یه جنده لاشی توپ

0 views
0%

داستانی رو که میخوام براتون بگم برمیگرده به دو سال پیش وقتی که من 16 سالم بود.یه روز که خیلی راست کرده بودم یاد حرف دوستم افتادم که میگفت یه جنده لاشی ی توپ سراغ داره به نام رویا ، رفتم سراغ دوستم و شمارشو ازش گرفتم . بعد به سمت فروشگاه رفتم تا سیگار بخرم و اتفاقی یکی از دوستام که خیلی دختر بازی میکرد دیدیم رو نیمکت اتوبوس نشسته رفتم سلام کردم و ازش مکان خواستم قرار شد فردا صبح رویا رو ببریم خونه ی اونا دوتایی ترتیبشو بدیم .فردا صبح ساعت ۱0 به رویا زنگ زدم صدای کلفتی داشت ، قرار شد ساعت ۱۱ بزیم دنبالش ، رسیدیم سر قرار و هر خانم چاق و چله و زشتی که از کنار ما رد میشد دعا میکردم که رویا نباشه باورتون نمیشه ولی صداش مثل قهوه چی ها بود یهو یه خانوم با شخصیت و متینی رو دیدم که با یه شال کرم و مانتو ی سفید و شلوار مشکی به سمت ماشین ما میومد سوار ماشین شد و من باور نمیکردم که این رویا باشه پوست سفید و لبای صورتی با ناخن های لاک زده دهنم خیلی آب افتاده بود که دیگه ثانیه شماری میکردم که برسیم ، رسیدیم خونه و دوستم گفت که تو برو پیشش و من برم یه دوش بگیرم . منم از خدا خواسته رفتم پیشش با موبایلش ور میرفت من هم قلبم تند تند میزد و خجالت میکشیدم چون اولین سکسم بود پاشد و طرف من اومد دستاشو گذاشت رو شونه هام و لباشو گذاشت رو لبام ، لبامو میک میزد و من هم ماتم برده بود صورتشو عقب کشید و گفت اولین بارته گفتم اره گفت این سکسو برات به یاد موندنی میکنم دست منو گرفت و منو خابوند رو تخت بهش نگاه میکردم یه لبخندی به من زد و کمربند منو باز کرد و از رو شورت به کیرم دست میزد منم که حسابی راست کرده بودم لباشو اورد جلو و به ارومی لبمو گاز گرفت بلند شد و رو پاهاش وایساد دگمه های مانتوشو باز میکرد منم نگاهش میکردم به من گفت نمیخوای لباستو در بیاری منم یه لبخند زدم و بلند شدم رو به روش وایسادم و تی شرتمو در اوردم اون هم یه تیشرت از زیر پوشیده بود که خیلی بهش میومد تیشرتشو در اورد و پشتشو به من کرد گفت کورستمو باز کن منم کرستشو در اوردم و از پشت بغلش کردم و دستهامو به سینه هاش گرفته بودم و از پشت کیرمو چسبونده بودم به کونش دستامو به پایین بردم و از روی شلوارش کسشو نوازش میکردم که خودش شلوارشو از پاش دراورد یه شرت 7سفید زیر شلوارش داشت که من هم شلوارمو کامل در اوردم و شرتمو اروم کشیدم پایین تا زیر زانو هام ، شورت رویا رو هم کشیدم پایین کیرمو به ارومی به کونش میمالوندم که برگشت و دست منو گرفت و یه لب محکم از من گرفت و من هم لبای اونا گاز میگرفتم من که خیلی حال میکردم نمیدونم اون چه حسی داشت لباشو ازاد کرد و رفت روی تخت خوابید من هم کنارش خوابیدم دست چپمو دور گردنش انداختم و اون یکی دستمو لای پاهاش کرده بودم و ازش لب میگرفتم ( تو سوپر ها دیده بودم که خانم به حالت امیزش سگی در میاد و مرد از پشت میکنتش ) لباشو ول کردم و دست راستم که لای پاهاش قرار گرفته بودو به پشت باسنش فشار دادم و برگردوندمش به شکم رو تخت خوابیده بود و من زیر شکمشو گرفتمو کشیدمش بالا ، به حالت امیزش سگی دراومد و من از پشت ، لاله ی کسشو باز کردم ( یاد یکی از دوستام که تا حالا صد تا دخترو کرده افتادم که میگفت کس لایه لایه ست ) بیرون کسش کمی سیاه بود ولی توش صورتی کمرنگ که منو دیوونه میکرد کیرمو گذاشتم دم کسش و اروم کردم تو یه اهی کشید و تا ته کردم توش طوری که خایه هام چسبید دم سوراخش کیرمو عقبو جلو میکردم و با دستام پهلو هاشو گرفته بودم کمی مکث کردم و بهش گفتم میشه از کون بکنمت گفت اره ( منم فکر میکردم کون کردن خیلی لذتش از کس کردن بیشتره کیرم خیس خیس بود یه تفی هم به کونش زدم و کیرمو اروم دم کونش گذاشتم سرشو کردم تو و یهو فشار دادم تا ته رفت تو و یه آه کشید کونش تنگ بود حدود سه دقیقه از کون کردمش بعد کیرمو در اوردم و گذاشتم تو کسش اروم اروم میکردم که سرعتمو بیشتر کردم و حس کردم داره ابم میاد ولی درش اوردم و یه نفس عمیق کشیدم بهش گفتم رو شکمت بخواب من هم روش خوابیدم و کیمو گذاشتم تو کسش با دستام سینه هاشو گرفته بودم و گردنشو میخوردم و اروم اروم کیرمو تو کسش بالا پایین میکردم اونم ناله میزد دوباره حس کردم داره آبم میاد که دیگه نتونستم مقاومت کنم زود کیرمو در اوردم آبمو که مثل فوران کوه اتشفشان اتنا بود خالی کردم رو کمرش یه آه بلند کشیدم و به پشت خوابیدم رو تخت کنار رویا ، رویا بلند شد و کیرمو دهنش گرفت و میک میزد واقعا حس خیلی قشنگی داشتم انگار داشتم پرواز میکردم بهم یه لبخدی زد و رفت دوش بگیره تا برای سکس بعدی با دوستم آماده بشه . خیلی خسته بودم از رو تخت بلند شدم و شورتمو پوشیدم به سمت دستشویی رفتم تا خودمو بشورم دیدم دوستم تو پذیرایی داره مشروب میخوره وقتی برگشتم رفتم رو کاناپه خوابیدم حدود دو ساعت دیگه بیدار شدم و برای اولین بار کس کردنو به کون کردن ترجیح دادم.امیدوارم خوشتون اومده باشه موفق باشید….نوشته king of sex 0910

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *