گی بیاد ماندنی(۲)

444
Share
Copy the link

سلام…..ادامه داستان گی بیاد ماندنی(۱)رو خدمتتون ادامه میدمماجرا اونجایی بود که دوست هم خدمتیم رو یه شب اوردم خونمون و شب رو با هم بودیم و حال کردیم و منو لاپایی کردش منم خیلی حال کرده بودم چون برا اولین بار بود که سکس میکردمخلاصه از اون شب چند هفته ای گذشت و اون دوستمون رفت مرخصی شهرستان و منم که تهران بودم و هرشب میومدم خونه یه روز که دوستم تو مرخصی شهرستان بود بهم پیام داد و از اون شب سکسمون صحبت کردیم و منم گفتم که خیلی حال داد اونم خوشش اومده بودبهم گفتش این دفعه اجازه بده بذارم تو کونتمنم گفتم نه من تا حالا ندادم و کیر تو هم بزرگه میترسم کونم پاره بشهاز اون اصرار و از من انکارچند شب پشت سر هم پیام میداد و میگفتش اجازه بده بکنم تو کونت و منم میگفتم نه از طرفی دوست داشتم باهاش سکس کنم از طرفی هم میترسیدم از کیر کلفتش بهش گفتم یه شب زودتر بیا خونمون و باهم سکس کنیم و صبح بریم پادگان اونم گفتش که اگه بیام باید بکنم تو کونت و منم قبول نکردم تا شب بعد پیام داد که شب میام و یواش امتحان میکنیم اگه کیرم نرفت تو کونت دیگه نمیکنم منم بهش اعتماد داشتم و میدونستم که اذیتم نمیکنه و قبول کردمرفتم و طبقه بالای خونمون رو مرتب کردم و رفتم تو اینترنت و یه فیلم سکسی نگاه کردم و حرکات مختلف رو نگاه کردم تا شب رو دوستم پیاده کنمرفتم حموم و خودم رو شستم و قیافم رو درست کردم و منتظرش موندم تا پیام داد که نزدیکه محلمونه و رفتم دنبالش و اوردمش خونه نزدیک غروب بود و نشستیم تلویزیون تماشا کردیم و شام خوردیم و ساعت شد حوالی ۱۲که گفتش بخوابیم منم اوردم تشک پهن کردم و چراغ هارو خاموش کردم و یه چراغ شب خواب بود به رنگ ابی بود رو روشن کردم و اتاق به رنگ ابی شدو اومدم دراز کشیدیم کنار هم و پتو رو انداختیم روموندست هم دیگه رو گرفتیم و چشم تو چشم شدیم یه کم نگاه کردیم تو چشم هم دیگه و کم کم فاصلمون کم شد از هم دیگه و هم دیگه رو گشیدیم تو بغل هم و شروع به لب بازی کردیم با ولع لبام رو میخورد و منم خوشم میومدمیگفت خیلی لبات خوشمزه هستش تو چشام نگاه میکرد و دوباره لبام رو میخورد و منو تو بغلش فشار میداد کم کم بوسم میکرد و رفت سراغ نرمی گوشم و به ارومی گاز میگرفت و زبون میزد و منم خیلی لذت میبردم و گاهی لرزم میگرفت و اونم میگفت جووون چیهههدستاش رو برد زیر لباسهام و سینه و زیر بغلم رو نوازش میکرد و من لذت میبردم منم دستام رو بردم زیر لباسش و نوک سینه هاش رو فشار میدادم و نوازشش میکردم و حواسم بهش بود که داره لذت میبره صدای اخ گفتن دو تامونم کم کم بلند شده بود و قربون صدقه هم میرفتیملباسم رو داد بالا و سینه هام رو نگاه کرد با نوک زبونش اروم نوک سینه هام رو قلقلک میداد و منم چشام رو بسته بودمیکم سینه هام رو خوردش و لباسم رو در اورد از تنم کل بالا تنم رو با زبونش لیس میزدزبونش رو انداخته بود تو نافم(وایییییی)منم یهو لرزم میگرفت دوستم نگاهم میکرد و میگفتش جانننمن به پشت خوابیده بودم و دوستم روم خوابیده بود و لب میگرفت منم دستام زیر لباسش بود و بدنش رو نوازش میکردم لباسش رو دادم بالا و از تنش در آوردم و باز رفتیم تو بغل هم گرمای بدنش لذت بخش بود منو تو بغل خودش فشار میداد و لب میگرفت بهم گفت بخواب رو شکم منم رو شکم خوابیدم و شروع کرد به خوردن پشتم از گردنم خوردش و رفتش به سمت پایین زبون میزد و قلقلک میداد بین مهره های ستون فقراتم رو با زبود لیس میزد دستاش رو میمالید زیر بغل هام و کم کم کیرش رو از رو شلوار میمالید به کونم تا کم کم نشستش رو باسنم و شروع کرد به نوازش بدنم دراز کشیدش روم و کیرش رو از رو شلوار تکون میداد رو کونم و ازم لب میگرفت و گردن و گوش هام رو میخوردخسته شد از خوردن و یهو از روم اومد پایین و به پشت خوابید منم یاد فیلمی که بعد از ظهر دیده بودم افتادم دستم رو بردم رو کیرش که یهو یه تکون خورد و دستش رو گذاشت رو دستم نگاهش کردم و یه لب از هم گرفتیم و نشستم وسط پاهاش و با دهنم از رو شلوار کیرش رو گاز گرفتم یه اخ ریز گفت و ادامه دادم با دست براش مالیدم و اروم شلوارش رو در آوردم کیرش یه ذره شورتش رو خیس کرده بود با زبون مزه کردم یه کم به شوری میزد اما خوشمزه بود خوابیدم روش و یه لب گرفتم ازش بهش گفتم که میدیش به منبا چشم اشاره کرد که ارهاروم شرطش رو کشیدم از پاش در آوردم اوفففففیه کیر کلفت و حدود ۱۵سانت تو نور آبی میدرخشید بی اختیار بوسش کردم و کم.کم لیسش زدم و شروع کردم به خوردنگاهی عمدا دندون میزدم که یه تکونی بخوره زبونم رو دور کلاهک کیرش میکشیدم و حال میکرد چشماش رو بسته بود وحال میکرد و اه اه میکردکیرش رو از دهن در میاوردم و دوباره میکردم تو دهنم بیضه هاش توجهم رو جلب کرد یه زبون بهش زدم دیدم خودشو تکون دادبیضه هاش بزرگ بود یکیش رو کردم دهنم که دیدم فرار میکنهدستش روگرفتم و نگهش داشتم و دوباره بیضش رو خوردم میخواست فرار کنه که دید نمیتونه که یهو صداکرد اخخخخ سعیدددکه دیگه خسته شدم و دراز کشیدم رو زمیندوستم بلند شد و نشست روم دو باره لب گرفت ودستش رو برد رو کونم و شروع کرد به مالیدنمنم گردنش رو میخوردم آروم دستشو برد زیر شلوار و از روی شورتم میمالید میگفت عجب بچه کونی داریشلوارم رو کامل در اورد و پاهام رو لیس میزدقلقلکم گرفته بود و تو اوج شهوت بودمخوابید روم و از رو شورت کیرشو میمالید به کونم و پشت گردنم رو میخورداروم در گوشم گفت که اجازه هست منم سرم رو تکون دادم شورتم رو کشید پایین و شروع به خوردن کونم کرد لمبره های کونم رو آروم گاز میگرفت و لیس میزد چاک کونم رو لیس میزد هر از گاهی هم زبونشو به سوراخم میزد کم کم کمرم رو لیس زد و امود سمت گردنم که کیرش ساییده میشد به کونم کیرش رو گذاشت لای پام و ازم لب میگرفت خیلی داغ بود کیرش یکم تکون داد وبلند شد یه تف به چاک کونم زد و کیرشم تف زد و گذاشت لای پامآرون لا پایی میزد خیلی حال میکردمعمدا کیرشو میمالید به سوراخم و لاپا میزد از کیرش میترسیدم و نگران بودم اما بهش اطمینان داشتمخودم رو شل کردمکیرشو میمالید به سوراخم و منم اخ و اوخ میکردم و دو باره لاپایی میزدبهم گفت امتحان کنیم؟منم گفتم یه زره دیگه لاپایی بزن یه خورده لاپایی زد و دیگه کم کم کیرش رو که میمالید به سوراخم بیشتر فشار میدادمنم خودم رو شل کرده بودم و سر کیرش رو حس میکردم میره تو کونم این بین مدام تف میزد و خیس میکرد کیرش رو دوباره کیرش رو تنظیم کرد و اروم فشار داد سر کیرش رفت تو شاید دو سانتبهم گفت درد داریگفتم نه خیلی حال میده کیرش رو در اورد و یه تف انداخت رو سوراخ کونم و دوباره با احتیاط سرش رو کرد تو خیلی لذت داشت دستش رو برد زیر کتف هام و ازم لب گرفت و همزمان یه کم کیرشو فشار داد که یه ذره دردم اومد و لبش رو که تو دهنم بود رو فشار دادم کیرشو در اورد و دوباره همون مقدار فرستاد تولحضه کردن و در آوردنش خیلی لذت داشت از فرط شهوت بدنم شل شده بود و هیچ دردی حس نمیکردمبهم گفت درد نداری که گفتم نه دو باره فشار بیشتری اورد و نصف کیرش رفتش تو یه خورده دردم اومد و خودم رو جمع کردم اونم متوجه شد و کیرش رو در اورد دوباره تف زد و فرو کرد تو اینبار خیلی راحت رفتش تو ازم لب گرفت و شروع کرد اروم عقب جلو کردن و تلمبه زدن تو اوج شهوت بودم که حس کردم ابم داره میاد و دستمال دم دستم بود برداشتم گرفتم دور کیرم و یهو با یه صدا ابم با فشار پاشید رو دستمال اونم یه کم تلمبه زد و گفتش ابم داره میاد و گفتم توش نریز کیرش رو در اورد و ریختش رو کونم کونم رو تمیز کرد و لب گرفتیم نیم ساعت توبغل هم بیحال بودیم تا اینکه کیر دوستم دوباره راست شد و بهم گفت حال داری یه دست دیگه بکنمگفتم ارهگفت میخوام سنگین بکنم اذیت نمیشی گفتم نهیه خورده کیرش رو خوردم و رو شکم خوابیدم تف به کونم زد و اینبار کیرش رو بی مقدمه کرد تو که انگار برق منو گرفت سریع از زیرش اومدم بیرون یه قطره اشک از گوشه چشمم سرازیر شد ازم عذرخواهی کرد و گفت ببخشید فکر چون یه بار کردم دیگه راحت میرهدوبار شروع کرد و اروم اروم کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدنسرعتش رو زیاد میکرد و ازم لب میگرفت اوج لذت بودم گفتش به پشت بخواب خوابیدم به پشت پاهام رو داد بالا و کرد تو کونم اولش دردم اومد شروع کرد به تلمبه زدن پاهام رو باز کرد و تو همون حالت ازم لب گرفت کیرش رو تو حالت قبلی کامل نمیکرد تو اما تو این حالت یهو تا ته فشار داد که دردم گرفت و لباش رو گاز گرفتم تو این حالن چند دقیقه ای کرد منو سرعتش خیلی زیاد بود و خیلی حال میداد دیگه صدام اتاق رو برداشته بود و به خودم از شهوت میپیچیدم که کیرش رو در اورد و گفتش بلند شو وایسایه خورده سرپا منو کرد و و سینه هام رو هم همزمان میمالید و لب میگرفت که دیدم خسته شد و گفتش بخوابیم رو شکم خوابیدم و دو باره خوابید روم و کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدنکمی تلمبه زد و تو همون حالت گفت پاهات رو باز کنپاهام رو باز کردم و تا ته فشار میداد تو کیرشو میاورد عقب و سنگین میکردش تو منم اخ اخ بلند میگفتم تو اوج بودمکه یهو وحشی شد و با سرعت پایان منو میکرد نزدیک ۴دقیقه با سرعت کردش و ابشو با داد بلند ریخت تو کونم مثل جنازه افتادیم زمین تو بغل هم لب گرفتیم رفتیم خودمون رو شستیم و اومدیم تو بغل هم خوابیدیم تا صبح و بلند شدیم رفتیم پادگانامیدوارم خوشتون اومده باشهسکس های دیگه ای هم داشتیم که اگه خواستید دوباره براتون مینوسم…نوشته سعید

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *