یار سبزه

986
Share
Copy the link

سلام من پدراممغلط املایی دارم‌نخون معلم ما تو محلمون پسرای نوجوون زیاد داریم منم چون ارادت خاصی بهشون دارم تک‌تکشون میشناسم یکیشون اسمش میثمه یه پسر ۱۶ ساله بسیجی کسکش و مسجدی که رو جلد کتابای مدرسش عکسای اقا رو چسپونده بود باباشم جانبازه و بازنشسته سپاه ازون مفت خورا پوستش سبزست یکمم پشت لبش سبز شده در حد پرز هلو وقتی تو کوچه در حال فوتبال با بقیست میبینمش یاد جنیفر لوپز میفتم چون همونجور پوستش سبزه و براق و صافه و کمر باریک و کون قمبل و ران کلفت خلاصه اندامش خیلی سکسی یه زیر پیرن سفید و یه شلوار ورزشی سبز میپوشه که واسش کوچیک شدن زیر پیرنش تنگ شده و اون پستوناشو برجسته نشون میدن مخصوصا وقتی داره میدوه مثل زمانی که تو فیلمای پرنو زنرو تلمبه میزنن و سینه هاش بالا پایین میپرن و شلواریم که تو کوچه موقع فوتبال میپوشه خیلی واسش تنگ شده جوری که کون بزرگ و قمبلش و رانهای کلفتش توش به زور جا میگیرن و زمانی که میدوه لرزه های باسن بزرگ و رانهاش منو اتیش میزنه یه روز ظهر جمعه خونه کسی نبود منم در خونه نشسته بودم که دیدم اومد بیرون با همون لباسای مسخرش که دلم میخاست همونجا وسط کوچه کونش بزارم دیدم با توپش اومد بیرون دور ورش نگاه میکرد که بقیه اومدن یا نه ولی ظهر بود هیچکیم تو کوچه نبود منم داشتم نگاش میکردم با اون صدای دوجنسش صدام زد گفت هوی پدرام میایی فوتبال منم از خدا خاسته رفتم اوفففف باور کن هیکلش خیلی سکسی شده بود اون پرزهای پشت لبهای نسبتا بزرگش کیرم جر میداد خلاسه شروع کردیم دریب تو گل منم الکی شل بازی میکردم تو بازی همش به هر بهانه که مثلا میخام توپ ازش بگیرم به کمر و کون ران و کیر خایش دست میزدمنمیدونم حالا بچه بسبجی خوشش اومده بود یا عادت کرده بود ده دفه همش توپ دستش میفتاد میرفتم طرفش یه پاش میزاشت رو توپ کون بزرگش طرفم میکرد و قمبل وامیستاد منم میرفتم میچسپوندم بهش و رانهاش محکم‌ میگرفتم تا یه بار همون جور که قمبول کرده بود قشنگ کیرم که حسابی زیر شلوارم شق شده بود و گذاستم لای درز کونش محکم از کیر خایش گرفتم فشارش دادم یهو گفت آآآآآیی چیکار میکنی میخایی از ادامه نسل بندازیم این این حرفش بیشتر مجابم کرد بکنمشمنم گفتم ببخشید اونم خیلی دردش اومده بود نشست روزمین محکم لای لنگاشو گرفته بود منم گفتم بخاب زمین پاهات تلمبه بزنم گفت کثیفه رو کوچه گفتم بیا بریم حیاط خونمون تمیزه از زیر دوشش گرفتم حیاطم نه بردمش تو خونه خابوندمش روی تخت خابم اوفف خیلی سکسی بود هیکلش مخصوصا که کیرش درد میکرد قمبل بود بیشتر کونش داده بود بیرون منم بهش گفتم باید ماساژش بدم اونم محکم زانوهاش به هم چسبونده بود و دستاشم گذاشته بود لای پاهاشگفت بگو چجوری خودم ماساژش میدم اوففف صداش چه سکسی بود شبیه زنهای جنده لاشی گفتم نمیشه اگه میخایی از ادامه نسل نمونی بزار کارم بکنم اوخخخخ اونم اجازه داد دستاش از رو کیرش برداشت و یکم پاهاش باز کرد گذاشت به کیرش دست بزنم اوفف شلوارش خیلی تنگ بود رانهای کلفتش داشتن پارش میکردن منم بدون اینکه تابلو کنم یه دستم گذاشتم رو باسنش اوفففففف خیلی نرم بود وای نزدیک بود بمیرم یه دست دیگمم گذاشتم رو کیر خایش تو مشتم گرفتم اروم ماساژ میدادم اولش چشاش بسته بود مبگفت آآیی درد میکنه کم کم دیدم داره خوشش میاد منم اون دستم که رو باسنش گذاشته بودم ثابت بود ولی کم کم شروع کردم به حرکت دادنش اون کون نرمش کمی نوازش کردمبعد بهش گفتم شرت تنته گفت چطور گفتم اینجوری نمیشه باید ببینم بدجور زربه خوردهگفت ولش کن‌ همینجوری خوبه تو دلم به ننه و باباش فش دادم که همینجوری خوبه هاچنان کونت بزارم که تا بهشت یادت بمونهگفتم نه باید مستقبم بهش دست بزنم واییییییییییییییی مردم منفجر شدم اجازه داد منم شلولرش کمی کشیدم پایین باز نمیشد کلا پاشدم و شلوارش از پاش کشبدم بیرون اونم عین زنای جنده لاشی لم داده بود رو تختم منم دور ورش در حال ماساژ دادن وای چه رانهایی چه ککککوووونییی اوفففففف یه شرت هفتی تنگ قرمز کونش بود اوفففف اون لحظه که یه لنگش داد بالا که شلوارش دربیارم نزدیک بود سکته کنم منم دستم کردم تو شرتش وای چه کیر خایه نازی داشت اصلا بدنش مو نداشت صاف براق و لطیف یکم اطراف کیرش پرز در اوره بود منم مساژش دادم گفتم خوب شد گفت ممنون خیلی بهتر شد دستت درد نکنه یکمم کیرش سفت شده بود منم گفتم خواهش میکنم عزیزم الاهی فدات بشم جا خورد که گفتم الاهی فدات بشم بچه بچه کونی با اون اندام جنیفر لوپزیش بهم میگه مگه زنمی که میخایی فدام بشی منم خیلی کفریتر شدم دیگه مردد نبودم حتما باید میکردمش گفتم اره چیه مگه اصلا من زنت ببین دارم کیرتم ماساژ میدم وقتی اسم کیر بردم یه جوری شد کیرش داشت سفتتر میشد منم بی هوا کیر ۱۰ ۹ سانتیش بوسیدم محکم سرم بردم لای لنگاش کیرش بوسیدم اون کونش داد بیرون که نزاره ببوسمش سری کردش تو شرتش منم گفتم بزار دیگه ببوسمش اونم یجوری دهنش کج کرد گفت ای ای چرا گفتم خوب دیگه هبچ توضیح یا توحیح نداشتم براش نگران بودم الان نگه من دیگه میرم بهش گفتم اصلا چون بابات جانبازه میخام کیر دخترش ببوسم یه پوزخندی کرد گفت دختر ؟وایی میدونید چی شد گفت باشه فقط یه بار اوفففففف داشتم بال در میاوردم سری لباش محکم بوسیدم و یکمم خوردم یه جوریی شد منم به پشت خابوندمش و لنگاش دادم بالا و نوازششون میکردم و سرم بردم لای لنگاش از رو شرتش کیرش بوسیدم در حالی که لنگاش تو بغلم بود گفتم شرتتو در بیارمگفت یکم که فقط کیرم بتونی ببوسی اوففففف قلبم منفجر شد همون طور که‌گفت شرتشم یکم کشیدم پایین واییییییییییبعد دستام بردم زیر باسنش وایییییی چه بزرگ و نرم و لطیف بودن اروم کیرش و بوسیدم یه هو دیدم تکون خورد داشت راست میشد گفت بوسیدی گفتم بزار یکمم واست بخورمش اینبار هیچی نگفت اون کیر کوچولو و نازنینش رو خوردم دیگه راست راست شد دیدم چشاش گرد شدن و زل زده تو چشام با اون صدای دوجنسش گفت خوشت میاد گفتم‌ عاشقشم عزیزم ابنو که گفتم یه نگاه نا خود اگاه به در خروجی اتاق کرد گفت بازم برام میخوری گفتم باشه نفسم عشقم بازم لنگاش دادم بالا و کیرش خوردم بهش گفتم خوشت میاد در حالی که صداش میلرزید گفت آآآرره گفتم لنگات بدم بالا ؟ سرش به نشانه رضایت کمی پایین بالا کرد منم کم کم شروع کردم به نوازش رانهاش گفتم فوتبال بازی کردی بزار رونات ماساژ بدم هیچی نگفت منم نوارش کردم نوازش کردم و کم کم رفتم سراغ کککونش کونش خیلی نرم و بزرگ‌ و براق بود اوففععع گفتم جوننن عجب بچه کونی داری نفس میزاری یکم ماساژش بدم گفت نه که تا الان ماساژ نمیدادی وایییی برش گردوندم اوففففف چه بچه کونی چه بچه کونی داشت مثل ژله بزرگ و براقگفتم جونم نفسم الاهی فدای کون و کیرت بشم تا میشد بوسیدم و نوازش کردم رفتم سراغ سوراخش اوفففف اونگشتم کم‌ کم اطراف سوراخش میکشیدم و هی کم کم سوراخش و نوازش میدادم تا ببینم عکس ال عملش چیه دیدم همینکه انگشت رو سوراخش میکشیدم کم کم بیشتر خودش قمبل میکرد فهمیدم بچه بسبجیمون کونیه اوففععع یکم سوراخش نوازش دادم و یواش با انگشت کردم تو دیدم چیزی نمیگه بهش گفتم عزیرم میایی رو زانوهات قشنگ سوراخت ببینم رو زانوهاش و کف دستاش رو تخت بلند شد واییی داشتم خاب میدیدم میثم بچه بسیجی کسکش و پرو محل که همش به بچه های دیگه که حدودا ۱۲ ۱۱ ساله بودن زور میگفت میخاست بهم کون بده اوففففففمنم اون سوراخ نازنینش رو خوب لیسیدم و بازبونم فشار میدادم سوراخش گشاد بود صد در صد حسابی تو پایگاه بسیج گایبده بودنش اونم خوب کونش میداد بالا تا بتونم بهتر سوراخش لیس بزنم زبونم میرفت داخل کونش حسابی خیس خیس شد سوراخ کونش لیز بود کیرمم خیز پر از آب شده بود اماده بودم تا ته بکنمش تو کونش پاشدم و با انگشت کردم تو کونش اونم با اون صدای سکسیش گفت عآآآآه ه ه گفتم جوووون اوففف عشقم چه سوراخ گشادی داری نفففسس چیزی نگفت فقط مثل جنده لاشی ها نفس نفس میزد از کونش محکم گاز گرفتم آه از نهادش بلند شد جای دندونام جوری رو کونش موند که نفر بعدیی بخاد بکندش حتما متوجه اون م یشع منم کیر در حال انفجارمو گذاشتم در سوراخش و از کمرش محکم بغلش کردم کیرم با یه فشار کاملا رفت داخل معلوم بود کیرهای به مراتب بزرگتری قبلا تو کونش رفتن و کیرشم محکم دستم گرفتم و با شدت فوقالعاده تلمبه میزدم جوری که همه بدنش موج میزد شلق شلق کون بزرگش میخورد به زیر شکمم که یه دفه ابش ریخت تو‌ مشتم منم ابش مالوندم به لب لوچش اصلا بدش نیومد منم دیگه داشت ابم میومد که اومد با شدت شلنگ اتشنشانی ابم ریخت تو کونش جوری که حس کردم حامله شد انقد زمان گاییدنش محکم به کون و رانهاش سیلی زده بودم جای دستام کبود روش مونده بود اوفعففع خیلی لذت داشت انگار داشتم تو یه دنیای دیگه سیر میکردم هر دو بی حال افتادیم رو تخت و صدای نفس نفس زدنمون تو اتاق پیچیده بود محکم‌ بغلش کردم و گفتم نفسم خانمم میشی بین همون نفس زدناش یه لبخندی زد و گفت اره اگه پدرم منو بهت بده اوففف بازم اون لبای متورم و کلفتش رو گذاشتم تو دهنم و تا میشد مکیدم .جقیم خودتی نوشته مرده

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *