گی من و امین

0 views
0%

سلام من میلاد هستم 18 از اصفهان قدم 178 وزنم 59 . دوستم امین 18 سالشه قدش 180 وزنشم 66.یک روز صبح اس دادم ب امین ک فردا ساعت 645 دم کوچه باش تا باهم بریم کنکور گفت باشه. بعد اس داد میلاد میای بریم ساعت 10 پارک گفتم ن حالشو ندارم بخدا گفت باشه پس میزاریم فردا بعد کنکور میریم گفتم باشه میای خونه ما کسی خونه نیست منم تنهام حوصلم سر میره . پدرم ک رفته بود سر کار ماردمم رفته بود خونه دختر خالم اصفهانک . گفت باشه الان بیام .گفتم یک ساعت دیگه بیا میخوام برم حموم گفت باشه. یکم فکر کردم خیلیم حشری بودم یاد اون موقع هایی افتادم ک باهاش شوخی میکردم میمالوندمش امین خیلی سفیدو بوره ماهشم بور بدنسازیم میره داروهم میخوره از بالا تنه درشته سینه های خوش فرمو برامده ایم داره. پیش خودم فکر کردم باهاش حال کنم بعد فکر کردم ک چجوری بهش بگم ب فکرم رسید بهش اس بدم سر حرفو باز کنم .میخواستم بزنگم بهش ولی روم نمیشد بگم بیا باهم حال کنیم. پیش خودم گفتم ی ریسک میکنم اس بهش میدم امین برو حموم بعد بیا خونه ما . بعد اس دادم امین برو حموم بعد بیا خونه ما منم دارم میرم یک ساعت دیگه اینجا باش. بعد گفت چی؟ خودم فهمیدم دوزاریش افتاده اس دادم گفتم تو برو حموم بیا دیگه چی گفتنت چیه. گفت باشه رفتم حموم حسابی خودمو تمیز کردم موهای زیر بغلم پشمامو همرو زدم تمیزه تمیز کونمم همینطور. بعد ی چندتا فیلم سکسیم دیدم حشری حشری شده بودم. یدفعه دیدم یکی داره در میزنه رفتم درو باز کردم دیدم امینه .سلام احوال پرسی کردیم اومدیم تو از پله ها اومدیم بالا اون جلو بود من عقب رفتم دستمو انداختم دور شونش گردنشو مالیدم خندید گفت چیکار میکنی .منو امین خیلی شوخی داشتیم از قبل . بعد اومد تو رفتم سر سیتمم ی فیلم سکسی hd یک ساعته گذاشتم باهم دیدیم حشری حشری شده بودیم وقتی تموم شد صفحرو بستم رفتم میوه اوردم باهم خوردیم بعد توی چشمای هم نگاه میکردیم جفتمون حشری بودیم بدجور رفتم پیشش نشتم دستمو انداختم دور گردنش سینشو میمالیدم گردنشو بوس میکردم زبون میزدم اونم رونای منو میمالید بعد گفتم بیا لباسامونو در بیاریم من برای اون در اوردم اونم برای من تیشرتشو در اوردم اونم از منو افتادم روش پسوناشو بوس میکردمو زبون میزدم اووووف گرمای تنش اون سفیدی بدنش ک مثل برف بود دیوونم کرده بود اونم چشماشو بسته بود تو حال خودش بود. نوک سینه هاشو زبون میزدم مک میزدم همینطور گردنشو خیس خیس شده بود بدنش .کمربندشو باز کردم شلوارشو کشیدم پایین کیرش شقه شق بود داشت شرتشو پاره میکرد شلوارشو در اوردم کیرشم از رو شرت یکم مالیدم گفت میلاد دست نزن ب کیرم نمیخوام ابم الان بیاد گفتم باشه گفتم امین ب پشت بخواب خوابید افتادم روش کیرمم لای پاش بود سرمم گردنش بود زبونمو میکشیدم ب گردنشو خودمو تکون میدادم اوووف چ حالی میداد بدنش داغ داغ بود دیوونه شده بودم بعد ی تف زدم در سوراخش گفت میلاد نمیخوای ک کیرتو بکنی تو کونم؟ گفتم اره خب گفت ن درد میاد خیلی تنگه راستم میگفت خیلی تنگ بود . کیرممم 20 سانت بود کلفت . پیش خودم گفتم ن من باید از کون بکنم یکم فکر کردم گفتم اول کونشو یجوری گشاد کنم بعد بکنمش ک صداش هی در نیاد یکم فکر کردم یاد اونوقت افتادم ک با دوستم توی ی کوچه داشتیم میرفتیم با موتور ی کیف پیدا کردیم توی کیفه چندتا کاندوم بود با ی وسیله مثل کیر مصنوعی ی 15 سانت بود کلفتیشم بد نبود ویبره هم داشت دوستم کاندومارو برداشت منم اون کیر مصنوعیو . گفتم امین ی دقه وایسا من الان میام رفتم اوردمش تا دید گفت این چیه دیگه گفتم اینو پیدا کردم قضیش مفصله حالا وللش. گفت نکنه اینو میخوای بکنی تو کونم؟ گفتم اره درد نداره نترس . رفتم روغن زیتون اوردم ریختم روی کونش مالیدم در سوراخش با انگشتمم کردم تو کونش ب کیر مصنوعیه هم مالیدم گذاشتم دم سوراخش نوکشو دادم تو اخو اوخش در اومد یکم چرخوندم تو کونش سرشو جلو عقب کردم اروم کم کم بردم تو عاییییی عاییی میکردو اروم قرار نداشت گفتم صبر کن برات عادی میشه تا ته کردم تو ک ی آه بلند کشید گفتم جووون چیزی نیست نترسیا گفت میلاد توروخدا بسه . هی کیر مصنوعیو جلو عقب کردم تلمبه زدم تا دیگه براش عادی شده بود گشاد شده بود ولی ن خیلی درش اوردم دوتا انگشت اشاره با وسطیمو با دوتا دست گذاشتم دم سوزاخش کردم تو کونشفشار دادم کونشو باز کردم قرمزی کونشو میدیدم توی سوراخش گشاد گشاد شده بود دوباره کیر مصنوعیو برداشتم تا ته کردم تو کونش دستشم ک یکم بزرگ بود کردم تو کونش ک دادش رفته بود هواا میلاااااد بسه کونمو پاره کردی . درش اوردم خوابیدم روش گفتم حالا بهتر شد کیرمو گذاشتم در سوراخش تا ته فرو کردم تو اوووف داغ داغ شده بود کیرم همینجور ی چند دقیقه خوابیدم روشگردنشو لیس میزدم کیرمم تو کونش بود اونم دیگه از حال داشت میرفت هات هات بود گفتم امین حالت خوبه با ی لهن شهوت امیزی گفت ارههه . آب شهوتمم همونجا توی کونش اومده بود . شروع کردم ب تلمبه زدن ک دیگه داشت ابم میومد گفتم امین داره ابم میاد بریزم تو کونت گفت ن وایسایکم فکر کرد گفت میخوام بخورم تعجب کردم گفتم چی میخوای بخوری مطمئنی گفت اره میگن سینه هارو بزرگ میکنه خوش فرم برام خوبه ک میرم بدنسازی گفتم باشه کیرمو در اوردم با ی دستمال پاک کردم گفتم تو ک میخوای ابمو بخوری برام ساک بزن گفت باشه سر کیرمو مک میزد منم سرشو گرفتم فشار دادم کیرمم رفت تا ته تو دهنش ک ابم دیگه داشت میومد گفتم امین میخوام ببینم ک ابمو چجوری میریزم تو دهنت دهنتو باز کن گفت باشه منم با ی دستم کیرمو گرفتم مالیدم ابم اومد پاشید رو لباشو توی دهنش حالش داشت بهم میخورد اوووق میزد سر کیرمو گذاشتم روی لبش سر کیمو مک میزدو لیس میزد تموم ابمو تا قطره اخر خورد گفت واااای میلاد اه چقدر شوره گفتم هر کی خربزه میخوره باید پای لرزشم بشینه d گفت حالا نوبت منه ک بگامت کونکش گاییدیم برات دارم گفتم باشه بیا مال تو خوابیدم ب پشت اومد افتاد روم کیرشو گذاشتم لای کونم هی عقب جلو میکردو میکشید لای کونم منم حالی ب حالی شده بودم کیرشو گذاشت لای پام خوابید روم پشت گردنمو بوس میکردو لیست میزد یکمم تلمبه زد لای پام گفت بلند شو قمبل کن ک میخوام بگامت گفتم چرا ک نـــــــ بگام. روغن زیتونو برداشت ریخت روی کونم خوب ماساژ داد خیلی حال کردم گفتم امین کمرمم ماساژ بده خیلی خوب ماساژ میداد بعد کیر مصنوعیو برداشت گذاشت در سوراخم خندید گفت میگامت الان منم گفتم گر خوشگلی مارا بگاید مارا خوش آید زود باش . کیر مصنوعیو یدفعه کرد تا ته تو کنم کونم آتیش گرفت گفتم عاییییییی هووووی وحشی چیکار میکنی گفت چقدر قر میزنی گفتم گه بخور نمیگی کونمون میشه گفت ببخشید گفتم کونم خون افتاد دسه طیو بر میدارم خشک میکنم تا ته تو کونت . با کیر مصنوعی تلمبه میزد داشتم میمردم دیگه گفتم بسه اون کندرو در بیار کونم پاره شد گفت باشه پدر اگه گذاشتی . در اورد یکم روغن زیتون زد ب کیرش افتاد روم کیرشو تا ته کرد تو کونم ناشی عایییییی خیلی میسوخت وحشی بود شروع کرد ب تلمبه زدن ک دیگه داشت آبش میومد گفت کجا بریزم میخوای بخوری؟ گفتم خفه کار کن اه بریز تو کونم. ابشو خالی کرد تو کونم وااای اتیش گرفتم خیلی داغ بود گفتم لون دسمالو بردار تا کیرتو در اوردی پاک کن باو گفت ن بزار یکم تلمبه بزنم حالا ی لیتر ابشم ریخته بود تو کونما داشت تلبمه میزد وحشی .کیرشو در اورد با دستمال در سوراخمو تمیز کرد آباییم ک تو کونم بودم با دستمال تمیز کرد . دیگه جفتمون داشتیم میمردیم نا نداشتیم بی حال بی حال برگشتم افتاد روم ازم لب گرفتو ب گردنم ور رفت ی چند دقه رو هم خوابیده بودیم بعد بلند شدیم لباسامونو پوشیدیم از اون روز دیگه منو امین رومون کامل تو روی هم باز شده بود شاید بازم باهم حال کنیم قرار شده دوست دخترشو بیاره خونه ما اگه باهاش سکس داشتیم میام داستانشو مینویسم. مخلص همه بچه های شهوانیاز دوستانی ک داستانو خوندن خواهشا فحش ندید . اون کساییم ک از گی بدشون میاد نظر میزان….. تو ک بدت میاد اول ب عنوان داستان نگاه کن نخون بعدم بیا نظر بزار فلانو فلان.نوشته Mixer

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *