اورد و نصف کیرش رفتش تو یه خورده دردم اومد و خودم رو جمع کردم اونم متوجه شد و کیرش رو در اورد دوباره تف زد و فرو کرد تو اینبار خیلی راحت رفتش تو ازم لب گرفت و شروع کرد اروم عقب جلو کردن و تلمبه زدن تو اوج شهوت بودم که حس کردم ابم داره میاد و دستمال دم دستم بود برداشتم گرفتم دور کیرم و یهو با یه صدا ابم با فشار پاشید رو دستمال اونم یه کم تلمبه زد و گفتش ابم داره میاد و گفتم توش نریز کیرش رو در اورد و ریختش رو کونم کونم رو تمیز کرد و لب گرفتیم نیم ساعت توبغل هم بیحال بودیم تا اینکه کیر دوستم دوباره راست شد و بهم گفت حال داری یه دست دیگه بکنمگفتم ارهگفت میخوام سنگین بکنم اذیت نمیشی گفتم نهیه خورده کیرش رو خوردم و رو شکم خوابیدم تف به کونم زد و اینبار کیرش رو بی مقدمه کرد تو که انگار برق منو گرفت سریع از زیرش اومدم بیرون یه قطره اشک از گوشه چشمم سرازیر شد ازم عذرخواهی کرد و گفت ببخشید فکر چون یه بار کردم دیگه راحت میرهدوبار شروع کرد و اروم اروم کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدنسرعتش رو زیاد میکرد و ازم لب میگرفت اوج لذت بودم گفتش به پشت بخواب خوابیدم به پشت پاهام رو داد بالا و کرد تو کونم اولش دردم اومد شروع کرد به تلمبه زدن پاهام رو باز کرد و تو همون حالت ازم لب گرفت کیرش رو تو حالت قبلی کامل نمیکرد تو اما تو این حالت یهو تا ته فشار داد که دردم گرفت و لباش رو گاز گرفتم تو این حالن چند دقیقه ای کرد منو سرعتش خیلی زیاد بود و خیلی حال میداد دیگه صدام اتاق رو برداشته بود و به خودم از شهوت میپیچیدم که کیرش رو در اورد و گفتش بلند شو وایسایه خورده سرپا منو کرد و و سینه هام رو هم همزمان میمالید و لب میگرفت که دیدم خسته شد و گفتش بخوابیم رو شکم خوابیدم و دو باره خوابید روم و کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدنکمی تلمبه زد و تو همون حالت گفت پاهات رو باز کنپاهام رو باز کردم و تا ته فشار میداد تو کیرشو میاورد عقب و سنگین میکردش تو منم اخ اخ بلند میگفتم تو اوج بودمکه یهو وحشی شد و با سرعت پایان منو میکرد نزدیک ۴دقیقه با سرعت کردش و ابشو با داد بلند ریخت تو کونم مثل جنازه افتادیم زمین تو بغل هم لب گرفتیم رفتیم خودمون رو شستیم و اومدیم تو بغل هم خوابیدیم تا صبح و بلند شدیم رفتیم پادگانامیدوارم خوشتون اومده باشهسکس های دیگه ای هم داشتیم که اگه خواستید دوباره براتون مینوسم…نوشته سعید

Date: January 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *